OZNAM

   Starosta obce Smolník

Smolník, 22.7.2015

                                                                        O Z N A M

Obci Smolník bola poskytnutá účelová dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na individuálne potreby obcí vo výške 13 500,00 €.

Dotácia je účelovo určená na čiastočnú úhradu nákladov akcie Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Smolník, v celkovej dĺžke 300 m.

 Radoslav Dlugoš

starosta obce, v. r.

Dotácia