Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 28.06.2018  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

 

Program :

 

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 25.05.2018
 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
 5. Záverečný účet obce Smolník za rok 2017
 6. Správy audítora za rok 2017
 7. Určenie výkonu funkcie starostu obce Smolník pre nové volebné obdobie 2018 – 2022
 8. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov
 9. Návrh Rady školy na vymenovanie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Smolník
 10. Organizačné záležitosti obce Smolník
 11. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 12. Žiadosti a rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník