Návrh – VZN č. 42/2016

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Smolník č. 42/2016

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Obecné zastupiteľstvo v Smolníku podľa  ustanovenia § 6 ods. 1, 2 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 19,

 • 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o doplnení niektorých zákonov, podľa § 6, § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

                              všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „VZN“ ).

                                                                    Čl. 1

                                                               Pôsobnosť Pokračovať na Návrh – VZN č. 42/2016

OZNAM

Detský lekár v Mníšku nad Hnilcom, MUDr. Jacoob oznamuje rodičom, že z dôvodu prevádzkových úprav bude v dňoch 12., 15., 16., 18. a 19. februára ordinovať v obmedzenom režime :

 • 12.2.2016 : neordinuje sa
 • 15.2.2016 : od 15.30 hod.
 • 16.2.2016 : od 15.30 hod.
 • 18.2.2016 : od 7 – 9.30 hod.
 • 19.2.2016 : neordinuje sa

 

OZNAM – Zasadnutie OZ

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 01.02.2016 so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Smolník k rozpočtu obce
 5. Dotácie z rozpočtu obce
 6. Schválenie rozpočtu obce Smolník
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce
 8. Žiadosti a rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm.t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto Smolník :  č.d. 382, č.d. 387, č.d.394, č.d. 395, č.d. 396  bude v termíne  9. február 2016 od 7.30 hod. do 15.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Fašiangová zabíjačka 2016

V sobotu 23. januára 2016 sa v našej obci už štvrtýkrát konala Fašiangová zabíjačka, ktorú zorganizovala Obchodná spoločnosť Lesy Smolník s.r.o. v spolupráci s Reštauráciou Alžbetin Dom a obcou Smolník. Počasie nám ukázalo svoju silu a aj napriek slnečným lúčom bolo v priebehu celého dňa chladno a veterno. Zabíjačkové špeciality, polievky, škvarkové pagáče, šišky a “Butterpranfain” chutili všetkým návštevníkom….  Pán Pavol Zvirinský so svojou heligónkou a peknými piesňami rozdával dobrú náladu až do večerných hodín. ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa naša Fašiangová zabíjačka opäť vydarila !

OZNAM

Obec Smolník oznamuje dôchodcom v našej obci, že Reštaurácia Alžbetin dom bude v prípade dostatočného záujmu zo strany dôchodcov zabezpečovať obedy aj počas víkendu – soboty a nedele. Prosíme záujemcov o túto službu, aby sa osobne, prípadne telefonicky (0905304231) nahlásili pri p. Daniele Kluknavskej – vedúcej reštaurácie Alžbetin Dom.

                                                                                         Radoslav Dlugoš, starosta obce Smolník