Všeobecne záväzné nariadenie
obce Smolník o verejnom poriadku na území obce Smolník
č. 35

Obec Smolník na základe ustanovenie § 6 v spojení s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Smolník o verejnom poriadku na území obce Smolník.

Článok 1
Úvodné ustanovenie

1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku a vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku na území obce a stanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané na určitý čas alebo na určitom mieste.
2. Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľnosti alebo iných objektov na území obce.

Článok 2
Základné pojmy

1. Verejným poriadkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie súhrn podmienok a povinností upravujúcich udržiavanie verejnej čistoty, verejného poriadku na verejných priestranstvách, dodržiavanie nočného pokoja, osobitné užívanie verejných priestranstiev, skladovanie a nakladanie, čistenie chodníkov, ochrana verejnej zelene, používanie predmetov zábavnej pyrotechniky a ochrana vodných tokov.
2. Za verejné priestranstvo sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a sú verejne prístupné. Sú to najmä verejne prístupné cesty a miestne komunikácie, chodníky, parky, trhové miesta, cintoríny a ihriská. Verejné priestranstvá sú tiež bežne užívané miesta športových podujatí, obchodné prevádzky a pod. v prevádzkovej dobe alebo v dobe konania podujatí.

Článok 3
§ 1
Udržiavanie verejného poriadku

1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti občanov s cieľom zlepšiť vzhľad a životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje :
a) odhadzovať smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly, zvyšky jedál, ovocie a iné odpadky mimo nádob na to určených a znečisťovať okolie vyberaním odpadu zo smetných nádob,
b) vyhadzovať, vymetať a inak vynášať smeti z domov, obchodov, prevádzkových miestností a bytov na verejné priestranstvá,
c) zhromažďovať sa skupinám občanov a požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách mimo vyhradených priestorov, najmä na chodníkoch, v parku a v blízkosti školy, ihrísk a cintorína,
d) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stánkového predaja,
e) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia na verejných priestranstvách alebo inak znečisťovať verejné priestranstvo splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísel motorových vozidiel,
f) poškodzovať alebo znečisťovať verejné priestranstvá ako sú chodníky, cesty, steny budov, oplotenie, verejnoprospešné zariadenia a objekty (autobusové zastávky, telefónne stanice, osvetľovacie telesá a pod.) a zariadenia slúžiace na relaxáciu, oddych a pod. vrátanie sprejovania,
g) úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať dopravné značky, turistické značky alebo iné orientačné a informačné zariadenia,
h) vedome poškodzovať prvky drobnej záhradnej architektúry a obecného majetku,
i) akokoľvek poškodzovať, znehodnocovať a ničiť verejné objekty a zariadenia (pamätníky, hroby a pod.),
j) porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa a zásady občianskeho spolunažívania najmä znečisťovaním verejného priestranstva vykonaním telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním, obťažovaním občanov oplzlým nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a miestach verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie,
k) skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a škvaru bez súhlasu obce,
l) skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky,
m) neoprávnene vyberať odpad z nádob určených na uloženie odpadu v rámci systému nakladania s komunálnym odpadom na území obce,
n) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a domový odpad na zemi alebo v smetných nádobách, svojvoľne zakladať skládky smeti a odpadu mimo miest na to vymedzených,
o) zakazuje sa pálenie technického odpadu na súkromných a verejných pozemkoch aj v čase, kedy nie je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.
p) parkovaním zamedzovať príjazd vozidiel osobitného určenia a vozidiel zimnej údržby
2. Zakazuje sa fajčiť v budove Obecného úradu v Smolníku, budove Základnej školy s materskou školou.
3. Závady na budovách v súkromnom vlastníctve alebo na budovách v prenájme, ktoré ohrozujú zdravie alebo životy občanov, musia byť po písomnej výzve do daného termínu odstránené.

§ 2
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja

1. Zakazuje sa rušiť nočný pokoj hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom (spevom, produkciou hudby, hlukom motorov, áut, motocyklov, strojov, výbušnín, hlučným prejavom a pod.)
2. Tento zákaz sa nevzťahuje :
a) na podujatia organizované a oznámené obci,
b) pri výročných a slávnostných akciách
c) v prípadoch zimnej údržby miestnych komunikácií a odstraňovania havárii inžinierskych sietí.

