KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Oznámenie

 

Obec Smolník zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2018 :

 

obecnyuradsmolnik@stonline.sk

 

V Smolníku dňa 21.8.2018                                    Radoslav Dlugoš, starosta obce, v.r.

 

 

 

MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Menovanie zapisovateľky MVK v Smolníku

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení niektorých predpisov Obec Smolník zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený – komunálne voľby 2018.

Rozhodnutie – komunálne voľby 2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 

ZVEREJNENIE

počtu obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí  dňa 10.novembra 2018

    Obec Smolník, podľa ustanovení § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje počet obyvateľov obce Smolník:

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenie volieb je 1013.

V Smolníku, 16.7.2018

 

                                                                                 Radoslav Dlugoš, v.r.

                                                                                     starosta obce

 

Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR : https://www.minv.sk/?volby-oso2018

UPOZORNENIE – NAKLADANIE S ODPADOM

Vážení občania,

v našej obci  opakovanie dochádza k nesprávnemu nakladaniu s odpadmi. V minulom týždni  boli  rozmiestnené ďalšie hnedé kontajneri s označením BRO na biologicky odpad zo záhrad zo strihania a orezávania kríkov a stromov, trávu, kvety, burinu, piliny a pod..

Napriek usmerneniam a dôrazným upozorneniam,  niektorí z nás,  vhadzujú do týchto kontajnerov handry, plasty,  papier a iný odpad alebo tento odpad ukladajú k brehom miestneho potoka alebo vyhadzujú ho na rôzne miesta, čím vytvárajú nelegálne skládky.

Pripomíname, že na oficiálnej webovej stránke obce je zverejnený „Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu“, podľa ktorého  pôvodcovia odpadu zo zelene môžu využiť na uloženie tohto odpadu najmä vlastné pozemky za účelom kompostovania,  kompostovisko na Zbernom dvore,  kontajneri s označením BRO, ktoré sú rozmiestnené po obci alebo na  Zbernom dvore.

Všetci chceme mať pekné a zdravé prostredie, preto sa snažme aspoň o dodržiavanie zákona o odpadoch, ak sa sami nepričiňujeme k spoločnému záujmu.

Poďakovanie patrí väčšine našich občanov a chalupárov, ktorí okolie svojich domov udržiavajú kosením a skrášľujú kvetinovou výzdobou.

 

V Smolníku, 10.7.2018                                                              Radoslav Dlugoš, starosta obce

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 27.6.2018

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že v stredu 27.6.2018 v čase od 9,00 hod. do 9,50 hod. pred budovou Obecného úradu v Smolníku uskutoční sa zber a vývoz nebezpečného odpadu.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

Odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stredu od 9,00 do 9,50 hod.

Zasadnutie OZ – 28.06.2018

 Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 28.06.2018  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

 

Program :

 

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 25.05.2018
 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
 5. Záverečný účet obce Smolník za rok 2017
 6. Správy audítora za rok 2017
 7. Určenie výkonu funkcie starostu obce Smolník pre nové volebné obdobie 2018 – 2022
 8. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov
 9. Návrh Rady školy na vymenovanie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Smolník
 10. Organizačné záležitosti obce Smolník
 11. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 12. Žiadosti a rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník

UPOZORNENIE – KO a DSO

UPOZORNENIE

Podľa VZN č. 44/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na zber zmiešaného komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby 110 l a 120 l, ktoré sa po priblížení k autu strojovo vyprázdňujú.  Vzhľadom k špecifickosti našej obce ohľadne pobytu chalupárov bolo umožnené  použiť aj plastové vrecia, ktoré pracovníci Brantner Nova musia ručne vhadzovať do zberného auta. V poslednej dobe  sa  až o niekoľko desiatok  zvýšil počet zberu do vriec. Problémom je, že mnohé z nich  sú preťažené. /Niekedy aj odpadom určeným na separovanie/.  Pracovníci Brantner Nova nie sú povinní  preťažené vrecia zbierať a budú ich nechávať na mieste alebo  umožnia pôvodcovi tohto odpadu  vhodiť  preťažené vrece do zberného auta.

V Smolníku 19.6.2018 A.Kluknavská

ODVOZ PLASTOV – 18.06.2018

Oznamujeme širokej verejnosti, že v pondelok 18.06.2018 nebude odvoz plastov z dôvodu poruchy auta, odvoz bude zrealizovaný v sobotu 23.6.2018

Pačanský kopec – obmedzenia prejazdu

Oznamujeme širokej verejnosti, že dnes, v stredu 13.06.2018 a zajtra 14.06.2018 bude obmedzený prejazd cez Pačanský kopec z dôvodu opráv. Motorovým vozidlám bude prejazd umožnený v 2-hodinových časových intervaloch.

Zasadnutie OZ – 25.05.2018

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 25.05.2018  so začiatkom o 17.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 22.02.2018
 4. Správa hlavnej kontrolórky obce Smolník o vykonaných kontrolách za rok 2017
 5. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2018
 6. Organizačné záležitosti obce Smolník
 7. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 8. Žiadosti a rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

                            Radoslav Dlugoš v.r.

                           starosta obce Smolník