Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 30.10.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v Poľovníckom salóniku Reštaurácie Alžbetin dom v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.09.2017
  4. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
  5. Organizačné záležitosti obce Smolník
  6. Kanalizácia a ČOV obce Smolník
  7. Žiadosti a rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

                          Radoslav Dlugoš v.r.

                            starosta obce Smolník