Prítomní  : podľa prezenčnej listiny

Valné zhromaždenie otvorila starostka obce a členka výkonného výboru BS PhDr. Margita Brutovská, privítala všetkých prítomných členov BS , poslancov  OZ v Smolníku, starostu obce Úhorná, riaditeľa ZŠ s MŠ Smolník, hostí z BS zo Spišskej Novej Vsi a Rožňavy.

PROGRAM : PhDr. Margita Brutovská predložila návrh programu rokovania Valného zhromaždenia, predložený  program bol jednohlasne schválený bez pripomienok a dodatkov.

VOĽBA PRACOVNÝCH KOMISIÍ : 

Návrhová komisia : p. Mária Vasilcová ml., p. Juraj Jankuv

Overovatelia zápisnice : p. Hana Senková, Ing. Dušan Števák

Zapisovateľka : p. Čečová Henrieta

Hlasovanie : všetci za

KONTROLA UZNESENÍ Z ROKU 2011 :

Výkonný výbor  BS skonštatoval, že uznesenia z minulého roku boli splnené.

SPRÁVA O ČINNOSTI BS :

Predseda BS  Ing. Jozef Valko  ešte raz privítal všetkých prítomných na VZ a v svojej správe o činnosti zhodnotil celoročnú prácu BS za rok 2011, konkrétne hovoril o aktivitách a činnosti, ktoré boli v roku 2011 zrealizované.  05. februára 2011 sa uskutočnilo VZ  BS za účasti členov, ako aj hostí zo Spišskej Novej Vsi, Rožňavy a Rudnian.  1. Mája 2011 sa konala Poklona v kaplnke Jozefa robotníka, členovia BS sa zúčastnili slávnostnej bohoslužby, ako aj slávnostného sprievodu. Vedenie Baníckych cechov a spolkov Slovensku  poverilo náš spolok zorganizovať Radu združenia, ktorá sa konala dňa 13.6.2011 v Reštaurácii Alžbetin dom.  V mesiaci Jún 2011 sa prevádzala rekonštrukcia štôlne Kalb, ktorá bude súčasťou Náučného chodníka. Predseda BS poďakoval všetkým aktívnym členom spolku za ich odvedenú prácu, prítomných konkrétne informoval, ktorí to boli členovia a koľko odpracovali hodín. Práce ešte nie sú zrealizované v konečnej fáze, treba ich dokončiť podľa stanoveného plánu. Predseda BS tiež hovoril, že sú už vyrobené nosiče pre informačné tabule, ktoré bude potrebné osadiť v areály bývalého závodu,  v Smolníckej Hute, tiež v Smolníku a na Jazere Úhorná. V auguste 2011 sa členovia nášho spolku zúčastnili 4. celoslovenského stretnutia banských miest a obcí, ktoré organizovalo mesto Rožňava. Okrem členov BS sa sprievodu zúčastnili aj žiaci ZŠ s MŠ v Smolníku a členovia občianskych združení obce. Práve na tomto stretnutí bolo udelené ocenenie Ministerstva hospodárstva SR na základe návrhu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska obci Smolník „Za zachovanie tradícii“ a bol odovzdaný čestný odznak starostke obce PhDr. Margite Brutovskej. Ocenenie bolo odovzdané aj členovi nášho BS p. Antonovi Horváthovi.   Dňa 3. septembra 2011 sa konal Banícky deň, ktorý sa začal na miestnom cintoríne pietnou spomienkou a položením venca,  pokračoval  slávnostným sprievodom až pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde sa konala oslava Baníckeho dňa s bohatým kultúrnym programom. 20. novembra 2011 sme sa zúčastnili slávnostnej bohoslužby  v Rímsko-katolíckom kostole, ktorá je už tradične spojená s banskou oferou .  Posledný deň roka 2010 členovia nášho BS pripravili ohňostroj a tým sa aktívne zapojili do aktivít organizovaných obcou.

Počas celého roka 2011 sa výkonný výbor BS stretol 12 krát, v porovnaní s minulým rokom to bolo o polovicu menej, dôvodom je práca predsedu BS v zahraničí, všetky nevyhnutné záležitosti však boli komunikované telefonicky alebo Skype-om.  V závere sa predseda BS Ing. Valko Jozef poďakoval všetkým členom spolku za aktívnu prácu v roku 2011 a poprial úspešný rok 2012.

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ BS :

Správu o hospodárení BS za rok 2011 predložila p. Katarína Lendacká, konkrétne prítomných informovala o príjmoch a výdajoch spolku. Príjmy pozostávali z členských príspevkov, z dotácie od obce Smolník a Smolnícka Huta. Výdaje : časopis Montnrevue, občerstvenie na akciách, nákup reziva , poplatky na notárskom úrade, poplatky v banke a poštovné. Stav finančných prostriedkov k 31.1.2011 činil 2.086,74 € (2.073,97 € účet a 12,77 € pokladňa)

SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE :

Správu revíznej komisie predložila p. Jarka Kolesárová, dňa 30.03.2012 revízna komisia prekontrolovala príjmové a výdajové doklady. Revízna komisia konštatuje, že účtovný stav finančných  prostriedkov súhlasí so skutočným stavom.

