Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 25.05.2018  so začiatkom o 17.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 22.02.2018
  4. Správa hlavnej kontrolórky obce Smolník o vykonaných kontrolách za rok 2017
  5. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2018
  6. Organizačné záležitosti obce Smolník
  7. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
  8. Žiadosti a rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

                            Radoslav Dlugoš v.r.

                           starosta obce Smolník