Uznesenie č. 27/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 28/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 29/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Norbert Gallov, Ing. Ľubomír Chromý

Uznesenie č. 30/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Ján Hvišč, Imrich Džurňák

Uznesenie č. 31/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2014

Uznesenie č. 32/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Smolník za rok 2014 bez výhrad

Uznesenie č. 33/2015

Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnej kontrolórke obce Smolník preveriť hospodárenie            Obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. za obdobie od 01.09.2014 do 31.03.2015

Uznesenie č. 34/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 zo dňa 26.6.2015

Uznesenie č. 35/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2015

Uznesenie č. 36/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora za rok 2014

Uznesenie č. 37/2015

Obecné zastupiteľstvo ruší VZN č. 41 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

Uznesenie č. 38/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 42/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou v čase je nedostatku na území obce Smolník

Uznesenie č. 39/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Doplnok č. 3 k VZN č. 30/2007 Trhový poriadok

Uznesenie č. 40/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok Zberného dvora Smolník

Uznesenie č. 41/2015

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing. Edity Kapušanskej a Ing. Vladimíra

Kapušanského o odpredaj pozemku CKN 804/1 v k. ú. obce Smolník

Uznesenie č. 42/2015

  1. Obecné zastupiteľstvo po pprerokovaní materiálu schvaľuje zámer na prenájom majetku obce a to   pozemku parc. č .CKN 806/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 m2 podľa prílohy č. 1, priamym nájmom najmenej za cenu 0,20 € za 1 m2/rok.
  2. podmienky nájmu majetku obce identifikovaného v ods. a) :

b/1 lehota na predkladanie ponúk do 15 dní od zverejnenia zámeru na prenájom

b/2 nájomca nie je oprávnený realizovať oplotenie z dôvodu umožnenia prístupu na pozemok pre potreby správcu vodného toku – Smolnícky potok a prenajímateľa pozemku

b/3 nehnuteľnosť sa prenájme za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 0,20 € za 1 m2/rok

b/4 doba nájmu 10 rokov

1. poveruje obecný úrad, aby zverejnil zámer prenájmu nehnuteľností uvedených v ods. a) formou priameho prenájmu v  regionálnej tlači, úradnej tabuli a internetovej stránke obce Smolník.

Uznesenie č. 43/2015

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

  1. schvaľuje
  2. zámer na prenájom majetku obce a to časť pozemku parc.č.EKN 279/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 podľa prílohy č. 1, priamym nájmom najmenej za cenu 0,20 € za 1 m2/rok.
  3. podmienky nájmu majetku obce identifikovaného v ods. a) :

b/1 lehota na predkladanie ponúk do 15 dní od zverejnenia zámeru na prenájom,

b/2 nájomca nie je oprávnený realizovať výstavbu žumpy

b/3 nehnuteľnosť sa prenájme za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 0,20 € za 1 m2/rok,

b/4 doba nájmu 10 rokov

  1. poveruje obecný úrad, aby zverejnil zámer prenájmu nehnuteľností uvedených v ods. a) formou priameho predaja v  regionálnej tlači, úradnej tabuli a internetovej stránke obce Smolník.

Uznesenie č. 44/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie autobusu Baníckemu spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta na 8. celoslovenské stretnutie v Banskej Bystrici dňa 25.7.2015 vo výške 580,– €.

     V Smolníku, 03.07.2015

 

 

 

 

                                                                              Radoslav Dlugoš                                                                                                               starosta obce Smolník