Obec Smolník oznamuje občianke : Agáta Maliková, trvale bytom Obec Smolník, že na obec Smolník bola dňa 07.06.2019 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Spišská Nová Ves, Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves.

Zásielku si môže menovaná prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

Toto oznámenie bude vyvesené 15 dní.

Vyvesené 11.06.2019

Zvesené 26.06.2019

 

Radoslav Dlugoš, starosta obce