Zasadnutie OZ – 06.03.2019

 

O Z N A M

 

 

 

 Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 06.03.2019  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

  

 

 

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 06.12.2018
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 5. Rozpočet obce Smolník na rok 2019
 6. Správa hlavnej kontrolórky obce Smolník o vykonaných kontrolách za rok 2018
 7. VZN č. 39/2012 dodatok č.2
 8. Organizačné záležitosti obce Smolník
 9. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 10. Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

 

 

 

 

Radoslav Dlugoš

starosta obce Smolník

Oznámenie o doručení zásielky

Obecný úrad Smolník oznamuje adresátovi :

Agáta Maliková

doručenie písomnosti.

Adresát si môže v lehote do 22.2.2019 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v kancelárii Obecného úradu.

Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude adresátovi zásielka vydaná.

Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude následne zaslaná adresátovi.

Tento oznam je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Smolník od 5.2.2019 do 20.2.2019.

Oznam o vývoze nebezpečného odpadu – 18.12.2018

Oznam o vývoze nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v utorok 18.12.2018 v čase od 9,00 do 9,50 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 9,00 hodine pri Obecnom úrade v Smolníku.

Pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,

žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,

rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

 

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v Smolník v utorok od 9,00 hod.

Zasadnutie rady školy – 17.12.2018

 

O Z N A M

 

Dňa 17. decembra 2018 o 15:00 h sa v priestoroch Obecného úradu v Smolníku uskutoční zasadnutie rady školy.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa.
 3. Informácie riaditeľa školy o aktuálnych problémoch a úspechoch školy.
 4. Rôzne.
 5. Návrh na uznesenia.
 6. Záver.

 

 

V Úhornej dňa 5. december 2018.

 

Roman König

predseda rady školy

Zasadnutie OZ – 06.12.2018

                                                     P O Z V Á N K A

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 06.12.2018  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,  prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
 8. Voľba návrhovej komisie
 9. Návrh na sobášiacich
 10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
 11. Určenie platu starostu obce
 12. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
 13. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
 14. Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník  č. 48/2018
 15. Rôzne
 16. Záver

                            Radoslav Dlugoš

                           starosta obce Smolník

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Smolník : od č.d. 40 po č.d. 42:


11. december 2018 od 08:30 h do 16:30 h

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Smolník: č.d. 27, 29-35, 47-68, 70-102, 127-129, 256, 258, 259, 261, 262, 264-266, 269-285, 370-377, 446, 447, 449, 474, 477-487, 549, 551, 557, 653:


12. december 2018 od 07:20 h do 16:00 h

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Smolník č.d. 400-405, 407-418, 420-428, 430, 432, 434-437, 439-445, 451, 453-473, 488-492, 494-498, 500-502, 504-507, 509-522, 552, 555, 558:


13. december 2018 od 07:40 h do 16:30 h

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Smolník č.d. 175-182, 192-194, 196-198, 201, 202, 212, 213, 215, 217-220, 287, 315-324, 332, 523-525, 527, 528, 569:


14. december 2018 od 07:20 h do 13:00 h

OZNÁMENIE O DORUČENÍ ZÁSIELKY PRE EMANUELU VAVREKOVÚ

Obecný úrad 1 055 66 Smolník 1

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Váš list/zo dňa                      Naše číslo                              Vybavuje/linka                    Smolník

Kluknavská                          15.119.2018

053/4897201

 

Obec Smolník v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Emanuelu Vavrekovú, bytom Smolník,

že jej bola doručená písomnosť na adresu Emanuela Vavreková, 055 66 Smolník. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená v ohlasovni Obecného úradu v Smolníku, kde si ju môže prevziať.

 

 

                                                                                                         Anna Kluknavská, pracovníčka ohlasovne

 

Potvrdenie o dobe zverejnenia:

Toto oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Smolník  od 15.11.2018  do 30.11.2018

OZNAM PRE NÁJOMCOV HROBOVÝCH MIEST

Oznam pre nájomcov hrobových miest

Blíži sa sviatok Pamiatka zosnulých a mnohí z vás, počas týchto dní,  navštívia miesta posledného odpočinku svojich zosnulých.

Pri tejto príležitosti žiadame vás, aby ste si overili platby a zmluvy za nájom hrobového miesta, čím pomôžete pri kontrole a dopĺňaní registra hrobových miest a predídeme tak prípadným nedorozumeniam.

Informovať sa môžete osobne v kancelárii Obecného úradu v Smolníku, telefonicky na tel.č. 053/4897201 alebo mailom na :  matrikasmolnik@mail.t-com.sk

OZNAM PRE VLASTNÍKOV PSOV

Obec Smolník v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v  znení neskorších predpisov

 

o z n a m u j e

 

vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :

 • zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku
 • a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa  podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období

 • najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších  predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár.

Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 €, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

 

Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 €, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

 

Za obec: A.Kluknavská

ZBER DREVENÉHO ODPADU

Oznámenie o zbere drevného odpadu z orezov stromov a kríkov

V rámci Integrovaného systému nakladania s odpadmi obec Smolník bude mať zabezpečený veľkoobjemový kontajner na drevný odpad z orezov stromov a kríkov.

Miesto umiestnenia kontajnera bude na námestí v parku v mesiaci október/november, tak ako to bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch. Presný termín bude včas zverejnený.

Prosíme občanov, aby konáre pripravené k uloženiu do kontajnera boli v dĺžke cca 50 cm, drobné konáre zviazané alebo uložené vo vreci.  Do tohto kontajnera nesmie sa uložiť  žiadny iný odpad.

VÝKUP PAPIERA A JEDLÉHO OLEJA – 04.10.2018

O Z N A M

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. oznamuje občanom,

že dňa 04.10.2018 uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja

Výkup sa uskutoční:
od 14:20 do 14:50 hod. – pri Obecnom úrade

Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón,
použitý jedlý rastlinný olej

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. V ponuke je toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.
Za 1L oleja dostanete 1 ks toaletného papiera.
Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera.

UPOZORNENIE:
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme mokrý papier a papier v igelitových vreciach!
Olej vykupujeme v plastových fľašiach!

Ponúkaný tovar_brantner-cenník

NÁVRH VZN O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV 2018

Návrh

 

Obec Smolník podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 16 zákona NR SR č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších prepisov  v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník

Obce Smolník č. 48/2018

 

 • 1

Základné ustanovenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje miesta na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách vo voľbách (do Národnej rady Slovenskej republiky, do orgánov samosprávnych krajov, do orgánov samosprávy obcí, vo voľbách do Európskeho parlamentu) kandidujúcich politických strán, hnutí, ich koalícií (ďalej len „ kandidujúce subjekty“), prípadne aj kandidujúcich jednotlivcov na území obce Smolník

 

 • 2

Vymedzenie pojmov

 

 1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto nariadenia rozumie kandidujúci politický subjekt (politická strana, hnutie alebo ich koalícia, kandidujúci jednotlivec).
 2. Za volebné plagáty sa pre účely tohto nariadenia považujú tlačené alebo písané materiály, letáky, oznamy, prospekty alebo iné materiálny, ktoré svojim obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.

 

 • 3

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

 

 1. Volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane môžu kandidujúce subjekty umiestňovať len na miestach na to vyhradených obcou Smolník.
 2. Obec Smolník vyhradzuje na umiestňovanie volebných plagátov tieto miesta :

– tabule oznamov na námestí

 1. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v obci Smolník je neprípustné.
 2. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov musí zodpovedať zásadám rovnosti. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy v rovnakom pomere pre kandidujúce subjekty vykoná Obec Smolník až potom, čo jej budú doručené zoznamy zaregistrovaných kandidátov.

 

 • 4

Povinnosti kandidujúceho subjektu

 

 1. Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečí kandidujúci subjekt sám a na vlastné náklady.
 2. Kandidujúci subjekt, ktorý bude v rámci volebnej kampane vylepovať svoje volebné plagáty, je povinný na vyhradených plochách rešpektovať zásadu rovnosti všetkých kandidujúcich subjektov. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane toto miesto prázdne. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
 3. Kandidujúci subjekt, ktorý v rámci volebnej kampane vylepil svoje plagáty na vyhradených plochách, je povinný do 15 dní po skončení volieb zabezpečiť ich odstránenie. Ak sa tak nestane, Obec Smolník vyzve kandidujúci subjekt na ich odstránenie v náhradnom termíne a to do 15 dní od doručenia výzvy. Ak ani v náhradnom termíne nebudú plagáty odstránené, obec ich odstráni na vlastné náklady, ktoré budú prefakturované kandidujúcemu subjektu. Kandidujúci subjekt je povinný vystavenú faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia.

 

 • 5

Záverečné ustanovenia

 

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník č. 48/2018  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Smolníku dňa ………….., uznesením č.          /2018.
 2. Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník č. 48/2018 nadobúda účinnosť ……
 3. Účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník  č. 48/2018 sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.46/2017  o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník   zo dňa 28.9.2017.

 

 

 

                                                                                                                Radoslav Dlugoš v.r.

                                                                                                                starosta obce