Uznesenie č. 1/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 2/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu p. Franková, Ing. Klouček

Uznesenie č. 3/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Cicoň, p. Horňák

Uznesenie č. 4/2010

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 5/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2010

Uznesenie č. 6/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom obce

Uznesenie č. 7/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj majetku obce, časť pozemku KNE parc. č 973/1 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1 podľa zákresu v katastrálnej mape o výmere, ktorá bude určená geometrickým plánom, predloženým žiadateľom , za cenu 1,66 € za 1 m² Ing. Dušanovi Števákovi, bytom Smolník 465.

Uznesenie č. 8/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj majetku obce, časť pozemku parc. č. KNE parc. č. 600 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1370 vo výmere 46 m ² podľa GP. Č. 11955724-211/97 Mgr. Alžbete Gbúrovej rod. Širillovej, bytom Prešov, Ruská Nová Ves 81 a Eve Ohlschlägerovej, rod. Širillovej bytom Spišská Nová Ves, Kollárska 3 do podielového spoluvlastníctva v podiele po ½ v cene 14,28 € za celú nehnuteľnosť.

Uznesenie č. 9/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj majetku obce, časť pozemku KNC parc. č. 1509/1 – ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1, podľa zákresu v katastrálnej mape a výmere, ktorá bude určená geometrickým plánom, predloženým žiadateľkou, za cenu 1,66 € za 1 m² Beáte Zmudovej, bytom Smolník 238.

Uznesenie č. 10/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov v budove č.s. 11 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 465 podľa priloženého návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov na dobu 4 roky Záchrannej službe Košice, štátnej príspevkovej organizácii, Rastislavova č. 43, 041 91 Košice.

Uznesenie č. 11/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o skončení nájmu nebytových priestorov ku dňu 14.2.2010 s tým, že úhrada nájmu za obdobie od 1.1.2010 do 14.2.2010 a úhrada za vyúčtovanie skutočných nákladov za dodané služby bude uhradená do 30 dní od obdržania vyúčtovania.

Uznesenie č. 12/2010

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj majetku obce, časť pozemku KNE parc. č. 973/1 pred rodinným domom nachádzajúcim sa na pozemku parc. č. KNC 1096, podľa zákresu v katastrálnej mape, Ing. Jurušovi, bytom Košice Slivník 3

Uznesenie č. 13/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na financovanie akcie – oprava a údržba v budove obecného úradu na bežné výdavky 13.000,– € a vlastné zdroje v sume 1.330,–€

Uznesenie č. 14/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje knižničný poriadok a pravidlá používanie internetu v Obecnej knižnici

Uznesenie č. 15/2010

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o voľbe prísediacich na ďalšie funkčné obdobie

Uznesenie č. 16/2010

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o pôžičku p. Magdy Gáborovej

Uznesenie č. 17/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výpomoc pri oprave strechy Rímsko-katolíckeho kostola v Smolníku

Uznesenie č. 18/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o výnimku pri štatistickom vykazovaní neospravedlnených vymeškaných hodín u žiaka ZŠ s MŠ Patrika Horvátha.

Uznesenie č. 19/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2010.

Uznesenie č. 20/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým oparením č. 2/2010.

Uznesenie č. 21/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpustenie dotácii občianskym združeniam v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Uznesenie č. 22/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektu a následnú realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia z fondov Európskej únie v roku 2010

Uznesenie č. 23/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj snežného pásového vozidla LEITNER LH 500 na základe znaleckého posudku a najvýhodnejšej ceny. Vypracovanie znaleckého posudku zabezpečí spoločnosť Lesy Smolník s.r.o. do 31.3.2010. Spôsob predaja sa určí na Obecnom zastupiteľstve po vypracovaní znaleckého posudku.

Uznesenie č. 24/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hlavnej kontrolórke obce mesačnú odmenu vo výške 30 % z mesačného platu.

Uznesenie č. 25/2010

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie odmeny p. Bajsovi vo výške 50,– € za mimoriadnu aktivitu vynaloženú pri inventarizácii majetku obce Smolník

V Smolníku, 22.02.2010

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).