Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 22.02.2018  so začiatkom o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 29.12.2017
  4. Organizačné záležitosti obce Smolník
  5. Kanalizácia a ČOV obce Smolník – aktuálne informácie
  6. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
  7. Žiadosti a rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník