Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Úhorná bude dňa 18.9.2017 (pondelok) vyplácať podielnikom dividendy za rok 2016 v zasadačke OcÚ Smolník v čase od 14.00 – do 15.00 hod.