Dňa 21. októbra 2019 o 15:00 h sa v priestoroch Obecného úradu v Smolníku uskutoční zasadnutie rady školy.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa.
  3. Správa riaditeľa školy o VVV za školský rok 2018 – 2019
  4. Personálne zabezpečenie vyučovania v školskom roku 2019 – 2020
  5. Rôzne
  6. Návrh na uznesenia.
  7. Záver.

 

V Úhornej dňa 4. októbra 2019.

 

 

Roman König

predseda rady školy