Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Smolník v termíne :

12. december 2017             od 7:40 hod. do 16:30 hod.

13. december 2017             od 7:40 hod. do 16:30 hod.

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ

Volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017  je v budove Obecného úradu v Obecnej knižnici

ODPAD – kontajnery na námestí

Oznamujeme občanom, že lístie a orezky zo stromov a kríkov zo svojich záhrad môžu uložiť do kontajnerov, ktoré sú pristavené v parku na námestí do 6.11.2017. Druh odpadu je na kontajneroch vyznačený

Zasadnutie OZ – 30.10.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 30.10.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v Poľovníckom salóniku Reštaurácie Alžbetin dom v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.09.2017
 4. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 5. Organizačné záležitosti obce Smolník
 6. Kanalizácia a ČOV obce Smolník
 7. Žiadosti a rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

                          Radoslav Dlugoš v.r.

                            starosta obce Smolník

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Smolník v termíne :

13. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

Kontajner – drevný odpad

V čase od 24.10.2017 do 27.10.2017 v parku na námestí bude opätovne pristavený veľkokapacitný kontajner na uloženie drevného odpadu z orezov stromov a kríkov vznikajúceho v rámci údržby verejnej zelene obce a z pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb – bez ohľadu na jeho množstvo.

Prosíme občanov, aby  konáre k odvozu   boli pripravené, t.j. aby ich dĺžka bola cca 50 cm, drobné konáre boli zviazané alebo uložené vo vreci.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Smolník v termíne :

7. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

8. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

9. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

14. november 2017            od 7:20 hod. do 16:30 hod.

15. november 2017            od 7:20 hod. do 16:30 hod.

OSPRAVEDLNENIE

Firma Milk-agro Prešov a predajňa potravín Milk-agro Mníšek nad Hnilcom sa týmto ospravedlňuje dotknutým osobám rodiny Frankovej vo veci krádeži na predajni. Dotyčná osoba, ktorá spáchala krádež na predajni je neznáma. Zároveň upozorňujeme všetkých, že dňom zverejnenia tohto ospravedlnenia osoby šíriace nepravdivé informácie budú považované za páchateľov šírenia nepravdivých informácií ohovárania a môžu byť riešené v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 – zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

voľby vúc

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/140_vuc/vuc17_3vzory/WVUC17_I1skA4.docx

V Smolníku, 22.08.2017


Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Smolníku starostovi obce  : obecnyuradsmolnik@stonline.sk.

V obci Smolník je utvorený jeden volebný okrsok.

V Smolníku dňa 17. 8. 2017


 

Ponuka práce pre opatrovateľky

„Agentúra SUNSET hľadá opatrovateľky a opatrovateľov ku svojim klientom v Nemecku. SUNSET vám vďaka bohatým 13 ročným skúsenostiam poskytne najširšiu ponuku overených rodín, spoľahlivý servis, prácu na zmluvu, zorganizovanie cesty a preplatenie cestovných nákladov. Požiadavky: minimálne základná znalosť nemeckého jazyka a skúsenosť s opatrovaním.

V prípade záujmu o bližšie informácie môžete kontaktovať našich špecialistov na čísle: 051/7761 998

Všetky informácie nájdete aj na stránke www.sunset24.eu

 

Zasadnutie OZ – 28.09.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 28.09.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.06.2017
 4. Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolník
 5. VZN č.46/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník
 6. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku zberný dvor Smolník
 7. Rozpočtové opatrenie č. 9
 8. Organizačné záležitosti obce Smolník
 9. Plat starostu obce Smolník
 10. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2017
 11. Žiadosti a rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník

PSBU Úhorná – vyplácanie dividend

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Úhorná bude dňa 18.9.2017 (pondelok) vyplácať podielnikom dividendy za rok 2016 v zasadačke OcÚ Smolník v čase od 14.00 – do 15.00 hod.

VÝZVA NA UZAVRETIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV A ZAPLATENIE NÁJOMNÉHO ZA HROBOVÉ MIESTA

Obec Smolník  v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien,  vyzýva občanov, ktorí majú na cintoríne hroby príbuzných a ešte nemajú uzavretú zmluvu o prenájme na tieto hrobové miesta alebo nemajú uhradený poplatok za prenájom hrobového miesta,  aby prišli na Obecný úrad v Smolníku za účelom uzavretia nájomnej zmluvy a zaplatenia poplatku v termíne najneskôr do 30.11.2017, prípadne kontaktovali sa na telefónom čísle 053 97201 alebo mailovej adrese matrikasmolnik@t-com.sk

Obec Smolník ako prevádzkovateľ pohrebiska má právo na zrušenie hrobového miesta, na ktoré nebola uzavretá nájomná zmluva a nebolo zaplatené nájomné.

OZNAM – Pravidelný ročný odpočet elektromerov

Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej  a.s Košice, ktoré nám bola dané dnes 4.9.2017 dopoludnia, oznamuje širokej verejnosti, že v dňoch 4., 5. a 6.9. 2017 budú v našej obci prevádzať v čase od 7.30 hod. do 15 hod. pravidelný ročný odpočet elektromerov. Týmto žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov a zabezpečenie psov.