Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 31.03.2017  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za rok 2016
 5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.39/2012 obce Smolník o podmienkach a spôsobe financovania materských škôl a školských zariadení na území obce Smolník a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smolník
 6. Organizačné záležitosti ZŠ s MŠ Smolník
 7. Rozpočtové opatrenie č.1/2017
 8. Organizačné záležitosti obce Smolník
 9. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
 10. Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

                                                                              Radoslav Dlugoš   v.r.

                                                                              starosta obce Smolník