Obec Smolník, ako prevádzkovateľ Zberného dvora v Smolníku, oznamujeme poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že dňa 10. 9. 2016 bude Zberný dvor v Smolníku zatvorený.