O Z N A M

 

 

 

 Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 06.03.2019  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

  

 

 

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 06.12.2018
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 5. Rozpočet obce Smolník na rok 2019
 6. Správa hlavnej kontrolórky obce Smolník o vykonaných kontrolách za rok 2018
 7. VZN č. 39/2012 dodatok č.2
 8. Organizačné záležitosti obce Smolník
 9. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 10. Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

 

 

 

 

Radoslav Dlugoš

starosta obce Smolník