Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.12.2016  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 5. Dotácie z rozpočtu obce
 6. Schválenie rozpočtu obce Smolník
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce
 8. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok roku 2017
 9. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2016
 10. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Základnej školy v Smolníku za školský rok 2015/2016
 11. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Materskej školy v Smolníku za školský rok 2015/2016
 12. Žiadosti a rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

                           Radoslav Dlugoš   v.r.

                            starosta obce Smolník