28 Results for "voľby"

OZNAM – Zasadnutie OZ

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 25.09.2015 so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku. Program : Otvorenie – návrh programu Kontrola uznesenia Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Smolník, […]

Odpis zápisnce o výsledku volieb do Európskeho parlamentu v Smolníku

odpis zápisnice -voľby do EP

1. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky

odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania z voľby prezidenta SR 1. kolo

Výsledky 2.kola volieb do orgánov samosprávnych krajov

voľby 2.kolo

Zápisnica z Valného zhromaždenia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta

Prítomní  : podľa prezenčnej listiny Valné zhromaždenie otvorila starostka obce a členka výkonného výboru BS PhDr. Margita Brutovská, privítala všetkých prítomných členov BS , poslancov  OZ v Smolníku, starostu obce Úhorná, riaditeľa ZŠ s MŠ Smolník, hostí z BS zo Spišskej Novej Vsi a Rožňavy. PROGRAM : PhDr. Margita Brutovská predložila návrh programu rokovania Valného zhromaždenia, predložený  program bol […]

Oznam

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Smolníku v spolupráci so Združením rodičov a priateľov školy pri Základnej škole s Materskou školou v Smolníku v zmysle § 1 ods. 5 vyhlášky 291/2004 Z.z. o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a finančnom zabezpečení                                                                        Z V O L Á V A rodičov žiakov […]

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smolníku konaného dňa 20.08.2010

Uznesenie č. 54/2010 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Valné zhromaždenie Baníckeho spolku

Zápisnica  z Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2010 o 17.00 hod. v obradnej sieni Obecného úradu Smolník.