Obec Smolník  v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien,  vyzýva občanov, ktorí majú na cintoríne hroby príbuzných a ešte nemajú uzavretú zmluvu o prenájme na tieto hrobové miesta alebo nemajú uhradený poplatok za prenájom hrobového miesta,  aby prišli na Obecný úrad v Smolníku za účelom uzavretia nájomnej zmluvy a zaplatenia poplatku v termíne najneskôr do 30.11.2017, prípadne kontaktovali sa na telefónom čísle 053 97201 alebo mailovej adrese matrikasmolnik@t-com.sk

Obec Smolník ako prevádzkovateľ pohrebiska má právo na zrušenie hrobového miesta, na ktoré nebola uzavretá nájomná zmluva a nebolo zaplatené nájomné.