P O Z V Á N K A

      Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 29.03.2010 so začiatkom o 17.30 hod. v Alžbetinom dome v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia
  4. Rozpočtové opatrenie č. 3
  5. Voľba prísediacich
  6. Organizačné záležitosti obce
  7. Žiadosti a rôzne
  8. Diskusia
  9. Uznesenie a záver

 

                                                                                    PhDr. Margita Brutovská

                                                                                        starostka obce

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).