Zákaz voľného pohybu psov

Žiadame všetkých chovateľov psov, zvlášť v tomto období prázdnin, aby svojich psov nepúšťali svojvoľne sa pohybovať po verejnom priestranstve. Podľa VZN o držaní psov č. 18 zákaz voľného pohybu psov sa vzťahuje na celú obec.

V prípade, že pes z chovného priestoru opakovane uteká, žiadame majiteľov chovných priestorov o vykonanie účinných opatrení na zamedzenie takýchto prípadov.

Ďalej žiadame všetkých chovateľov, ktorí venčia svojich psov, aby odpratávali exkrementy.

Zákaz pálenia odpadu

Zákaz pálenia odpadov

V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Smolník upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrady a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony :

 • zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 • zákon č.40/ 1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.

Pálením zeleného odpadu, keď nad obcou sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov.

Ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod., odpad z domuplastové fľaše, papiere, kartóny, gumu …., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

Oznam – zelený odpad

Oznamujeme občanom, že zelený odpad t. j. pokosenú trávu, seno, orezané konáre stromov, kríkov v dĺžke najviac 2 m, môžu odovzdať v prevádzkovej dobe na Zberný dvor, v prípade, že nemajú možnosť kompostovať tento odpad na vlastnom kompostovisku.

Zber a vývoz nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 23.06.2016 od 8.15 – 9.15 hod. sa v našej obci uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 8.15 pri Obecnom úrade. Predmetom zberu sú odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

OZNAM – renovácia

Oznamujeme širokej verejnosti, že prebieha renovácia obrazu, ktorý je umiestnený na Duchovnej ceste – viď priložené fotografie :

foto

foto2

foto3

Zasadnutie OZ – 08.06.2016

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.06.2016  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Plán rozvoja obce Smolník
 5. Rekonštrukcia obecného rozhlasu
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
 7. Záverečný účet obce Smolník za rok 2015
 8. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2016
 9. Správa audítora za rok 2015
 10. VZN č. 43/2016 o organizácii miestneho referenda
 11. VZN č. 44/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolník
 12. Príkaz starostu obce na vykonanie dobrovoľnej inventúry – Lesy Smolník s.r.o.
 13. Žiadosti a rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                                Radoslav Dlugoš v. r.

                                starosta obce Smolník

OZNAM – CHATA ŽĽABY (NOVÁ CHATA)

Oznamujeme širokej verejnosti, že od 02.06.2016 až do odvolania je zakázané vytvárať ohnisko v altánku na Chate Žľaby z technických príčin.

Radoslav Dlugoš v.r., starosta obce, konateľ Lesy Smolník s.r.o.

Odpis vodomerov

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Poprad oznamuje širokej verejnosti, že v termíne od 31.05.2016 do 03.06.2016 uskutoční v našej obci pravidelný odpis vodomerov za účelom ročného zúčtovania. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov a zabezpečenie psov.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenie § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto Smolník :

č. d. 27, v úseku od č. d. 29 po č. d. 68, v úseku od č. d. 70 po č. d. 102, v úseku od č. d. 116 po č. d. 119, v úseku od č. d. 121 po č. d. 129, v úseku od č. d. 131 po č. d. 133, v úseku od č. d. 135 po č. d. 140, č. d 143, 144, 360, 361, v úseku od č. d. 369 po č. d. 377, v úseku od č. d. 417 po č. d. 428, č. d. 430, 432, v úseku od č. d. 434 po č. d. 437, v úseku od č. d.439 po č. d. 447, č. d. 449, v úseku od č. d. 459 po č. d. 474, v úseku od č. d. 477 po č. d. 485, č. d. 548, 557, 572, 605, 646

bude v termíne .

2. jún 2016 od 6:40 hod do 18:30 hod.

3. jún 2016 od 7:30 hod do 16:00 hod.

6. jún 2016 od 7:30 hod do 17:00 hod.

7. jún 2016 od 7:30 hod do 17:00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Povinné očkovanie psov

Oznamujeme širokej verejnosti, že sa dňa 21.5.2016 (sobota) uskutoční pred Obecným úradom v čase od 10.00 – 11.00 hod. povinné očkovanie psov proti besnote starších ako 3 mesiace. Poplatok je 5,– €. Žiadame majiteľov psov, aby si k očkovaniu priniesli očkovací preukaz.

Lesy Smolník s.r.o. – Samovýroba

Obchodná spoločnosť Lesy Smolník s.r.o. vymedzila záujemcom na samovýrobu palivového dreva porasty, v ktorých bude platiť mesačný lístok za poplatok podľa priloženého cenníka.

Aktualizácia 16.05.2016

Palivové hrúbie       15,– Eur + DPH

 Por nad 50 rok.

370

393

396

423

Palivové nehrúbie   5,– Eur+DPH

 406

454

469

496

499


Zoznam porastov na samovýrobu palivového dreva
(palivové hrúbie)

Porasty do 50 rokov Porasty nad 50 rokov
Por. Por. Por.
360 A00 353 110 434 110
363 020 355 110 435 B01
374 020 356 110 438 029
414 B00 357 110 441 029
420 A01 364 110 443 110
422 000 365 010 447 B00
423 020 366 110 448 010
426 A01 367 110 449 110
429 020 368 000 450 110
454 B01 369 110 454 A11
462 B01 372 100 456 110
466 020 383 110 457 110
473 B00 385 110 458 110
473 C00 388 110 459 110
489 000 394 110 465 B01

Zoznam porastov na samovýrobu dreva
(palivové nehrúbie – haluzina, odpad po prerezávkach)

Por.
366 020
376 A11
380 020
381 011
382 011
395 011
427 020

Cenník

Porasty rozdelené do dvoch kategórií:

KAT. 1 Palivové hrubie, ležanina
cena mesačného lístka 15 Eur/mesiac bez DPH

KAT. 2 Palivové nehrubie (odpad po ťažbe, odpad z prerezávok)
cena mesačného lístka 5 Eur/mesiac bez DPH.

Lístky na samovýrobu vydá OLH Ing. Roland Franko.

Ako doklad k odvozu bude slúžiť potvrdenie o zaplatení za mesačný lístok.

Bližšie informácie poskytneme na Lesy Smolník s.r.o.

V Smolníku dňa 01.04.2016

Radoslav Dlugoš v. r.
konateľ spoločnosti Lesy Smolník s.r.o

 

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Smolník oznamuje, že v dňoch od 10.05.2016 – 27.05.2016 prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017. Zápis je možné urobiť denne od 8.00 do 16.00 hodiny u zástupkyne materskej školy.

Podmienky prijatia :

 • vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do MŠ (žiadosť dostanete u zástupkyne materskej školy)
 • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Mgr. Martina Horváthová

zástupkyňa MŠ

 

Ponuka – plastové nádoby na odpad

zlta-konvaObec Smolník v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o. ponúka širokej verejnosti na predaj plastovú nádobu žltej farby (viď obrázok) vhodnú pre zber komunálneho a priemyselného odpadu. Hmotnosť 9 kg, objem 120 l, gumové kolieska. Nevhodné pre ukladanie popola.

Bežná cena je 37 € s DPH, momentálna akciová cena je 25 € s DPH.

V prípade Vášho záujmu prosím kontaktujte p. Švedovú na t. č. 0918 765 322