Zápisnica  z Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2010 o 17.00 hod. v obradnej sieni Obecného úradu Smolník.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Hostia :
Ing. Kacvinský Cyril – podpredseda celoslovenského banského spolku
Bliščan Miroslav – starosta obce Rudňany
Mikel František – Banícky cech Slovinky
Stajsko Ján – Banícky cech Slovinky
Surgent Jozef – Banícky spolok SPIŠ
Ing. Jančura Marián CSc. – Banícky spolok SPIŠ
Ing. Cicoň Antonín – riaditeľ obchodnej spoločnosti Mníšek nad Hnilcom s.r.o., zástupca starostky
Kőnig Roman – starosta obce Úhorna
Grega Ján – starosta obce Smolnícka Huta
Mgr. Barna Mikuláš – riaditeľ ZŠ s MŠ Smolník

Program a priebeh valného zhromaždenia sa riadil programom, ktorý bol uvedený v pozvánke.

1. OTVORENIE

Valné zhromaždenie sa otvorilo Baníckou hymnou. Valné zhromaždenie Baníckeho spolku otvorila starostka obce Smolník, PhDr. Margita Brutovská. Privítala všetkých prítomných a zdôraznila dôležitosť nášho stretnutia, kde chceme bilancovať a hodnotiť uplynulý rok a plánovať aktivity do budúcnosti.

2. VOĽBA PRACOVNÝCH KOMISIÍ

Tajomník banského spolku PhDr. Brutovská oboznámila prítomných s programom, zistila, či má niekto dodatok k programu, dodatky neboli,takže následne bol program valného zhromaždenia jednohlasne schválený.Taktiež boli schválené pracovné komisie v tomto zložení :

Zapisovateľka : Čečová Henrieta
Návrhová komisia : Kozmášová Janka, Krištofory Ján
Overovatelia komisie : Vaško Imrich, Horváth Adolf

3. SPRÁVA O ČINNOSTI BANÍCKEHO SPOLKU A VÝKONNÉHO VÝBORU V ROKU 2009

Predseda baníckeho spolku Ing. Jozef Valko predniesol správu o činnosti banského spolku za rok 2009.Banský spolok začal svoju činnosť na Valnom zhomaždení 24.1.2009, kedy náš Banícky spolok vznikol.Predseda spolku oboznámil všetkých prítomných s akciami, na ktorých sa sme sa zúčastnili, prípadne ich organizovali. Boli to akcie : zhromaždenie v Banskej Štiavnici, v mesiaci máji sa konala poklona Jozefa robotníka + odhalenie a vysvätenie pamätnej tabule histórie baníctva v Smolníku a Smolníckej Hute, v júni sme sa zúčastnili Rady združenia v Spišskej Novej Vsi, 19. júna sa uskutočnila beseda v ZŠ o baníctve v Smolníku ako aj v celom regióne. Naši členovia sa zúčastnili 20.8. verejnej rozlúčky v Handlovej a 5.9. pietnej spomienky venovanej obetiam tejto banskej tragédie. V septembri sme boli v Rudňanoch na akcii, ktorá sa konala pri príležitosti 10. výročia založenia baníckeho spolku. Mesiac november bol bohatý na akcie, zúčastnili sme sa stretnutia v Španej doline, 7. ročníka Šachtágu v Rudňanoch, Baníckej ofery v Smolníckom kostole, v mesiaci december sme za zúčastnili slávnosti Barborské dni v Spišskej Novej Vsi. Naši členovia sa aktívne podieľali na organizovaní silvestrovského ohňostroja. Stretnutia výboru spolku sa v priebehu roka uskutočnili 20 krát.

4. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ BANÍCKEHO SPOLKU V ROKU 2009

Správu o hospodárení Baníckeho spolku za rok 2009 predniesla p.Katarína Lendacká, všetkých prítomných oboznámila s príjmami, výdavkami a so zostatkom finančných prostriedkov.

5. SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE

Správu revíznej komisie predniesla p.Jarmila Kolesárová. 8.1.2010 bol prekontrolovaný účtovný stav finančných prostriedkov. Účtovný stav finančných prostriedkov súhlasí so stavom účtu.

6. KALENDÁRIUM NA ROK 2010

Pán Anton Horváth prítomných oboznámil s Kalendáriom na rok 2010. Plánované akcie sú : Realizácia Slovenskej banskej cesty, 1. mája poklona Jozefovi robotníkovi, Banícky deň 11.9.2010, Banícka ofera, Šachtág, účasť na stretnutiach banských spolkov a cechov Slovenska. Zasadnutia výboru sú plánované 1 krát mesačne.

7. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 predniesla p. Katarína Lendacká, prítomných tiež informovala, že spolok požiadal o dotáciu Obecný úrad v Smolníku.