§ 3
Osobitné užívanie verejného priestranstva

1. Užívať verejné priestranstvo na iný osobitný účel, ako je obvyklé, možno len po vydaní súhlasu obce na osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie motorového vozidla, prívesu, návesu na jednom mieste.
3. Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva je povinný :
a) verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel,
b) zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c) zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva, prípadné znečistenie ihneď odstrániť,
d) zabezpečiť prístup k technologickým zariadeniam podzemných inžinierskych sietí )dažďové vpuste, kanalizačné šachty, uzávery vody a pod.,
e) vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného priestranstva
f) užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
g) ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.
h) Vlastníci alebo užívatelia predajných miest a obchodov sú povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v priestore najmenej 3 m okolo nich a sú povinní mať pred obchodom alebo predajným miestom zberné nádoby na drobný odpad produkovaný predajom tovaru v čase otvorenia obchodu a na predajnom mieste počas predaja.

§ 4
Čistenie chodníkov

1. Na území obce je v zmysle osobitného predpisu povinný čistiť chodníky ako aj schody vlastník (správca, užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti na vlastné náklady. Čistenie chodníkov v šírke 3 m pred obchodmi alebo prevádzkami sú povinné zabezpečiť fyzické alebo právnické osoby, ktoré ich vlastnia, prevádzkujú alebo užívajú. Čistením sa rozumie povinnosť kropiť, zametať, odstraňovať burinu, odpadky a iné nečistoty.
2. Čistením je tiež odstraňovanie snehu a ľadu, posýpanie chodníkov inertným materiálom, aby tento mohol v plnej miere slúžiť svojmu účelu. Sneh a ľad z chodníka treba odpratať tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez komunikáciu, schody a vjazdy do budov alebo iných zariadení alebo plochy využívané na manipuláciu s materiálom alebo tovarom. Ak sa vytvoria na streche alebo odkvapoch cencúle, vlastník, správca alebo užívateľ tejto nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozili život alebo zdravie ľudí. Čistenie je potrebné vykonať do 08,00 hodiny , aby chodci a obyvatelia domov boli čo najmenej vystavení tomuto nebezpečenstvu. Chodník treba čistiť i cez deň tak, aby bol sústavne čistý. V zime musí byť vždy odprataný sneh.
3. Vlastník, správca alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti môže povinnosť čistiť chodník zveriť inej osobe alebo organizácii. Pokiaľ za čistenie nezodpovedá správca alebo majiteľ, je tento povinný vyvesiť na nehnuteľnosti oznámenie s uvedením mena a adresy osoby alebo organizácie zodpovednej za čistenie chodníka.

§ 5
Skladanie a nakladanie

1. Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ak to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Nakladanie a skladanie tovarov, materiálov, výrobkov a obalov sa musí vykonávať bezodkladne a bez zbytočných prieťahov.
2. Materiál skladovať na povolenom mieste v nevyhnutnej miere tak, aby nebol roznášaný vetrom, splavovaný dažďom, aby neohrozoval bezpečnosť chodcov, dopravu, majetok a životné prostredie. Pri manipulácii s materiálom a výrobkami je zakázané ukladanie materiálov, uhlia stavebných výrobkov na hydrantoch, na uzáveroch vody, na zeleni, na uličných odtokoch povrchovej vody, pred rozvádzačmi elektrického prúdu.
3. Skladovanie akýchkoľvek materiálov, nepotrebných predmetov, kovového šrotu na verejných priestranstvách, na vozovkách, chodníkoch, pri kontajneroch a pri verejnej zeleni je zakázané okrem dní organizovaného zberu. Odvoz nadrozmerných odpadov, sutín z búracích prác, odpadov po stavebných úpravách a iných odpadov zabezpečuje organizácia alebo občan vykonávajúci činnosť súvisiacu s ich hromadením, ktorý je zodpovedný za ich zneškodnenie.
4. Zakazuje sa umiestňovať na verejnom priestranstve rôzne predmety ako rezervovanie miesta pre skladanie a nakladanie tovaru, s výnimku riadneho schváleného dopravného značenia.
5. Zakazuje sa pálenie technického odpadu na súkromných a verejných pozemkoch aj v čase, kedy nie je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.

§ 6
Podmienky pre jazdu dopravných prostriedkov

1. Ten, kto dopravnými prostriedkom znečistí verejné priestranstvo je povinný ho bezodkladne, bez prieťahov vyčistiť, resp. zabezpečiť očistenie na vlastné náklady.
2. Zakazuje používať snehové reťaze na vozovke bez snehovej pokrývky.

§ 7
Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky

1. Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31.decembra a 1. januára kalendárneho roka a akcií podliehajúcich oznamovacej povinnosti uvedených v odseku 2.
2. Ohňostroj a prípadné podobné akcie so zábavnou pyrotechnikou sa môžu uskutočniť len po oznámení obci, a to najneskôr 2 dní pred termínom ich uskutočnenia. V oznámení oznamovateľ uvedenie meno osoby zodpovednej za uskutočnenie ohňostroja, miesto a čas spustenia ohňostroja.
3. Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zábavné, športové a iné podujatia schválené alebo povolené obcou za predpokladu, že organizátor odpovedá za bezpečnosť účastníkov podujatia podľa osobitných predpisov.
4. Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach a v miestach, kde by mohlo dôjsť k narušeniu občianskeho spolunažívania, najmä v blízkosti materskej školy, kostola, zariadenia na poskytovanie sociálnych služieb, a to v čase prevádzky týchto „ zariadení“.

