Program výročnej členskej schôdzi :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
  3. Odstúpenie predsedu TJ Baník Smolník
  4. Návrh nového výboru TJ Baník Smolník
  5. Diskusia
  6. Voľba nového výboru
  7. Uznesenie
  8. Záver

 

1. Otvorenie :

valné zhromaždenie TJ Baník Smolník otvoril a hostí privítal člen výboru p. Ing. Jozef Tokarčík, ktorý schôdzu aj ďalej viedol.

 

2. Voľba návrhovej a velebnej komisie :

Návrhová a volebná komisia bola jednohlasne zvolená bez pozmeňujúcich návrhoch.

Návrhová komisia : Kvetoslava Šenkýrová, Taras Kapral.

Volebná komisia : Anton Horváth, Marián Hudák

 

3.  Odstúpenie predsedu TJ Baník Smolník :

Vzhľadom k tomu, že p. Alfréd Horváth sa nezúčastnil, prítomní jednohlasne odsúhlasili zvoliť nový výbor TJ Baník Smolník.

 

4. Návrh nového výboru :

Voľba výboru TJ Baník Smolník bola verejná. Nominovaný na posty :

Predseda : Ing. Jozef Tokarčík

Hospodár : Kvetoslava Šenkýrová

Členovia výboru :       Ing. Marcel Lapšanský – stolnotenisový oddiel

Ing. Lenka Gallov – aerobik

Taras Kapral – lyžiarsky oddiel

 

5. Diskusia :

p. Anton Horváth : lyžiarsky oddiel – nie je kde trénovať, technická prehliadka lyžiarskeho vleku by už neprešla a snehové podmienky sú minimálne

– ak aj sú snehové podmienky na trénovanie ale to je nedostatok tréningu voči ostatným pretekárom prihlásených do Východoslovenskej lyžiarskej ligy

– navrhol predpokladaný rozpočet pre lyžiarsky oddiel ,1 500, – EUR

– poznamenal na to, že deti ktoré idú na súťaž nejdú súťažiť ale skôr stresujú

– vybavenie lyžiarskeho oddielu je zhodnotil ako za dobre a je uskladnené

– ak by sa nenašli financie na lyžiarsky oddiel, navrhol ho zachovať v podobe rekreačného lyžovania na udržanie lyžiarskeho oddielu

p. Kvetoslava Šenkýrová – poukázala na zostatok finančných možností, koľko ostali v kase .

p. Jozef Tokarčík st. – poznamenal na fyzické prevzatie agendy účtovníctva, majetku a materiálu. Z fyzického prevzatia spísať zápisnicu o prevzatí agend.

– zbaviť sa zodpovednosti do zvolenia nového predsedu

– návrh členského za člena TJ Baník Smolník 5, – EUR / rok

p. Ing. Jozef Tokarčík : – zabezpečiť návrh na členské preukazy a dať ich vytlačiť

 

6. Voľba nového výboru :

Voľba výboru TJ Baník Smolník bola verejná. Nominovaný na posty :

Predseda : Ing. Jozef Tokarčík

Hospodár : Kvetoslava Šenkýrová

Členovia výboru :       Ing. Marcel Lapšanský – stolnotenisový oddiel

Ing. Lenka Gallov – aerobik

Taras Kapral – lyžiarsky oddiel

Všetci nominovaný boli jednohlasne zvolený.

 

7. Uznesenie a správa návrhovej komisie :

Návrhová komisia v zložení Kvetoslava Šenkýrová, Taras Kapral:

a)      berie na vedomie : – vzdanie sa predsedníckeho postu p. Alfréd Horváth

b)      schvaľuje :      – návrh na predsedu Ing. Jozef Tokarčík a výbor TJ Baník Smolník

– výsledok volieb  nového výboru :

Predseda :                  Ing. Jozef Tokarčík

Hospodár :                 Kvetoslava Šenkýrová

Členovia výboru :       Ing. Marcel Lapšanský – stolnotenisový oddiel

Ing. Lenka Gallov – aerobik

Taras Kapral – lyžiarsky oddiel

– členský príspevok 5,- EUR / rok

– zmenu podpisového vzoru na nového predsedu Ing. Jozefa Tokarčíka

c)      ukladá novozvolenému predsedovi TJ písomne prevziať agendu účtovnú a materiálnu s vyraďovacími protokolmi do 30.11.2012

d)     predložiť na Obecný úrad Smolník žiadosť o dotáciu pre Telovýchovnú jednotu Baník Smolník

e)      berie na vedomie : – vzdanie sa predsedníckeho postu p. Alfréd Horváth

 

8. Záver :

Na záver poďakoval člen TJ Baník p. Ing. Jozef Tokarčík všetkým za účasť a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

Ing. Jozef Tokarčík

predseda TJ Baník Smolník

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).