Voľné pracovné miesto – Detský domov Štós

Detský domov Štós hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto vo funkcii ekonóm – účtovník. V prípade záujmu sa môžu uchádzači informovať na tel. čísle Detského domova (055/4667177), prípadne bližšie informácie sú uvedené aj na internetovej stránke Detského domova Štós

Daňový úrad Gelnica

Daňový úrad Gelnica oznamuje širokej verejnosti, že je možnosť podať daňové priznania aj na Obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom dňa 20.3.2018 a dňa 27.3.2018 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Deň otvorených dverí – Gymnázium Gelnica

Riaditeľstvo Gymnázia Gelnica pozýva žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí Gymnázia Gelnica pre piatakov, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. marca 2018 od 9.00 hod. Okrem prehliadky vnútorných priestorov a možnosti si vyskúšať prijímacie skúšky Vám budú poskytnuté aj bližšie informácie k samotnému osemročnému štúdiu, ktoré Gymnázium Gelnica otvára aj v školskom roku 2018/2019 pre žiakov 5. ročníka ZŠ.Pre každého je pripravený malý darček a občerstvenie. Bližšie informácie môžete získať osobne na Gymnáziu Gelnica, na t.č.0910/873025 alebo na stránke školy gymgl.edupage.org

Výročná členská schôdza – Podporné pohrebné združenie

Podporné pohrebné združenie v Smolníku oznamuje svojim členom, že dňa 17. marca 2018 sa uskutoční Výročná členská schôdza v Obradnej miestnosti Obecného úradu v Smolníku so začiatkom o 14. 00 hodine. Zároveň sa bude vyberať inkaso za rok 2018.

Zasadnutie OZ – 22.02.2018

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 22.02.2018  so začiatkom o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 29.12.2017
 4. Organizačné záležitosti obce Smolník
 5. Kanalizácia a ČOV obce Smolník – aktuálne informácie
 6. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 7. Žiadosti a rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník

Výročná schôdza SZZP

Srdečne pozývame členov SZZP na Výročnú hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 13.02.2018 o 14.00 hodine v Reštaurácii Alžbetin dom. Zároveň sa budú vyberať členské príspevky na rok 2018 vo výške 3,– €.

Ivan Romančík, predseda SZZP

Zber nebezpečných odpadov

Oznamujeme občanom, že v  stredu dňa 10.01.2018 od 10,00 – 10,40  sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené   pri obecnom úrade.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať:

 • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
 • žiarivky, výbojky, chemikálie v pôvodnom balení,
 • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

 Odpady obsahujúce ortuť –ortuťové teplomery zberová spoločnosť neodoberie. Rozpúštadlá, riedidlá ale aj farby a laky musia byť v označenom originálnom obale, v opačnom prípade nebudú pracovníkmi odobrané.

 Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stredu v čase od 10,00 do 10,40 hod.

Zasadnutie OZ – 29.12.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 29.12.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v Poľovníckom salóniku Reštaurácie Alžbetin dom v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 30.10.2017
 4. Návrh VZN č. 47/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smolník
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 6. Dotácie z rozpočtu obce
 7. Rozpočet obce Smolník na rok 2018
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce
 9. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 10. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok roku 2018
 11. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Základnej školy v Smolníku za školský rok 2016/2017
 12. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Materskej školy v Smolníku za školský rok 2016/2017
 13. Žiadosti a rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                           Radoslav Dlugoš v.r.

                           starosta obce Smolník

OZNAM – užívanie poľnohospodárskej pôdy

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Smolník v termíne :

12. december 2017             od 7:40 hod. do 16:30 hod.

13. december 2017             od 7:40 hod. do 16:30 hod.

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ

Volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017  je v budove Obecného úradu v Obecnej knižnici

ODPAD – kontajnery na námestí

Oznamujeme občanom, že lístie a orezky zo stromov a kríkov zo svojich záhrad môžu uložiť do kontajnerov, ktoré sú pristavené v parku na námestí do 6.11.2017. Druh odpadu je na kontajneroch vyznačený

Zasadnutie OZ – 30.10.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 30.10.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v Poľovníckom salóniku Reštaurácie Alžbetin dom v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.09.2017
 4. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 5. Organizačné záležitosti obce Smolník
 6. Kanalizácia a ČOV obce Smolník
 7. Žiadosti a rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

                          Radoslav Dlugoš v.r.

                            starosta obce Smolník

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Smolník v termíne :

13. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.