§ 8
Udržiavanie čistoty vodných tokov a nádrží

1. Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov a nádrží akékoľvek predmety, ktoré by mohli spôsobiť ich znečistenie. Ukladať veci na brehoch vodných tokov, nádrží a na miestach, z ktorých by mohli byť splavené do vodných tokov a nádrží alebo spôsobiť ich znečistenie.
2. Zakazuje sa vykonávať údržbu dopravných prostriedkov a iných strojov a strojných zariadení a umývať ich na brehoch tokov a vodných nádrží a v ich blízkosti.
3. Zakazuje sa poškodzovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov a nádrží alebo odstraňovať a poškodzovať zariadenia spevňujúce ich brehy.

Článok 4
Kontrola a sankcie

1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú okrem starostu obce oprávnení aj poverení zamestnanci obce, hlavný kontrolór obce a poslanci obce Smolník.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 33,- €.
4. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže obec Smolník uložiť pokutu do výšky 6638,-€.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinností vyplývajúce z iných právnych predpisov a platných všeobecne záväzných nariadení na území obce Smolník.
2. Osoby uvedené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia sú povinné dodržiavať ostatné platné všeobecne záväzné nariadenia obce súvisiace s dodržiavaním verejného poriadku, najmä : VZN č. 25 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolník, VZN č. 18 o podmienkach chovu a držania psov Prevádzkový poriadok pre pohrebisko Verejný cintorín v Smolníku a Dom smútku v Smolníku č.26, VZN č. 10 o vymedzení miest na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane, VZN č. 30 Trhový poriadok
3. Návrh VZN č. 35 o verejnom poriadku bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 19.1.2011,
4. VZN č.35 o verejnom poriadku bolo schválené uznesením č. 32/2011 zo dňa 29.4.2011.
5. VZN č. 35 o verejnom poriadku bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Smolník dňa 5.5.2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia.

PhDr. Margita Brutovská
starostka obce

Comments (3)

 • jozef

  Dobrý deň, mám na Vás otázku. Ak chcem mať pripomienku, alebo otázku nezáväzne k uvedeným Vašim oznamom, nemôžte si zriadiť zvlásť rubriku komentáre, pripomienky?
  Ozaj, ak Vám niekto niečo napíše čo sa týka otázky, odpovedáte?
  Ďakujem

 • admin

  Zdravím Vás Jozef. Všetky otázky týkajúce sa technickej stránky webu alebo obsahovej náplne webu môžete adresovať mne. Ostatné otázky Vám určite radi zodpovedajú na obecnom úrade pri osobnom stretnutí.

  Teší ma Váš záujem o dianie v obci.
  Prajem Vám pekný deň.

 • jozef

  Veľmi pekne Vás zdravím, aj keď je momentálne skoro bez pár minút (konkrétne jedna minúta) pred jednou v noci. Teraz momentálne jedna. Netýka sa to technickej stránky, takže prosím, nech mi neodpovedá Váš administrátor, toho sa to vôbec netýka. Myslím si, že keď nemôžem spať, tak to on vôbec nemôže za to.
  Chcel by som vedieť, z akého dôvodu momentálne teraz hulákajú vo objekte reštaurácie, keď už je dávno po akože “záverečnej” a Vy ste majiteľom tohto objektu, myslím tým vedenie obce. Vám sa dobre spí, veď Vás to nebudí, no nie?
  Len neviem, či sa Aj Vás netýka VZN č. 35, ktoré ste schválili, konkrétne rušenie nočného pokoja. Pevne verím, že akcie tohto druhu isto nemáte schválené, ako si ho uvádzate v citovanom VZN. Keď si myslíte, že ak dáte na stôl Vašim zákazníkom po záverečnej pár fliaš alkoholu s umelými pohármi a nech si pijú do kedy chcú a najmä nech hulákajú, že je to v poriadku. tak to ste na omyle. V najbližšom období, ak sa tak stane, okamžite zavolám políciu za rušenie nočného kľudu, nech to rieši. A nech sa zameria aj na mladistvých, ktorí u Vás bežne sedia aj v nočných hodinách, dokonca školopovinní žiaci zo základnej školy a Vás to vôbec netankuje. Ostávam s pozdravom, aj keď neodpovedáte za pripomienky. Veď prečo aj,nie je to technického rázu, no nie?

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).