ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 27.6.2018

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že v stredu 27.6.2018 v čase od 9,00 hod. do 9,50 hod. pred budovou Obecného úradu v Smolníku uskutoční sa zber a vývoz nebezpečného odpadu.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

Odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení, rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stredu od 9,00 do 9,50 hod.

Zasadnutie OZ – 28.06.2018

 Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 28.06.2018  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

 

Program :

 

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 25.05.2018
 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
 5. Záverečný účet obce Smolník za rok 2017
 6. Správy audítora za rok 2017
 7. Určenie výkonu funkcie starostu obce Smolník pre nové volebné obdobie 2018 – 2022
 8. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov
 9. Návrh Rady školy na vymenovanie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Smolník
 10. Organizačné záležitosti obce Smolník
 11. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 12. Žiadosti a rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník

UPOZORNENIE – KO a DSO

UPOZORNENIE

Podľa VZN č. 44/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na zber zmiešaného komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby 110 l a 120 l, ktoré sa po priblížení k autu strojovo vyprázdňujú.  Vzhľadom k špecifickosti našej obce ohľadne pobytu chalupárov bolo umožnené  použiť aj plastové vrecia, ktoré pracovníci Brantner Nova musia ručne vhadzovať do zberného auta. V poslednej dobe  sa  až o niekoľko desiatok  zvýšil počet zberu do vriec. Problémom je, že mnohé z nich  sú preťažené. /Niekedy aj odpadom určeným na separovanie/.  Pracovníci Brantner Nova nie sú povinní  preťažené vrecia zbierať a budú ich nechávať na mieste alebo  umožnia pôvodcovi tohto odpadu  vhodiť  preťažené vrece do zberného auta.

V Smolníku 19.6.2018 A.Kluknavská

ODVOZ PLASTOV – 18.06.2018

Oznamujeme širokej verejnosti, že v pondelok 18.06.2018 nebude odvoz plastov z dôvodu poruchy auta, odvoz bude zrealizovaný v sobotu 23.6.2018

Pačanský kopec – obmedzenia prejazdu

Oznamujeme širokej verejnosti, že dnes, v stredu 13.06.2018 a zajtra 14.06.2018 bude obmedzený prejazd cez Pačanský kopec z dôvodu opráv. Motorovým vozidlám bude prejazd umožnený v 2-hodinových časových intervaloch.

Zasadnutie OZ – 25.05.2018

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 25.05.2018  so začiatkom o 17.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 22.02.2018
 4. Správa hlavnej kontrolórky obce Smolník o vykonaných kontrolách za rok 2017
 5. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2018
 6. Organizačné záležitosti obce Smolník
 7. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 8. Žiadosti a rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

                            Radoslav Dlugoš v.r.

                           starosta obce Smolník

Povinné očkovanie psov

Dňa 05.05.2018 (sobota) sa uskutoční v našej obci pred budovou obecného úradu v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod. povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote. Poplatok je 7,– €. Prosíme majiteľov psov, aby k očkovaniu priniesli očkovací preukaz.

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice, oznamuje širokej verejnosti, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy

v celej obci Smolník v termíne :

                                                                  2. máj 2018 v čase od 7.00 hod do 17.00 hod.

                                                                  3. máj 2018 v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Deň vody v obci Smolník

Milí rodičia,

ako sme Vás pred časom informovali, pripravili sme aj v tomto školskom roku Deň vody. Žiaľ, vzhľadom na nepriaznivé počasie sme ho nemohli v plánovanom termíne uskutočniť.

Sme radi, že sa nám počasie zlepšilo a tak Vám môžeme pozvať, aby ste nám, Vašim deťom pomohli pri skrášľovaní našej rodnej obce. Tešíme sa, že spolu s nami v pondelok, 9. apríla 2018 priložíte ruku k dielu a spoločnými silami vyčistíme náš potok a studničky v obci.

Zraz je o 8.00 hod. pred budovou školy v Smolníku a o 8.00 hod. v parku v Smolníckej Hute

Vaše deti, žiaci ZŠ s MŠ Smolník