O Z N A M

 

Dňa 1. októbra 2018 o 15:00 h sa v priestoroch Obecného úradu v Smolníku uskutoční zasadnutie rady školy.

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa.
  3. Správa riaditeľa školy o VVV za školský rok 2017 – 2018
  4. Personálne zabezpečenie vyučovania v školskom roku 2018 – 2019.
  5. Rôzne
  6. Návrh na uznesenia.
  7. Záver

 

V Úhornej dňa 25. september 2018.

 

Roman König

predseda rady školy