Základné ustanovenie

Schválené uznesením č. 14/2010  OZ dňa 19.02.2010 v Smolníku.
K dispozícii budú 3 počítače s pripojením na internet.
Internet bude sprístupnený širokej verejnosti, nízkopríjmovým  a znevýhodneným skupinám, nezamestnaným.

Sprístupnením verejnosti na používanie internetu v knižnici chceme zvýšiť počítačovú gramotnosť našich občanov, rozšíriť prístup k informáciám, ku vzdelávaniu, k informáciám o voľných pracovných miestach, čo povedie k zlepšeniu uplatniteľnosti obyvateľstva na trhu práce.

Služby verejného internetu

 1. Verejný internet Obecnej knižnice v Smolníku poskytuje používateľom informačné služby prostredníctvom globálnej siete internetu.
 2. Na termináloch verejného internetu majú používatelia možnosť spracovávať vlastné texty s možnosťou prenosu na USB kľúč  (uchovávanie dát a údajov na serveri nie je možné).

Pravidlá využívania verejného internetu

 1. Používatelia verejného internetu sa môžu pohybovať len v priestoroch  prístupných verejnosti a sú povinní rešpektovať pokyny a usmernenia pracovníčky knižnice. Sú povinní zachovávať poriadok, ticho a čistotu,  správať sa disciplinovane a ohľaduplne k ostatným používateľom. Je zakázané poškodzovať majetok a technické vybavenie knižnice, znečisťovať priestory, fajčiť v nich, konzumovať potraviny, vnášať bicykle, vodiť psov, rušiť ostatných používateľov a návštevníkov  hlasným telefonovaním a neprimerane sa správať.
 2. Používatelia verejného internetu využívajú programové vybavenie, sprístupnené na termináloch alebo poskytnuté pracovníčkou knižnice na požiadanie.
 3. Verejný internet je prístupný počas otváracích hodín knižnice v zmysleKnižničného a výpožičného poriadku. Prístupy používateľov k počítačomusmerňuje pracovníčka knižnice, ktorá dohliada na ich konanie. Používateľ je povinný rešpektovať pokyny pracovníčky knižnice.
 4. V prípade zvýšeného záujmu o využitie verejného internetu je doba pripojenia jedným používateľom maximálne 1 hodinu.
 5. Prácu na počítačoch sú používatelia povinní ukončiť najneskôr 5 minút pred ukončením otváracích hodín knižnice.
 6. Používateľom je zakázané zasahovať do softvérového inštalovaného vybavenia, alebo akýkoľvek iný softvér inštalovať. Je zakázané počítač vypínať, reštartovať, meniť nastavenia.
 7. Na každý vzniknutý problém je používateľ povinný upozorniť pracovníčku knižnice.
 8. Pri poškodení počítača, resp. jeho softvérového vybavenia – následkom čoho je potrebný zásah servisného technika – uhradí používateľ všetky vzniknuté náklady v plnom rozsahu.
 9. V prípade nedodržania daných pravidiel hrozí používateľovi sankcia. Pri opakovaných porušeniach môže byť používateľ dočasne alebo trvale pozbavený práva na prístup k verejnému internetu.
 10. V prípade, že sa klient po vstupe do internetu zameriava na informácie propagujúce násilie, krutosť, pornografiu, pedofíliu, fašizmus alebo iné prejavy proti ľudskosti, alebo na informácie, ktoré sú v rozpore so základnými zásadami morálky a etiky, je pracovníčka knižnice oprávnená okamžite ukončiť jeho prácu na termináli.
 11. Používatelia sú povinní akceptovať kontrolné opatrenia, potrebné na zabezpečenie poriadku, ochranu osôb a majetku knižnice. Pracovníčka knižnice má právo kedykoľvek vyžiadať doklad totožnosti používateľa.
 12. Prístup k verejnému internetu je možné odmietnuť používateľovi  postihnutému nákazlivou chorobou a aj používateľovi nedostatočne dodržiavajúcemu hygienické zásady.

Cenník doplnkových služieb a sankcie

Rezervovanie terminálu verejného internetu na určitý termín : 0,50 EUR

Sankcie :

 • za porušenie zákazu zasahovania do programového vybavenia terminálu, za svojvoľné vypínanie, reštartovanie, menenie nastavení : 3,50 EUR
 • za porušenia zákazu vnesenia bicykla, vodenia psov, fajčenia, konzumácie potravín a neprimeraného správania sa : 3,– EUR
 • za poškodenie majetku a technického vybavenia : 3,50 EUR + náklady na opravu poškodenej veci

Záverečné ustanovenia

Návrhy, pripomienky a podnety, týkajúce sa prevádzky verejného internetu v obecnej knižnice môžu používatelia a návštevníci prerokovať s vedúcou obecnej knižnice. Obecná knižnica si vyhradzuje právo upraviť dobu prístupu záujemcov na verejný internet. Tieto pravidlá využívania verejného internetu v Obecnej knižnici v Smolníku nadobúdajú účinnosť dňom  schválenia.

V Smolníku, 22.02.2010

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).