OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Váš list/zo dňa                      Naše číslo                              Vybavuje/linka                    Smolník

                                                OcÚSM/173/2018                Kluknavská                           5.8.2018

                                                           053/4897201

    Obec Smolník v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Imricha Bavoľara, bytom Smolník,

že mu bola doručená písomnosť na adresu Imrich Bavoľar    055 66 Smolník. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená v podateľni Obecného úradu v Smolníku, kde si ju môže prevziať.

 

 

 

                                                                                                         Anna Kluknavská, pracovníčka ohlasovne

 

 

Potvrdenie o dobe zverejnenia:

Toto oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Smolník a na webovej stránke obce od 23.8.2018  do 7.9.2018

PRAVIDELNÝ ROČNÝ ODPOČET ELEKTROMEROV 6.-7. 9. 2018

VSD Košice a.s. bude prevádzkovať v dňoch 6. -7. 9. 2018 pravidelný ročný odpočet elektromerov,

preto žiadame odberateľov o sprístupnenie elektromerov a zabezpečenie psov v čase od 7:30 – 15:00.

OZNÁMENIE O DORUČENÍ ZÁSIELKY

Obecný úrad 1 055 66 Smolník 1

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Váš list/zo dňa                      Naše číslo                              Vybavuje/linka                    Smolník

                                                OcÚSM/173/2018                Kluknavská                           5.8.2018

                                                                                                 053/4897201

    Obec Smolník v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Imricha Bavoľara, bytom Smolník,

že mu bola doručená písomnosť na adresu Imrich Bavoľar    055 66 Smolník. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená v podateľni Obecného úradu v Smolníku, kde si ju môže prevziať.

 

 

 

 

Anna Kluknavská, pracovníčka ohlasovne

 

 

Potvrdenie o dobe zverejnenia:

Toto oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Smolník a na webovej stránke obce od 23.8.2018  do 7.9.2018

OZNÁMENIE O DORUČENÍ ZÁSIELKY

Obec Smolník

Obecný úrad 1 055 66 Smolník 1

 

OZNÁMENIE

O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Váš list/zo dňa                      Naše číslo                              Vybavuje/linka                    Smolník

                                                OcÚSM/167/2018               Kluknavská                           5.8.2018

                                                                                                 053/4897201

    Obec Smolník v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Petra Toplanského, bytom Smolník,

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Peter Toplanskýi Obec Smolník, Obecný úrad 1  055 66 Smolník. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená v podateľni Obecného úradu v Smolníku, kde si ju môže prevziať.

 

 

 

 

Anna Kluknavská, pracovníčka ohlasovne

 

 

Potvrdenie o dobe zverejnenia:

Toto oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Smolník a na webovej stránke obce od 23.8.2018  do 7.9.2018

ZBER ELEKTROODPADU

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci

zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.

Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou.

V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.

 

Zvoz sa uskutoční:

27.8. 2018

v čase o11:00 hod.

Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

Informácie vám radi poskytneme aj na www.heko.sk alebo na tel. č.: +421 915 492 511, +421 55 674 87 77

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Oznámenie

 

Obec Smolník zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2018 :

 

obecnyuradsmolnik@stonline.sk

 

V Smolníku dňa 21.8.2018                                    Radoslav Dlugoš, starosta obce, v.r.

 

 

 

MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Menovanie zapisovateľky MVK v Smolníku

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení niektorých predpisov Obec Smolník zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený – komunálne voľby 2018.

Rozhodnutie – komunálne voľby 2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 

ZVEREJNENIE

počtu obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí  dňa 10.novembra 2018

    Obec Smolník, podľa ustanovení § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje počet obyvateľov obce Smolník:

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenie volieb je 1013.

V Smolníku, 16.7.2018

 

                                                                                 Radoslav Dlugoš, v.r.

                                                                                     starosta obce

 

Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR : https://www.minv.sk/?volby-oso2018

UPOZORNENIE – NAKLADANIE S ODPADOM

Vážení občania,

v našej obci  opakovanie dochádza k nesprávnemu nakladaniu s odpadmi. V minulom týždni  boli  rozmiestnené ďalšie hnedé kontajneri s označením BRO na biologicky odpad zo záhrad zo strihania a orezávania kríkov a stromov, trávu, kvety, burinu, piliny a pod..

Napriek usmerneniam a dôrazným upozorneniam,  niektorí z nás,  vhadzujú do týchto kontajnerov handry, plasty,  papier a iný odpad alebo tento odpad ukladajú k brehom miestneho potoka alebo vyhadzujú ho na rôzne miesta, čím vytvárajú nelegálne skládky.

Pripomíname, že na oficiálnej webovej stránke obce je zverejnený „Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu“, podľa ktorého  pôvodcovia odpadu zo zelene môžu využiť na uloženie tohto odpadu najmä vlastné pozemky za účelom kompostovania,  kompostovisko na Zbernom dvore,  kontajneri s označením BRO, ktoré sú rozmiestnené po obci alebo na  Zbernom dvore.

Všetci chceme mať pekné a zdravé prostredie, preto sa snažme aspoň o dodržiavanie zákona o odpadoch, ak sa sami nepričiňujeme k spoločnému záujmu.

Poďakovanie patrí väčšine našich občanov a chalupárov, ktorí okolie svojich domov udržiavajú kosením a skrášľujú kvetinovou výzdobou.

 

V Smolníku, 10.7.2018                                                              Radoslav Dlugoš, starosta obce

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 27.6.2018

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že v stredu 27.6.2018 v čase od 9,00 hod. do 9,50 hod. pred budovou Obecného úradu v Smolníku uskutoční sa zber a vývoz nebezpečného odpadu.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

Odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stredu od 9,00 do 9,50 hod.

Zasadnutie OZ – 28.06.2018

 Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 28.06.2018  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

 

Program :

 

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 25.05.2018
 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
 5. Záverečný účet obce Smolník za rok 2017
 6. Správy audítora za rok 2017
 7. Určenie výkonu funkcie starostu obce Smolník pre nové volebné obdobie 2018 – 2022
 8. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov
 9. Návrh Rady školy na vymenovanie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Smolník
 10. Organizačné záležitosti obce Smolník
 11. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 12. Žiadosti a rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník

UPOZORNENIE – KO a DSO

UPOZORNENIE

Podľa VZN č. 44/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na zber zmiešaného komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby 110 l a 120 l, ktoré sa po priblížení k autu strojovo vyprázdňujú.  Vzhľadom k špecifickosti našej obce ohľadne pobytu chalupárov bolo umožnené  použiť aj plastové vrecia, ktoré pracovníci Brantner Nova musia ručne vhadzovať do zberného auta. V poslednej dobe  sa  až o niekoľko desiatok  zvýšil počet zberu do vriec. Problémom je, že mnohé z nich  sú preťažené. /Niekedy aj odpadom určeným na separovanie/.  Pracovníci Brantner Nova nie sú povinní  preťažené vrecia zbierať a budú ich nechávať na mieste alebo  umožnia pôvodcovi tohto odpadu  vhodiť  preťažené vrece do zberného auta.

V Smolníku 19.6.2018 A.Kluknavská

ODVOZ PLASTOV – 18.06.2018

Oznamujeme širokej verejnosti, že v pondelok 18.06.2018 nebude odvoz plastov z dôvodu poruchy auta, odvoz bude zrealizovaný v sobotu 23.6.2018