Prerušenie distribúcie elektriny – 03.08.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm.t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje širokej verejnosti, že pre odberné miesto miesto Smolník č.d. 380, 382, 383,387  v úseku od č.d. 394 po č. d. 396

bude v termíne 03. august 2017 od 11.00 hod. do 14.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia

Upozornenie pre všetkých držiteľov psov

Obec Smolník, na základe opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, vyzýva všetkých  držiteľov psov na území obce Smolník, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb po obci.

Držiteľ psa je povinný predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Upozorňujeme, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ako aj v zmysle VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ktorý nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených v zmysle  § 7 ods. 1 písm.  f) zákona č. 282/2002 Z.z.. Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý psa neprihlási do evidencie vedenej obcou v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

 Za tieto priestupky môže obec uložiť pokutu do 165 €.

Napriek tomu, že obec opakovane upozorňuje držiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov prostredníctvom obecného rozhlasu, úradnej tabule, internetovej stránky, uložením opatrení  v priestupkovom konaní, stále dochádza k porušovania platného zákona a všeobecne záväzného nariadenia.

Preto Obec Smolník, ako príslušný správny orgán na riešenie priestupkov, v prípade opakovaného  nerešpektovania tohto upozornenia, bude nedisciplinovaných držiteľov psov  aj menovite upozorňovať prostredníctvom obecného rozhlasu.

OZNAM-zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 29.06.2017 v čase od 08.00 hod do 08.45 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude v obci pristavené o 08.00 hod. pri obecnom úrade. Predmetom zberu sú odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Zasadnutie OZ – 28.06.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 28.06.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 23.05.2017
 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
 5. Záverečný účet obce Smolník za rok 2016
 6. Správy audítora za rok 2016
 7. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2017
 8. VZN č. 45/2017 o chove, vodení a držaní psov na území obce
 9. Rokovací poriadok OZ Smolník – aktualizácia
 10. Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

                                                            Radoslav Dlugoš v.r.

                                                         starosta obce Smolník

Prerušenie distribúcie elektriny – 26.07.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

úseky –  č.d. 27, od č.d. 29 po č.d. 35,  od č.d. 40 po č.d. 42,  od č.d. 48 po č.d. 68, od č.d. 70 po č.d. 72, od č.d. 77  po č.d. 102, od č.d. 127  po č.d. 129, č.d. 446, 447, 449, 474, od č.d. 447 po č.d. 487, č. d. 557, 572   –   bude v termíne  26. júl 2017 od 08.00 hod. do 14.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Prerušenie distribúcie elektriny-13.07.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

úseky – od č.d. 175 po č.d. 182,  č.d. 184 , od č.d. 192 po č.d. 194, od č.d. 196 po č.d. 199,  č.d. 201, 202, 212, 213, od č.d. 215 po č.d. 220, č.d. 287,  od č.d. 315 po č.d. 324, č.d. 332, od č.d. 523 po č.d. 534, č.d. 554, 556, 567, 569   –   bude v termíne 13. júl 2017 od 08.00 hod. do 11.30 hod.

úseky –  č.d. 166, 451, od č.d. 453 po č.d. 458, od č.d. 488 po č.d. 492, od č.d. 494 po č.d. 498, od č.d. 500 po č.d. 502, od č.d. 504 po č.d. 507, od č.d. 509 po č.d. 522, č.d. 558  –  bude v termíne 13. júl 2017 od 11.00 hod. do 14.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Bezplatné meranie zraku

Oznamujeme širokej verejnosti, že Občianske združenie SuperOčko organizuje zdravotnícku akciu – bezplatné meranie zraku, dňa 13.6.2017 v zasadačke Obecného úradu v Smolníku v čase od 12:30 hod. do 14:30 hod.

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

Obec Smolník,  Obecný úrad Smolník 1, 055 66 Smolník

 

Zverejnenie zámeru

predaja nehnuteľného majetku Obec Smolník

ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Smolník v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23. 5. 2017 v tomto rozsahu :

Ing. Vladimír Kapušanský a Ing. Edita Kapušanská PhD, bytom Košice, Žižkova 25, požiadali o odpredaj obecného pozemku v k.ú. Smolník p.č. KNC 804/1 vo výmere 257 m2, záhrada, evidovaný na liste vlastníctva Obce Smolník č.1.

Predaj nehnuteľného majetku obce do vlastníctva žiadateľov ako prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje tým, že  bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov,  pozemok dlhodobo užívajú, so žiadateľom je uzatvorená nájomná zmluva a  nájom riadne uhrádza.

Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti bola prerokovaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Smolníku dňa 23. 5. 2017, ktoré uznesením č. 25 /2017 rozhodlo, že predaj nehnuteľnosti sa bude realizovať ako „prípad hodný osobitného zreteľa“.

 

V Smolníku, dňa 1.6.2017

 

Zámer zverejnený od 1.6.2017

 

Radoslav DLUGOŠ

starosta obce v.r.

OZNAM-nádoby na uloženie bioodpadu

Obec Smolník zabezpečila pre bytové domy odpadové nádoby hnedej farby na uloženie biologicky rozložiteľného odpadu “bioodpad” (pokosená tráva, opadané lístie) pre bytové domy na sídlisku “Juh” a “Internát”.

Upozorňujeme občanov, že je zakázané ukladať iný odpad do týchto kontajnerov. V prípade zistenia, že do kontajnerov bol uložený iný odpad ako bioodpad – kontajner bude premiestnený na Zberný dvor.

Vlastníci rodinných domov môžu bioodpad naďalej kompostovať na svojom pozemku, prípadne odovzdať na Zbernom dvore v Smolníku v prevádzkovom čase,.

Odpis vodomerov

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Poprad oznamuje širokej verejnosti, že v termíne od 29.05.2017 do 02.06.2017 uskutoční v našej obci pravidelný odpis vodomerov za účelom ročného zúčtovania. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov a zabezpečenie psov.

Povinné očkovanie psov

Dňa 19.05.2017 (piatok) sa uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote, v čase od 17.00 hod. do 18.00 hod pred budovou OcÚ. Žiadame majiteľov psov, aby so sebou priniesli aj očkovací preukaz.

Zasadnutie OZ – 23.05.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 23.05.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Organizačné záležitosti obce Smolník
 5. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 6. Žiadosti a rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver                                                                                      Radoslav Dlugoš  v.r.

                                                                                                  starosta obce Smolník