Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 28.09.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.06.2017
 4. Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolník
 5. VZN č.46/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Smolník
 6. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku zberný dvor Smolník
 7. Rozpočtové opatrenie č. 9
 8. Organizačné záležitosti obce Smolník
 9. Plat starostu obce Smolník
 10. Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2017
 11. Žiadosti a rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník