Starostka obce Smolník

124/2010

Smolník 15.02.2010
Všetkým občanom obce Smolník

P O Z V Á N K A

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 19.02.2010 so začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2010
 5. Zásady hospodárenia s majetkom obce
 6. Nakladanie s majetkom obce – predaj a nájom
 7. Knižničný poriadok a pravidlá používania internetu v Obecnej knižnici
 8. Voľba prísediacich
 9. Žiadosti a rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenie a záver

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).