Obecný úrad v Smolníku a Komisia verejného poriadku v Smolníku

U P O Z O R Ň U J E

verejnosť na zákaz uložiť odpad na inom mieste ako na to určenom.  Za porušenie tohto ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch previnilcovi môže byť uložená pokuta do výšky 16.596,-€, pokiaľ ide o podnikateľa,  alebo 166 ,- €,  ak ide o fyzickú osobu. Napriek tomu, že Obec Smolník má vytvorený systém nakladania s odpadmi, do ktorého sú povinní zapojiť sa všetci občania s trvalým, prechodným pobytom a osoby oprávnené užívať v obci nehnuteľnosť, nájdu sa medzi nami aj takí, ktorí  pod rúškom noci alebo menšieho pohybu osôb, vynášajú odpad do prírody,  do lesa,  k vodným tokom,  na odľahlé pozemky napríklad pri bývalom závode Železorudných baní v Smolníku !!! V prípade, že vlastník takto zdevastovaného pozemku vzniknutú skládku neodstráni, všetka zodpovednosť aj s finančnými nákladmi – teda peňazí nás všetkých –  prechádza na obec. Žiadame všetkých,  ktorým nie je ľahostajný prístup niektorých jedincov k našej prírode a majú vedomosť o nezodpovedných občanoch, aby  informovali pracovníkov obce Smolník.

Za pochopenie a pomoc ďakuje  Radoslav Dlugoš, starosta obce