28 Results for "voľby"

Voľby do orgánov samosprávy obcí

voľby

Zoznam kandidátov na voľby do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Kandidáti KSK

Voľby do NR SR v našej obci

Dôležité údaje zo Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v našej obci : počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku : 915 počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní : 472 počet platných odovzdaných hlasov : 462   Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu, ktoré v obci […]

VÝSLEDKY – Voľby do orgánov samosprávy obcí

Výsledky  volieb na starostu obce : 1.      Margita Brutovská, PhDr., 44 rokov, starostka obce, Smolník 322, koalícia SMER – sociálna demokracia, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie  : 217 hlasov 2.      Ľubomír Farkašovský, Ing., 54 rokov, obchodný riaditeľ, Smolník 504, nezávislý kandidát  :  150 hlasov 3.      Ján Fritsch, Ing., 74 rokov, dôchodca, […]

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby od orgánov samosprávy obcí sa konajú dňa 27. novembra 2010 od 7.00 hod. do 20.00 hod. miesto konania volieb : volebná miestnosť na Obecnom úrade v Smolníku VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Smolníku

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ

Volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017  je v budove Obecného úradu v Obecnej knižnici

Výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Smolník

Voľby do NR SR 2016 v obci Smolník

Uznesenia zo zasadnutia OZ – 25.09.2015

Uznesenie č. 60/2015 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania Uznesenie č. 61/2015 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia Uznesenie č. 62/2015 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Imrich Džurňák, Ján Hvišč Uznesenie č. 63/2015 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Norbert Gallov, Ing. Ľubomír Chromý Uznesenie č. 64/2015 Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v súlade s § 18 […]

OZNAM – Voľba na funkciu hlavného kontrolóra obce Smolník

Obec Smolník so sídlom Obecný úrad, č. s. 1, 055 66 Smolník O Z N A M Starosta obce Smolník v súlade s § 18 a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje VOĽBU na funkciu hlavného kontrolóra obce Smolník, pracovný úväzok 0,25 Od uchádzačov požadujeme predložiť: Prihlášku do výberového konania Profesný životopis Výpis z registra […]