Prerušenie distribúcie elektriny – 28.04.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

úseky – od č.d. 1 po č.d. 9, od č.d. 12 po č.d. 26, od č.d. 103 po č.d. 119, od č.d. 121 po č.d. 126, od č.d. 130 po č.d. 133, od č.d. 135 po č.d. 152, č.d. 154, 155, od č.d. 157 po č.d. 162, č.d. 164, 165, od č.d. 167 po č.d. 171, č.d. 173,174,203,204, od č.d. 207 po č.d. 211, č.d. 325, 326, 328, 329, od č.d. 331 po č.d. 333, od č.d. 336 po č.d. 343, od č.d. 345 po č.d. 350, č.d. 352,354,355, od č.d. 357 po č.d. 359, č.d. 362, 363, od č.d. 366 po č.d. 368, č.d. 547, 550, 646

bude v termíne 28. apríl 2017 od 08.00 hod. do 13.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

OZNAM – ŠPORTOVÁ PRÍPRAVKA

Oznamujeme širokej verejnosti, predovšetkým žiačkam a žiakom roč. 1. až  4.  Základnej školy v Smolníku , ktorí majú záujem o šport a pohybové aktivity, že bol spustený nábor “ŠPORTOVEJ PRÍPRAVKY” pod záštitou FK OL Baník Smolník. Váš záujem, prípadne bližšie informácie smerujte na kontaktné osoby : Mgr. Mikuláš Barna- riaditeľ ZŠ s MŠ, Tomáš Sentandráši-FK OL Baník Smolník.

Zasadnutie OZ – 31.03.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 31.03.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za rok 2016
 5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.39/2012 obce Smolník o podmienkach a spôsobe financovania materských škôl a školských zariadení na území obce Smolník a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smolník
 6. Organizačné záležitosti ZŠ s MŠ Smolník
 7. Rozpočtové opatrenie č.1/2017
 8. Organizačné záležitosti obce Smolník
 9. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 10. Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

                                                                              Radoslav Dlugoš   v.r.

                                                                              starosta obce Smolník

Prerušenie distribúcie elektriny – 28. marec 2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

v úseku od č.d. 44 po č.d. 47, č.d. 47, č.d.73, 74, v úseku od č.d. 370 po č.d. 377, v úseku od č.d. 417 po č.d. 428, v úseku od č.d. 430 po č.d. 437, v úseku od č.d. 439 po č.d. 441, v úseku od č.d. 443 po č.d. 445, v úseku od č.d. 459 po č.d. 473, č.d. 555

bude v termíne 28. marec 2017 od 7.40 hod. do 12.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

KOMINÁR V OBCI

Kominárstvo Marta Kakalejčíková Spišská Nová Ves bude dňa 27. marca 2017 v našej obci vykonávať kontrolu a čistenie komínov. Záujemcovia o túto službu sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Smolníku do 24.3.2017.

VÝZVA

Obec Smolník, ako správca cintorína,  vyzýva príbuzných Anny Spišákovej 1893 – 1967, ktorej ľudské pozostatky sú uložené v hrobovom mieste č. 3/97 na verejnom cintoríne, aby upravili uvedené hrobové miesto alebo ho odstránili, pokiaľ nemajú záujem o jeho ďalší prenájom a to v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy.

 

Zverejnené :

na úradnej tabuli dňa 10.3.2017

na internetovej stránke obce Smolník 10.3.2017

 

VČS – Podporné pohrebné združenie

Podporné pohrebné združenie v Smolníku oznamuje svojim členom, že dňa 18.2.2017 sa uskutoční Výročná členská schôdza v zasadačke Obecného úradu v Smolníku so začiatkom o 14.00 hodine. Zároveň sa bude vyberať inkaso za rok 2017 vo výške 15,– €. Tešíme sa na Vašu účasť !