Zasadnutie OZ – 06.03.2019

 

O Z N A M

 

 

 

 Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 06.03.2019  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

  

 

 

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 06.12.2018
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 5. Rozpočet obce Smolník na rok 2019
 6. Správa hlavnej kontrolórky obce Smolník o vykonaných kontrolách za rok 2018
 7. VZN č. 39/2012 dodatok č.2
 8. Organizačné záležitosti obce Smolník
 9. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 10. Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

 

 

 

 

Radoslav Dlugoš

starosta obce Smolník

Oznámenie o doručení zásielky

Obecný úrad Smolník oznamuje adresátovi :

Agáta Maliková

doručenie písomnosti.

Adresát si môže v lehote do 22.2.2019 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v kancelárii Obecného úradu.

Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude adresátovi zásielka vydaná.

Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude následne zaslaná adresátovi.

Tento oznam je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Smolník od 5.2.2019 do 20.2.2019.