POZVÁNKA – Memoriál Štefana Piska – Helcmanovce

Futbalový klub Helcmanovce pozýva širokú verejnosť na 58. ročník futbalového turnaja – Memoriál Majstra športu Štefana Piska, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. júla 2014 so začiatkom o 9.00 hodine. Súťažiť budú družstvá z Lipian, Helcmanoviec, Čiech a Poľska. Pre návštevníkov sú pripravené rôzne sprievodné akcie, tiež zoskoky parašutistov a tombola. 1. cena v tombole je 3 – dňový letecký zájazd pre 2 osoby do Anglicka na zápas Chelsea – Aston Villa.

Pozvánka- súťaž v love rýb

SRZ MO vo Švedlári usporiada súťaž v love rýb na jazere Úhorná. Súťaž sa uskutoční dňa 21.06.2014 v sobotu o 8.00 hod. Týmto pozývame všetkých našich členov. Zároveň si dovoľujeme pozvať občanov obce, ktorí majú záujem stráviť príjemný deň v prírode. O občerstvenie je postarané. Súťažiace deti, ženy a muži budú súťažiť o hodnotné ceny.

SRZ MO Švedlár

 

OZNAM – Zasadnutie OZ – 15.06.2014

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 15.06.2014 so začiatkom o 14.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
  5. Záverečný účet obce Smolník za rok 2013
  6. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2014
  7. Žiadosti a rôzne
  8. Diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce