OZNAM – Nestránkový deň

Oznamujeme širokej verejnosti, že v utorok 8. novembra 2016 bude na Obecnom úrade NESTRÁNKOVÝ DEŇ z technických príčin.

V Smolníku, 02.11.2016

                                                                       Radoslav Dlugoš v.r.

                                                                         starosta obce Smolník

KATARÍNSKA ZÁBAVA – ÚHORNÁ

Obec Úhorná Vás pozýva na tradičnú Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční 26.novembra 2016 so začiatkom o 20.00 hod.

Miesto : Kultúrny dom v Úhornej

Hudba : Skupina Motýľ

Vstupné : jednotlivec 3,– €, pár 5,– €

Info : obec@uhorna.sk                              0908440928                            www.uhorna.sk

OZNAM – VSE a.s. Košice

Vážení občania,

Váš tradičný dodávateľ elektriny, Východoslovenská energetika (VSE), nás upozornila, že v našej obci sa pohybujú podomoví predajcovia s elektrinou, ktorí sa vydávajú za pracovníkov Východoslovenskej energetiky.

Občanom dávajú podpisovať nové zmluvy na elektrinu a môže sa Vám tak stať, že bez toho, aby ste o tom vedeli, zmeníte dodávateľa elektriny a nebudete už vo VSE.

Ak Vás alebo Vašu rodinu navštívili podomoví predajcovia elektriny a máte podozrenie, že ste boli oklamaní, príďte v deň 13.10.2016 od 11:00 do 12:30 ku obecnému úradu, budú tam pracovníci Východoslovenskej energetiky na označenom aute a poradia Vám.

KONCERT – INTEGRÁCIA SENIOROV 2016

ZO SZZP v Smolníku pozýva svojich členov a seniorov v našej obci na KONCERT INTEGRÁCIA SENIOROV 2016, ktorý sa uskutoční dňa 20. októbra 2016 o 16.00 hodine v Aréne Poprad. Účasť na podujatí prisľúbili umelci zo Slovenska a Čiech  : Marcela Laiferová, Peter Stašák, Štefan Skrúcaný, Ilona Csáková, Otto Wieter, Pavol Hammel, Kysucký prameň a mnoho ďalších. Moderátormi podujatia sú Katarína Brychtová a Jarmila Lajčáková – Hargašová. Záujemcovia sa môžu telefonicky prihlásiť u p. Romančíka na t.č. 0903269603 do 7.10.2016, cena 5,– € (doprava)

koncert-integracia-seniorov-2016-2

KNS – POZVÁNKA

Karpatskonemecký spolok na Slovensku miestna skupina Smolník Vás srdečne pozýva na projekt “Oživenie baníckych tradícií a kultúry nemeckej menšiny v Smolníku”, ktorý sa uskutoční dňa 08.10.2016 o 14.30 hod. v reštaurácii Alžbetin dom. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

                                                                                                                                                                                                                                       Otomár Vasilco, predseda MS Smolník

 

SZZP – autobusový zájazd – NOWY TARG

ZO SZZP v Smolníku oznamuje svojim členom a širokej verejnosti, že dňa 13.10.2016 organizuje autobusový zájazd do Noweho Targu. Cena cca 10,– €, čas odchodu bude upresnený. Záujemcovia sa môžu telefonicky nahlásiť p. Romančíkovi na t.č. 0903269603 do 7.10.2016.

UPOZORNENIE

Obecný úrad v Smolníku a Komisia verejného poriadku v Smolníku

U P O Z O R Ň U J E

verejnosť na zákaz uložiť odpad na inom mieste ako na to určenom.  Za porušenie tohto ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch previnilcovi môže byť uložená pokuta do výšky 16.596,-€, pokiaľ ide o podnikateľa,  alebo 166 ,- €,  ak ide o fyzickú osobu. Napriek tomu, že Obec Smolník má vytvorený systém nakladania s odpadmi, do ktorého sú povinní zapojiť sa všetci občania s trvalým, prechodným pobytom a osoby oprávnené užívať v obci nehnuteľnosť, nájdu sa medzi nami aj takí, ktorí  pod rúškom noci alebo menšieho pohybu osôb, vynášajú odpad do prírody,  do lesa,  k vodným tokom,  na odľahlé pozemky napríklad pri bývalom závode Železorudných baní v Smolníku !!! V prípade, že vlastník takto zdevastovaného pozemku vzniknutú skládku neodstráni, všetka zodpovednosť aj s finančnými nákladmi – teda peňazí nás všetkých –  prechádza na obec. Žiadame všetkých,  ktorým nie je ľahostajný prístup niektorých jedincov k našej prírode a majú vedomosť o nezodpovedných občanoch, aby  informovali pracovníkov obce Smolník.

Za pochopenie a pomoc ďakuje  Radoslav Dlugoš, starosta obce

OZNAM – oprava prístupovej cesty SPÁLENÁ HUTA

Obec Smolník týmto informuje širokú verejnosť, predovšetkým občanov bývajúcich v časti obce Spálená Huta, že obec po zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného 08.09.2016 už intenzívne pracuje na odstránení havarijného stavu prístupovej cesty v tejto časti obce.  Momentálne sa vybavujú všetky potrebné kroky v procese verejného obstarávania a následne sa zrealizuje samotné odstránenie havarijného stavu. Predpokladaný termín ukončenia prác do 20.12.2016

V Smolníku, 27.09.2016

 

                                                                                    Radoslav Dlugoš v.r.

                                                                                      starosta obce Smolník

OZNAM – PSBU Úhorná

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Úhornej oznamuje svojim členom, že dňa 26.9.2016, t.j. v pondelok bude vyplácať podiely za rok 2015 v zasadačke Obecného úradu v Smolníku v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod.

OZNAM – ZBERNÝ DVOR

Obec Smolník, ako prevádzkovateľ Zberného dvora v Smolníku, oznamujeme poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že dňa 10. 9. 2016 bude Zberný dvor v Smolníku zatvorený.

Športovo – zábavný deň – SZZP

SZZP v Smolníku pozýva svojich členov a širokú verejnosť na ŠPORTOVO – ZÁBAVNÝ DEŇ, ktorý sa bude konať v stredu 07.09.2016 na Jazere Úhorná so začiatkom o 9.30 hod. Ak máte záujem súťažiť – kontaktuje p. Ivana Romančíka na t.č. 0903269603.

Oznam – zasadnutie OZ 08.09.2016

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.09.2016  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia
  4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smolník na roky 2016 až 2022
  5. Organizačné záležitosti obce
  6. Doplnok č. 1 k VZN č. 37/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  7. Rozpočtové opatrenie
  8. Žiadosti a rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

                         Radoslav Dlugoš v.r.

                           starosta obce Smolník

Slávnostné otvorenie školského roka

Základná škola s materskou školou v Smolníku oznamuje širokej verejnosti, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 5.9.2016 o 8.00 hod. v priestoroch telocvične Základnej školy s materskou školou. V Rímsko-katolíckom kostole sa o 9.00 hod. bude pre žiakov konať slávnostná omša.

Mgr. Mikuláš Barna, riaditeľ školy