Uznesenie č. 26/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 27/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu p. Bajs, Ing. Fritsch

Uznesenie č. 28/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice p. Kačmár a p. Džurňák

Uznesenie č. 29/2010

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 30/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2010

Uznesenie č. 31/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje voľbu prísediacich : PhDr. Margita Brutovská a p. Peter Szallay

Uznesenie č. 32/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročnú účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. za rok 2009 (súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky, správu o hospodárení spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. za rok 2009)

Uznesenie č. 33/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie zisku obchodnej spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. za rok 2009 podľa návrhu na rozdelenie zisku obchodnej spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. za rok 2009

V Smolníku, 31.03.2010

                                                                                     PhDr. Margita Brutovská

                                                                                     starostka obce

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).