ZASADNUTIE OZ 28.09.2018

 Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 28.09.2018  so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

 

Program :

 

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.06.2018
  4. Rozpočtové opatrenie 6/2018
  5. Rozpočtové opatrenie 7/2018
  6. Organizačné záležitosti obce Smolník
  7. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
  8. Žiadosti a rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

 

                          Radoslav Dlugoš v.r.

                            starosta obce Smolník