Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 29.12.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v Poľovníckom salóniku Reštaurácie Alžbetin dom v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 30.10.2017
 4. Návrh VZN č. 47/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smolník
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 6. Dotácie z rozpočtu obce
 7. Rozpočet obce Smolník na rok 2018
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce
 9. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 10. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok roku 2018
 11. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Základnej školy v Smolníku za školský rok 2016/2017
 12. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Materskej školy v Smolníku za školský rok 2016/2017
 13. Žiadosti a rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                           Radoslav Dlugoš v.r.

                           starosta obce Smolník