Oznam – porucha v dodávke pitnej vody

Oznamujeme širokej verejnosti, že z dôvodu poruchy, ktorá bola zistená v neskorých večerných hodinách 6.1.2017 – koniec ulice Banská a začiatok časti obce Spálená Huta bude prerušená dodávka pitnej vody od tabakovej továrne, cez Banskú ulicu až do Spálenej Huty až do odstránenia poruchy. Upozorňujeme občanov, aby zvýšili pozornosť pri prípadnom pohybe v miestach poruchy (je označené), nakoľko vzhľadom na nízke teploty sú tam kritické miesta.

Zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme širokej verejnosti, že v stredu 14.12.2016 od 8.15 do 9.15 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo na zber nebezpečných odpadov bude pristavené pri obecnom úrade. Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

 • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich
 • olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť
 • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami

OZNAM – Kominár bez oprávnenia

Na základe poskytnutých informácii oznamujeme širokej verejnosti, že sa po Hnileckej doline pohybuje kominár, ktorý ponúka svoje služby, ale nedisponuje platným oprávnením. Vyzývame spoluobčanov k ostražitosti !

OZNAM – uzatvorenie prístupovej cesty Spálená Huta

Oznamujeme širokej verejnosti, že počnúc dnešným dňom, utorkom 29.11.2016 bude uzatvorená prístupová cesta do Spálenej Huty z dôvodu plánovaných nevyhnutných prác. Predpokladaný termín uzatvorenia cca 3 týždne. Prístupová cesta do Spálenej Huty je možná od domu p. Frindta.

spalena-huta-pristupova-cesta

OZNAM – Zasadnutie OZ – 08.12.2016

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.12.2016  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 5. Dotácie z rozpočtu obce
 6. Schválenie rozpočtu obce Smolník
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce
 8. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok roku 2017
 9. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2016
 10. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Základnej školy v Smolníku za školský rok 2015/2016
 11. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Materskej školy v Smolníku za školský rok 2015/2016
 12. Žiadosti a rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

                           Radoslav Dlugoš   v.r.

                            starosta obce Smolník

OZNAM – Očkovanie psov

Povinné očkovanie psov sa uskutočnilo 30.11.2016

Dňa 1. decembra 2016 sa uskutoční povinné  očkovanie psov. Majitelia psov môžu svoj záujem o očkovanie nahlásiť pracovníkom obce osobne, alebo telefonicky do 30. novembra 2016 do 12.00 hodiny. V prípade, že sa neprihlásia aspoň 8 majitelia psov, zverolekár do obce nepríde a očkovanie psov si bude musieť majiteľ zabezpečiť sám.

OZNAM – Nestránkový deň

Oznamujeme širokej verejnosti, že v utorok 8. novembra 2016 bude na Obecnom úrade NESTRÁNKOVÝ DEŇ z technických príčin.

V Smolníku, 02.11.2016

                                                                       Radoslav Dlugoš v.r.

                                                                         starosta obce Smolník

KATARÍNSKA ZÁBAVA – ÚHORNÁ

Obec Úhorná Vás pozýva na tradičnú Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční 26.novembra 2016 so začiatkom o 20.00 hod.

Miesto : Kultúrny dom v Úhornej

Hudba : Skupina Motýľ

Vstupné : jednotlivec 3,– €, pár 5,– €

Info : obec@uhorna.sk                              0908440928                            www.uhorna.sk

OZNAM – VSE a.s. Košice

Vážení občania,

Váš tradičný dodávateľ elektriny, Východoslovenská energetika (VSE), nás upozornila, že v našej obci sa pohybujú podomoví predajcovia s elektrinou, ktorí sa vydávajú za pracovníkov Východoslovenskej energetiky.

Občanom dávajú podpisovať nové zmluvy na elektrinu a môže sa Vám tak stať, že bez toho, aby ste o tom vedeli, zmeníte dodávateľa elektriny a nebudete už vo VSE.

Ak Vás alebo Vašu rodinu navštívili podomoví predajcovia elektriny a máte podozrenie, že ste boli oklamaní, príďte v deň 13.10.2016 od 11:00 do 12:30 ku obecnému úradu, budú tam pracovníci Východoslovenskej energetiky na označenom aute a poradia Vám.

KONCERT – INTEGRÁCIA SENIOROV 2016

ZO SZZP v Smolníku pozýva svojich členov a seniorov v našej obci na KONCERT INTEGRÁCIA SENIOROV 2016, ktorý sa uskutoční dňa 20. októbra 2016 o 16.00 hodine v Aréne Poprad. Účasť na podujatí prisľúbili umelci zo Slovenska a Čiech  : Marcela Laiferová, Peter Stašák, Štefan Skrúcaný, Ilona Csáková, Otto Wieter, Pavol Hammel, Kysucký prameň a mnoho ďalších. Moderátormi podujatia sú Katarína Brychtová a Jarmila Lajčáková – Hargašová. Záujemcovia sa môžu telefonicky prihlásiť u p. Romančíka na t.č. 0903269603 do 7.10.2016, cena 5,– € (doprava)

koncert-integracia-seniorov-2016-2