Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.06.2016  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Plán rozvoja obce Smolník
 5. Rekonštrukcia obecného rozhlasu
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
 7. Záverečný účet obce Smolník za rok 2015
 8. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2016
 9. Správa audítora za rok 2015
 10. VZN č. 43/2016 o organizácii miestneho referenda
 11. VZN č. 44/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolník
 12. Príkaz starostu obce na vykonanie dobrovoľnej inventúry – Lesy Smolník s.r.o.
 13. Žiadosti a rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                                Radoslav Dlugoš v. r.

                                starosta obce Smolník