Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za prechádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods.4 Vyhlášky č.276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Evidencia štandartov kvality za oblasť VODA-odpadová