Vývoz nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že dňa 2.7.2019 t.j. v utorok od 9,00 do 9,40 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 9,00 hodine pri obecnom úrade.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať :

  • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
  • žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,
  • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v utorok od 9,00 do 9,40 hodiny.

Zároveň upozorňujeme, že iný odpad ako je vyššie uvedený,  pracovníci nepreberú !

Výzva pre miestnych podnikateľov

V snahe o aktualizáciu miestnej podnikateľskej činnosti a poskytovaných služieb žiadame všetkých občanov so živnostenským oprávnením, ktorí chcú byť zverejnení na stránke obce a obcou propagovaní o predloženie:

  • kontaktných údajov spolu s predmetom podnikania (v prípade novovzniknutých prevádzok),
  • doplňujúcich informácií v prípade rozšírenia predmetu podnikania,
  • zánik podnikania, prípadne iné dôležité informácie súvisiace s predmetom podnikania.

Termín predloženia podkladov je do 30.06.2019 !

Kominárstvo

Kominárstvo Dobrý komín od Vila ponúka kontrolu a čistenie komínov za 10 e. V cene je už zahrnutá doprava aj správa o kontrole čistenia komínu. Ďalej ponúka firma vložkovanie a frézovanie komínov s 20 % júnovou zľavou. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili na obecnom úrade do 20.06.2019.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 17.07.2019 v čase od 7:20 hod do 18:30 hod bude prerušená distribúcia elektriny v celej obci Smolník.

Oznámenie o doručení zásielky – verejná vyhláška

Obec Smolník oznamuje občianke : Agáta Maliková, trvale bytom Obec Smolník, že na obec Smolník bola dňa 07.06.2019 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Spišská Nová Ves, Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves.

Zásielku si môže menovaná prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

Toto oznámenie bude vyvesené 15 dní.

Vyvesené 11.06.2019

Zvesené 26.06.2019

 

Radoslav Dlugoš, starosta obce