Zasadnutie OZ – 22.02.2018

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 22.02.2018  so začiatkom o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 29.12.2017
 4. Organizačné záležitosti obce Smolník
 5. Kanalizácia a ČOV obce Smolník – aktuálne informácie
 6. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 7. Žiadosti a rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník

Výročná schôdza SZZP

Srdečne pozývame členov SZZP na Výročnú hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 13.02.2018 o 14.00 hodine v Reštaurácii Alžbetin dom. Zároveň sa budú vyberať členské príspevky na rok 2018 vo výške 3,– €.

Ivan Romančík, predseda SZZP

Zber nebezpečných odpadov

Oznamujeme občanom, že v  stredu dňa 10.01.2018 od 10,00 – 10,40  sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené   pri obecnom úrade.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať:

 • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
 • žiarivky, výbojky, chemikálie v pôvodnom balení,
 • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

 Odpady obsahujúce ortuť –ortuťové teplomery zberová spoločnosť neodoberie. Rozpúštadlá, riedidlá ale aj farby a laky musia byť v označenom originálnom obale, v opačnom prípade nebudú pracovníkmi odobrané.

 Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stredu v čase od 10,00 do 10,40 hod.

Zasadnutie OZ – 29.12.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 29.12.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v Poľovníckom salóniku Reštaurácie Alžbetin dom v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 30.10.2017
 4. Návrh VZN č. 47/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smolník
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 6. Dotácie z rozpočtu obce
 7. Rozpočet obce Smolník na rok 2018
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce
 9. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 10. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok roku 2018
 11. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Základnej školy v Smolníku za školský rok 2016/2017
 12. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Materskej školy v Smolníku za školský rok 2016/2017
 13. Žiadosti a rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                           Radoslav Dlugoš v.r.

                           starosta obce Smolník

OZNAM – užívanie poľnohospodárskej pôdy

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Smolník v termíne :

12. december 2017             od 7:40 hod. do 16:30 hod.

13. december 2017             od 7:40 hod. do 16:30 hod.

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ

Volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017  je v budove Obecného úradu v Obecnej knižnici

ODPAD – kontajnery na námestí

Oznamujeme občanom, že lístie a orezky zo stromov a kríkov zo svojich záhrad môžu uložiť do kontajnerov, ktoré sú pristavené v parku na námestí do 6.11.2017. Druh odpadu je na kontajneroch vyznačený

Zasadnutie OZ – 30.10.2017

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 30.10.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v Poľovníckom salóniku Reštaurácie Alžbetin dom v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.09.2017
 4. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 5. Organizačné záležitosti obce Smolník
 6. Kanalizácia a ČOV obce Smolník
 7. Žiadosti a rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

                          Radoslav Dlugoš v.r.

                            starosta obce Smolník

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Smolník v termíne :

13. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

Kontajner – drevný odpad

V čase od 24.10.2017 do 27.10.2017 v parku na námestí bude opätovne pristavený veľkokapacitný kontajner na uloženie drevného odpadu z orezov stromov a kríkov vznikajúceho v rámci údržby verejnej zelene obce a z pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb – bez ohľadu na jeho množstvo.

Prosíme občanov, aby  konáre k odvozu   boli pripravené, t.j. aby ich dĺžka bola cca 50 cm, drobné konáre boli zviazané alebo uložené vo vreci.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Smolník v termíne :

7. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

8. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

9. november 2017             od 7:20 hod. do 16:30 hod.

14. november 2017            od 7:20 hod. do 16:30 hod.

15. november 2017            od 7:20 hod. do 16:30 hod.

OSPRAVEDLNENIE

Firma Milk-agro Prešov a predajňa potravín Milk-agro Mníšek nad Hnilcom sa týmto ospravedlňuje dotknutým osobám rodiny Frankovej vo veci krádeži na predajni. Dotyčná osoba, ktorá spáchala krádež na predajni je neznáma. Zároveň upozorňujeme všetkých, že dňom zverejnenia tohto ospravedlnenia osoby šíriace nepravdivé informácie budú považované za páchateľov šírenia nepravdivých informácií ohovárania a môžu byť riešené v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 – zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

voľby vúc

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/140_vuc/vuc17_3vzory/WVUC17_I1skA4.docx

V Smolníku, 22.08.2017


Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Smolníku starostovi obce  : obecnyuradsmolnik@stonline.sk.

V obci Smolník je utvorený jeden volebný okrsok.

V Smolníku dňa 17. 8. 2017