8. DISKUSIA

Ing. Valko v svojej diskusii hovoril o návrhu trasy, ktorá je súčasťou Slovenskej banskej cesty, informoval prítomných, že je to finančne a časovo náročný projekt. Zdôraznil dôležitosť zviditeľnenia niektorých baníckych Šácht. Hovoril tiež o časopise Montanrevue, je možnosť objednať si tento časopis (cena do 2,–€). Prítomných tiež informoval o potrebe vytvoriť logo spolku, vyzval prítomných, aby v prípade svojich nápadov a návrhov kontaktovali výbor spolku. p. Horváth v svojej diskusii hovoril o dôležitosti banského chodníka, požiadal o pomoc a spoluprácu členov spolku. Ing. Kacvinský pozdravil všetkých prítomných v mene banských spolkov a cechov Slovenska, informoval, že 25.2.2010 sa uskutoční Valné zhromaždenie banských spolkov a cechov Slovenska v Banskej Štiavnici, uskutočnia sa tiež voľby do združenia, momentálne je aktívnych 18 spolkov a cechov. Prítomných tiež informoval o plánovanom dvojdňovom celoslovenskom stretnutí banských spolkov a cechov, ktoré bude koncom augusta v Spišskej Novej Vsi. Upozornil tiež na skutočnosť, že niektoré akcie by sa mohli presunúť na letné mesiace, nakoľko v zimných mesiacoch je pomerne veľa akcií. V závere zaželal prítomným veľa úspechov a zdravia v aktívnej práci. Ing. Jančura Marián CSc. – spolok Spiš. Informoval, že sa začali prehlbovať kontakty a spolupráca medzi spolkami v Smolníku a Spišskej Novej Vsi, hovoril tiež o plánovanej exkurzii spolku Spiš do Smolníka. p. Stajsko Ján – cech Slovinky Všetkým prítomným zaželal, aby sa vytýčené úlohy splnili, aby boli konštruktívne výsledky a tiež zaželal všetkým pevné zdravie. p. Vasilco hovoril o časopise Montarevue, vyzdvihol jeho úroveň a odbornosť. Upozornil na skutočnosť, že by sa aj Smolník mal prezentovať v týchto novinách, predseda spolku Ing. Valko informoval prítomných, že p. Jarmila Kolesárová už bola poverená týmito aktivitami. Hovoril tiež, že návrhy na logo by mali mať časovo stanovený termín. V svojom diskusnom príspevku podotkol, že za zachovávanie kultúrnych tradícií a celoživotný prínos v oblasti baníctva by mala byť navrhnutá na štátne vyznamenanie pani Mária Vasilcová. PhDr. Margita Brutovská hovorila o plánovanom krajskom stretnutí ZPOZ, ktoré bude v Smolníku 24. marca 2010. Obec Smolník plánuje pripraviť program s baníckou tematikou a p. Mária Vasilcová bude prezentovaná ako osobnosť obce, ktorá sa pričinila o zachovávanie banskej tradície a mnohých historických udalostí. P. Bliščan hovoril o prijatí zástupcov banských cechov a spolkov u prezidenta Gašparoviča, informoval o prejave, ktorý im predniesol pán prezident. Pán prezident vyzdvihol prácu ľudí, štát si uvedomuje dôležitosť práce na zachovanie histórie baníctva. Informoval o skutočnosti, že Vláda SR nariadila ministrovi Jahnátkovi, aby obnovil činnosť v Nižnej Slanej, máme všetky predpoklady na to, aby sme sa mohli vrátiť k baníckej práci. Ing. Kacvinský hovoril o tom, že je dôležité informovať o našich aktivitách aj redakciu časopisu Montarevue, zaslať Jozefovi Kráľovi e-mailom informáciu o konanom valnom zhromaždení, vítané sú články o činnosti cechov a spolkov. PhDr. Brutovská hovorila a počtoch časopisov, ktoré boli k dispozícii, žiaľ, neboli dostatočné množstvá. V budúcnosti sa bude venovať pozornosť tomu, aby sa tento časopis dostal do rúk všetkých členom nášho spolku.

9. UZNESENIE

Pani Kozmášová predniesla všetkým prítomným návrh na uznesenie. Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

10. ZÁVER A OBČERSTVENIE

Predseda spolku Ing. Valko poďakoval všetkým prítomným za účasť a zaželal veľa zdaru v plnení vytýčených úloh. Valné zhromaždenie sa ukončilo baníckou hymnickou piesňou.

Predseda spolku Ing. Valko pozval všetkých na pripravené občerstvenie.

Nášmu baníckemu spolku boli darované knihy od baníckych spolkov Slovinky, Spiš a Rudňany.

Overovatelia : Vaško Imrich, Horváth Adolf

UZNESENIE

z Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. januára 2010 o 17.00 hod. v obradnej sieni Obecného úradu v Smolníku.

Uznesenie č. 1/2010
VZ schvaľuje program rokovania
Uznesenie č. 2/2010
VZ schvaľuje Správu o činnosti baníckeho spolku a výkonného výboru v roku 2009.

Uznesenie č. 3/2010
VZ schvaľuje Správu o hospodárení baníckeho spolku v roku 2009
Uznesenie č. 4/2010
VZ schvaľuje Správu revíznej komisie za rok 2009
Uznesenie č. 5/2010
VZ schvaľuje Kalendárium na rok 2010-02-02
Uznesenie č. 6/2010
VZ schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2010
Uznesenie bolo jednohlasne prijaté

V Smolníku : 30.januára 2010
Predseda Baníckeho spolku
Ing. Jozef Valko

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).