Zasadnutie OZ – 28.09.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 28.09.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.06.2017
 4. Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolník
 5. VZN č.46/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník
 6. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku zberný dvor Smolník
 7. Rozpočtové opatrenie č. 9
 8. Organizačné záležitosti obce Smolník
 9. Plat starostu obce Smolník
 10. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2017
 11. Žiadosti a rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník

PSBU Úhorná – vyplácanie dividend

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Úhorná bude dňa 18.9.2017 (pondelok) vyplácať podielnikom dividendy za rok 2016 v zasadačke OcÚ Smolník v čase od 14.00 – do 15.00 hod.

VÝZVA NA UZAVRETIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV A ZAPLATENIE NÁJOMNÉHO ZA HROBOVÉ MIESTA

Obec Smolník  v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien,  vyzýva občanov, ktorí majú na cintoríne hroby príbuzných a ešte nemajú uzavretú zmluvu o prenájme na tieto hrobové miesta alebo nemajú uhradený poplatok za prenájom hrobového miesta,  aby prišli na Obecný úrad v Smolníku za účelom uzavretia nájomnej zmluvy a zaplatenia poplatku v termíne najneskôr do 30.11.2017, prípadne kontaktovali sa na telefónom čísle 053 97201 alebo mailovej adrese matrikasmolnik@t-com.sk

Obec Smolník ako prevádzkovateľ pohrebiska má právo na zrušenie hrobového miesta, na ktoré nebola uzavretá nájomná zmluva a nebolo zaplatené nájomné.

OZNAM – Pravidelný ročný odpočet elektromerov

Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej  a.s Košice, ktoré nám bola dané dnes 4.9.2017 dopoludnia, oznamuje širokej verejnosti, že v dňoch 4., 5. a 6.9. 2017 budú v našej obci prevádzať v čase od 7.30 hod. do 15 hod. pravidelný ročný odpočet elektromerov. Týmto žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov a zabezpečenie psov.

Prerušenie distribúcie elektriny – 03.08.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm.t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje širokej verejnosti, že pre odberné miesto miesto Smolník č.d. 380, 382, 383,387  v úseku od č.d. 394 po č. d. 396

bude v termíne 03. august 2017 od 11.00 hod. do 14.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia

Upozornenie pre všetkých držiteľov psov

Obec Smolník, na základe opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, vyzýva všetkých  držiteľov psov na území obce Smolník, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb po obci.

Držiteľ psa je povinný predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Upozorňujeme, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ako aj v zmysle VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ktorý nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených v zmysle  § 7 ods. 1 písm.  f) zákona č. 282/2002 Z.z.. Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý psa neprihlási do evidencie vedenej obcou v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

 Za tieto priestupky môže obec uložiť pokutu do 165 €.

Napriek tomu, že obec opakovane upozorňuje držiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov prostredníctvom obecného rozhlasu, úradnej tabule, internetovej stránky, uložením opatrení  v priestupkovom konaní, stále dochádza k porušovania platného zákona a všeobecne záväzného nariadenia.

Preto Obec Smolník, ako príslušný správny orgán na riešenie priestupkov, v prípade opakovaného  nerešpektovania tohto upozornenia, bude nedisciplinovaných držiteľov psov  aj menovite upozorňovať prostredníctvom obecného rozhlasu.

OZNAM-zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 29.06.2017 v čase od 08.00 hod do 08.45 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude v obci pristavené o 08.00 hod. pri obecnom úrade. Predmetom zberu sú odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Zasadnutie OZ – 28.06.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 28.06.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 23.05.2017
 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
 5. Záverečný účet obce Smolník za rok 2016
 6. Správy audítora za rok 2016
 7. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2017
 8. VZN č. 45/2017 o chove, vodení a držaní psov na území obce
 9. Rokovací poriadok OZ Smolník – aktualizácia
 10. Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

                                                            Radoslav Dlugoš v.r.

                                                         starosta obce Smolník

Prerušenie distribúcie elektriny – 26.07.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

úseky –  č.d. 27, od č.d. 29 po č.d. 35,  od č.d. 40 po č.d. 42,  od č.d. 48 po č.d. 68, od č.d. 70 po č.d. 72, od č.d. 77  po č.d. 102, od č.d. 127  po č.d. 129, č.d. 446, 447, 449, 474, od č.d. 447 po č.d. 487, č. d. 557, 572   –   bude v termíne  26. júl 2017 od 08.00 hod. do 14.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Prerušenie distribúcie elektriny-13.07.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

úseky – od č.d. 175 po č.d. 182,  č.d. 184 , od č.d. 192 po č.d. 194, od č.d. 196 po č.d. 199,  č.d. 201, 202, 212, 213, od č.d. 215 po č.d. 220, č.d. 287,  od č.d. 315 po č.d. 324, č.d. 332, od č.d. 523 po č.d. 534, č.d. 554, 556, 567, 569   –   bude v termíne 13. júl 2017 od 08.00 hod. do 11.30 hod.

úseky –  č.d. 166, 451, od č.d. 453 po č.d. 458, od č.d. 488 po č.d. 492, od č.d. 494 po č.d. 498, od č.d. 500 po č.d. 502, od č.d. 504 po č.d. 507, od č.d. 509 po č.d. 522, č.d. 558  –  bude v termíne 13. júl 2017 od 11.00 hod. do 14.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.