Obecný úrad 1 055 66 Smolník 1

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Váš list/zo dňa                      Naše číslo                              Vybavuje/linka                    Smolník

Kluknavská                          15.119.2018

053/4897201

 

Obec Smolník v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Emanuelu Vavrekovú, bytom Smolník,

že jej bola doručená písomnosť na adresu Emanuela Vavreková, 055 66 Smolník. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená v ohlasovni Obecného úradu v Smolníku, kde si ju môže prevziať.

 

 

                                                                                                         Anna Kluknavská, pracovníčka ohlasovne

 

Potvrdenie o dobe zverejnenia:

Toto oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Smolník  od 15.11.2018  do 30.11.2018