logo

Zvonica v Smolníku – výmena okien

Prijímateľ : Obec Smolník, č. 1, 055 66  Smolník, Slovenská republika

Výška dotácie : 1 200,00 EUR

Poskytovateľ : Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1,

042 66  Košice

Začiatok realizácie aktivity : 7. október 2016

Ukončenie realizácie aktivity : 23.11.2016

Zvonica je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Nachádza sa blízko kostola ako samostatne stojaca stavba.

Opravou okien sa predišlo deštrukcii stavby, opadávaniu omietok. Výsledkom je lepšie odolávanie stavby poveternostným vplyvom a vlhkosti a zamedzeniu ďalšiemu znehodnocovaniu vnútorného interiéru.