Oznam

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 21.10.2011 so začiatkom o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

1. Otvorenie – návrh programu
2. Kontrola uznesenia
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2011
5. Organizačné záležitosti obce Smolník
6. Žiadosti a rôzne
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

 

PhDr. Margita Brutovská
starostka obce

 

 

Oznam

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 26.09.2011 so začiatkom o 10.00 hod.v zasadačke Obecného úradu v Smolníku. (viac…)