OZNAM – PSBU Úhorná

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Úhornej oznamuje svojim členom, že dňa 26.9.2016, t.j. v pondelok bude vyplácať podiely za rok 2015 v zasadačke Obecného úradu v Smolníku v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod.

OZNAM – ZBERNÝ DVOR

Obec Smolník, ako prevádzkovateľ Zberného dvora v Smolníku, oznamujeme poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že dňa 10. 9. 2016 bude Zberný dvor v Smolníku zatvorený.

Športovo – zábavný deň – SZZP

SZZP v Smolníku pozýva svojich členov a širokú verejnosť na ŠPORTOVO – ZÁBAVNÝ DEŇ, ktorý sa bude konať v stredu 07.09.2016 na Jazere Úhorná so začiatkom o 9.30 hod. Ak máte záujem súťažiť – kontaktuje p. Ivana Romančíka na t.č. 0903269603.

Oznam – zasadnutie OZ 08.09.2016

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.09.2016  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smolník na roky 2016 až 2022
 5. Organizačné záležitosti obce
 6. Doplnok č. 1 k VZN č. 37/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Rozpočtové opatrenie
 8. Žiadosti a rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

                         Radoslav Dlugoš v.r.

                           starosta obce Smolník

Slávnostné otvorenie školského roka

Základná škola s materskou školou v Smolníku oznamuje širokej verejnosti, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 5.9.2016 o 8.00 hod. v priestoroch telocvične Základnej školy s materskou školou. V Rímsko-katolíckom kostole sa o 9.00 hod. bude pre žiakov konať slávnostná omša.

Mgr. Mikuláš Barna, riaditeľ školy

Zákaz voľného pohybu psov

Žiadame všetkých chovateľov psov, zvlášť v tomto období prázdnin, aby svojich psov nepúšťali svojvoľne sa pohybovať po verejnom priestranstve. Podľa VZN o držaní psov č. 18 zákaz voľného pohybu psov sa vzťahuje na celú obec.

V prípade, že pes z chovného priestoru opakovane uteká, žiadame majiteľov chovných priestorov o vykonanie účinných opatrení na zamedzenie takýchto prípadov.

Ďalej žiadame všetkých chovateľov, ktorí venčia svojich psov, aby odpratávali exkrementy.

Zákaz pálenia odpadu

Zákaz pálenia odpadov

V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Smolník upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrady a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony :

 • zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 • zákon č.40/ 1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.

Pálením zeleného odpadu, keď nad obcou sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov.

Ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod., odpad z domuplastové fľaše, papiere, kartóny, gumu …., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

Oznam – zelený odpad

Oznamujeme občanom, že zelený odpad t. j. pokosenú trávu, seno, orezané konáre stromov, kríkov v dĺžke najviac 2 m, môžu odovzdať v prevádzkovej dobe na Zberný dvor, v prípade, že nemajú možnosť kompostovať tento odpad na vlastnom kompostovisku.

Zber a vývoz nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 23.06.2016 od 8.15 – 9.15 hod. sa v našej obci uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 8.15 pri Obecnom úrade. Predmetom zberu sú odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

OZNAM – renovácia

Oznamujeme širokej verejnosti, že prebieha renovácia obrazu, ktorý je umiestnený na Duchovnej ceste – viď priložené fotografie :

foto

foto2

foto3

Zasadnutie OZ – 08.06.2016

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.06.2016  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Plán rozvoja obce Smolník
 5. Rekonštrukcia obecného rozhlasu
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
 7. Záverečný účet obce Smolník za rok 2015
 8. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2016
 9. Správa audítora za rok 2015
 10. VZN č. 43/2016 o organizácii miestneho referenda
 11. VZN č. 44/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolník
 12. Príkaz starostu obce na vykonanie dobrovoľnej inventúry – Lesy Smolník s.r.o.
 13. Žiadosti a rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                                Radoslav Dlugoš v. r.

                                starosta obce Smolník

OZNAM – CHATA ŽĽABY (NOVÁ CHATA)

Oznamujeme širokej verejnosti, že od 02.06.2016 až do odvolania je zakázané vytvárať ohnisko v altánku na Chate Žľaby z technických príčin.

Radoslav Dlugoš v.r., starosta obce, konateľ Lesy Smolník s.r.o.