KALENDÁRIUM NA ROK 2012 :

Predseda BS Ing. Jozef Valko prítomným predložil Kalendárium na rok 2012 a informoval o konkrétnych pripravovaných  akciách. V priebehu roka 2012 sa zúčastníme zasadnutia Rady združenia BSaCS, bude sa pokračovať na Revitalizácii náučného chodníka, plánujú sa zhotoviť info skladačky o náučnom chodníku, budú zachované tradičné akcie – 1. Máj, Banícky deň, Banícka ofera, v Júni 2012 sa BS plánuje zúčastniť 5. celoslovenského stretnutia banských miest a obcí v Banskej Štiavnici.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 :

Návrh rozpočtu na rok 2012 predložila p. Katarína Lendacká a prítomných informovala s návrhom rozpočtu. Hovorila o plánovaných príjmoch (členské príspevky, dotácia z obce Smolník)  a výdajoch  (poplatok za členstvo v BSaCS, predplatné časopisu Montanrevue, akcia Banícky deň, ostatné výdavky a realizácia Náučného chodníka) a skonštatovala, že rozpočet na rok 2012 je vyrovnaný.

VOĽBA PREDSEDU SPOLKU A VÝKONNÉHO VÝBORU :

Ing. Valko oboznámil prítomných a spôsobe volieb, hovoril, ako sa to zorganizovalo na prvých voľbách spolku. V tomto roku bol každému členovi BS doručený zoznam členov, z ktorého si mohol vybrať  svojich 5 kandidátov do výboru a 1 kandidáta za predsedu spolku. Výkonný výbor hovoril s každým kandidátom na predsedu spolku, pre voľby predsedu spolku sú 2 kandidáti : Ing. Valko a Ing. Fritsch, za členov výboru sa z navrhovaných vybralo prvých 12 členov s najvyšším počtom hlasov. Pri voľbách sa môže zakrúžkovať maximálne 8 kandidátov, prví 5 budú členmi výboru, ďalší 3 členmi revíznej komisie.

Prebehol samotný akt volieb, volebná komisia rozdala každému prítomnému 2 volebné lístky, následne po voľbách volebná komisia sčítavala volebné lístky. V čase práce volebnej komisie prebiehala diskusia.

DISKUSIA :

Ing. Valko : v svojom diskusnom príspevku informoval prítomných, že výkonný výbor dal návrh na zvýšenie členského príspevku zo 4,– € na 6,– €, zvýšil sa poplatok do Rady združenia, výdavky sú aj na časopisy, hovoril tiež o možnosti poukázať 2 % z daní BS, členské by sa vyberalo na konci schôdze.

p. Kozmášová Janka : dala návrh, aby bola výška členského príspevku 10,– € ročne vzhľadom na celkovú finančnú situáciu

Ing. Ján Fritsch : v svojom diskusnom príspevku hovoril, že je členom Železnej cesty, treba urobiť v obci miestnosť, kde by sa mohla prezentovať obec, urobiť so spolkom spoločný projekt, mohli by sa využiť priestory pod Reštauráciou Alžbetin dom na mincovňu. Hovoril, že sa zúčastnil stretnutia v Banskej Štiavnici, sú tam archívne informácie o baníckej škole v Smolníku.

p. Anton Horváth : v svojom diskusnom príspevku hovoril o nosení baníckych zástav k pohrebom (Krištofory, Horváth, Senko), je to posledná úcta zosnulému, ale treba si určiť pravidlá, spôsob informovanosti.

p. Juraj Jankuv : ak si to praje rodina, treba vyjsť v ústrety

p. Kozmášová Janka : od čoho sa odvíja počet časopisov, ktoré dostáva spolok ?

Ing. Jozef Valko : od počtu členov v spolku

Ing. Klaučo  (SNV) :

Predseda BS zo Spišskej Novej Vsi pozdravil prítomných, vo svojom diskusnom príspevku hovoril  o potrebe a činnosti BS. Spolupráca medzi SNV a Smolníkom bola nadštandartná, poďakoval obci a spolku za účasť na organizovaných akciách. Hovoril o výstave, ktorá je v SNV a bola urobená v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach, hlavnou myšlienkou je spropagovať baníctvo na Spiši, bude potrebné doplniť info o Smolníku, aby tam malo svoje dôstojné miesto, Smolník bude prezentovaný na úrovni SNV. Tiež hovoril o Železnej ceste, projekt je dobrý, máme aj Banskú cestu, a iné projekty, napr. v Gelnici,  je potrebné ani nedochádzalo k prelínaniu týchto projektov. Prítomných tiež informoval, že v roku 2015 by mesto Gelnica mohlo byť hostiteľom stretnutia BSaCS, bude tiež 10. výročie od založenia združenia.

