O Z N A M

 

Dňa 17. decembra 2018 o 15:00 h sa v priestoroch Obecného úradu v Smolníku uskutoční zasadnutie rady školy.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa.
  3. Informácie riaditeľa školy o aktuálnych problémoch a úspechoch školy.
  4. Rôzne.
  5. Návrh na uznesenia.
  6. Záver.

 

 

V Úhornej dňa 5. december 2018.

 

Roman König

predseda rady školy