P. Gerhard : vo svojom diskusnom príspevku hovoril, že je potrebné zverejňovať viac materiálov o činnosti BS na web stránke obce Smolník, hlavne  info, čo sa kedy koná.

Ing. Valko – bude sa na tom pracovať, vyjadril aj súhlas so slovami Ing. Klauča

p. Vasilco : vyjadril sa k nosení baníckych zástav k pohrebom –  súhlas, treba reagovať pružne, vyslovil pripomienku, že by bolo dobré, keby v časopise Montanrevue boli zverejnené aj jubileá členov nášho Baníckeho spolku.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB :

Matej Bajs, člen volebnej komisie prítomných oboznámil s výsledkom volieb.

Voľba predsedu spolku  : odovzdaných 35 lístkov, z toho 1 neplatný

Ing. Valko Jozef : 26 hlasov

Ing. Fritsch Ján :   8 hlasov

Predsedom BS na ďalšie obdobie sa stal Ing. Jozef Valko.

Členovia výboru :  p. Kolesárová 32 hlasov, PhDr. Brutovská 30 hlasov, p. Lendacká 30 hlasov, p. Horváth 30 hlasov, p. Kluknavský Ľ. 23 hlasov

Ostatní  :p. Čečová 22 hlasov, p. Gajdoš 19 hlasov, p. Vasilco 18 hlaso (revízna komisia)

Ing. Fritsch 14 hlasov, p. Kozmášová 17 hlasov, Ing. Števák 13 hlasov, p. Vaško 13 hlasov

p. Bajs zablahoželal novozvolenému  predsedovi a výboru BS a poprial veľa úspechov v práci.

V programe sa ďalej pokračovalo diskusiou.

p. Anton Horváth – hovoril o výške členského príspevku, zdá sa mu vysoký, žijeme v hladovej doline…, sme aktívni vo viacerých spolkoch.

p. Kočík Juraj – vo svojom diskusnom príspevku hovoril o tom, že bane sa zlikvidovali, mohlo sa aktívne pracovať na ich zachovaní

Ing. Valko Jozef  –  zachovanie ťažnej veže by prinášalo  množstvo povinnosti, treba dodržiavať platnú legislatívu, ťažba  tu už nebude, banícke tradície už musíme obnovovať inými formami.

 

Predseda BS Ing. Valko vykonal hlasovanie o navrhovanej výške členského príspevku .

Návrh novej výšky členského príspevku v sume 10,– € v hlasovaní podporilo 23 prítomných členov.

 

Po diskusných príspevkoch p. Mária Vasilcová ml. predložila návrh na uznesenia z Valného zhromaždenia a dala hlasovať.

Hlasovanie : 34                      proti : 0                 zdržal sa : 1 (Vasilco Otomár)

 

Valné zhromaždenie BS ukončil predseda Ing. Jozef Valko, poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial veľa zdravia a osobných úspechov, poďakoval za aktívnu prácu v minulom roku a vyjadril presvedčenie, že všetky plány budú v priebehu roka 2012 splnené.

 

UZNESENIA z Valného zhromaždenia Baníckeho spolku „Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta konaného dňa 31.03.2012

 

 1. Valné zhromaždenie schvaľuje program rokovania
 2. Valné zhromaždenie berie na vedomie určenie zapisovateľa p. Čečovú
 3. Valné zhromaždenie určuje overovateľov zápisnice p. Senková, Ing. Števák
 4. Valné zhromaždenie schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p. Vasilcová ml., p. Jankuv
 5. Valné zhromaždenie schvaľuje volebnú komisiu v zložení : p. Bajs, Ing. Thurzák, p. Starovecká
 6. Valné zhromaždenie berie na vedomie správu o činnosti Baníckeho spolku a výkonného výboru v roku 2011
 7. Valné zhromaždenie schvaľuje správu o hospodárení  Baníckeho spolku v roku 2011
 8. Valné zhromaždenie schvaľuje správu revíznej komisie za rok 2011
 9. Valné zhromaždenie berie na vedomie Kalendárium na rok 2012
 10. Valné zhromaždenie schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2012
 11. Valné zhromaždenie schvaľuje navýšenie členského príspevku na 10,– €   ročne
 12. Valné zhromaždenie berie na vedomie výsledky volieb na predsedu a členov výkonného výboru Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta

V Smolníku, 05.04.2012

Overovatelia zápisnice :  
Hana Seňková, Ing. Dušan Števák
Ing. Jozef  Valko – Predseda Baníckeho spolku „Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta“

 

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).