Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VSD Košice a.s. oznamuje, že pre odberné miesto  Smolník, č. d. 382, 387 – 394 bude v termíne  14. október 2014 od 8.00 hod. do 14.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác  na zariadení vysokého napätia.

OZNAM

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o oznamuje občanom, že dňa 07.10.2014 uskutoční v našej obci výkup papiera.  Výkup sa uskutoční :   od 15.20 hod. do 15.50 hod. pri Obecnom úrade. Predmetom zberu sú : noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 €, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový !

Informácia pre všetkých členov TJ Baník Smolník

Dňa 20.12.2013 uznesením č. 82/2013 Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Smolník na rok 2014, ktorého súčasťou sú aj dotácie, ako nenárokovateľná čiastka za účelom podporiť konkrétne projekty občianskych združení (nie financovať ich chod). Dotácie sa poskytujú po splnení podmienok ustanovených vo VZN na základe predložených konkrétnych projektov na zrealizovanie aktivít od jednotlivých žiadateľov v danom kalendárnom roku, ktoré je nevyhnutné do konca kalendárneho roka aj zúčtovať. Aj v tomto kalendárnom roku boli poskytnuté dotácie OZ pôsobiacich na území obce a taktiež bola opakovane prehodnotená žiadosť na poskytnutie dotácie od predsedu TJ Baník Smolník, ktorá bola doručená na zabezpečenie a nákup cien na stolnotenisový turnaj, podľa priloženého štrukturovaného rozpočtu vo výške 2.300,– €.  Táto suma sa javí ako neprimeraná na zabezpečenie jednej akcie, preto sme poskytli na túto akciu dotáciu vo výške 300,– €.   TJ Baník Smolník má aj iné oddiely, tieto majú predsa tiež právo realizovať projekty a čerpať dotačné finančné prostriedky, avšak pre pokrytie ich potrieb nebola zo strany predsedu združenia TJ Baník Smolník podaná žiadna konkrétna žiadosť.

Prílohy:

  1. žiadosť o poskytnutie dotácie
  2. popis projektu
  3. projekt- štrukturovaný rozpočet

TJ-Žiadosť o poskytnutie dotácie

Odhlásenie družstiev stolnotenisového oddielu

Uznesením OZ dňa 20.12.2013 bola na rozvoj športu v obci schválená dotácia 2 300,00 eur. Na zastupiteľstve sa zúčastnil predseda TJ Baník Smolník, ktorý od prezentoval v predloženom projekte rozvoj športu v obci jednotlivých oddielov. Tento projekt bol poslancami schválený a bola odsúhlasená vyššia čiastka.
Po informovaní sa predsedu na obecnom úrade, kedy bude dotácia zaslaná, dostal odpoveď, že musí predložiť projekt, hoci projekt bol na verejnom zasadnutí prezentovaný a schválený. Toto sa opakovalo po každej informácií o financiách. Predseda TJ doplnil, resp. ho opravil, čo pri ďalšej informácií zase nebolo v poriadku.
Predmetom Zmluvy č.4/2014 zo dňa 26.9.2014 (po niekoľkých urgenciách vzhľadom nato, že dotáciu treba zúčtovať do 30.12.2014) je poskytnutie dotácie na stolnotenisový turnaj pre stolnotenisový oddiel. Ostatné oddiely sú z poskytnutej dotácie vynechané , hoci projekt bol zameraný na rozvoj športu v obci.
Máme, za to, že ide o účelovú diskrimináciu a šikanu zo strany starostky obce, aby TJ bola zlikvidovaná. Zrejme o šport v obci a reprezentáciu obce v športe nie je zo strany vedenia obce záujem. Akú športovú akciu zorganizovala obec, ak zo schválených 2 300,– eur na rozvoj športu zostalo pre TJ len 300,– eur, alebo bol schválený presun financií na akcie, ktoré sú dôležité len pre VÁS?
Vzhľadom na to, že TJ rátala zo schválenou čiastkou sme nútení odhlásiť všetky naše družstvá zo všetkých súťaží a oznámiť to Východoslovenskému stolnotenisovému zväzu v Košiciach a Oblastnému stolnotenisovému zväzu v Spišskej Novej Vsi, že pre nepoukázanie schválenej dotácie zo strany obce pre nezáujem o šport, nemôžeme sa súťaží zúčastniť, ktorých sa zúčastňujeme skoro 50 rokov v našej obci.

Ing. Jozef Tokarčík – predseda TJ Baník Smolník

Uznesenia zo zasadnutia OZ – 15.09.2014

Uznesenie č. 29/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 30/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Ing. Ján Fritsch, Vladimír Horňák

Uznesenie č. 31/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Ing. Antonín Cicoň, Imrich Džurňák

Uznesenie č. 32/2014

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 33/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje firme UNITRIX žiadosť o zavedenie optického káblu v obci Smolník

Uznesenie č. 34/2013

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Príkaz starostky obce zo dňa 15.09.2014 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014

Uznesenie č. 35/2014

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Plnomocenstvo pre JUDr. Romana Jablanovského, advokáta, so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, aby nás obhajoval, resp. vo všetkých právnych veciach zastupoval, aby vykonával všetky úkony, prijímal doručované písomnosti, podával návrhy, žiadosti, uzavieral zmiery, uznával uplatnené nároky, vzdával sa nárokov, podával opravné prostriedky, vzdával sa ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov prijímal, ich plnenie potvrdzoval, menoval rozhodcu a uzatváral rozhodcovské zmluvy, a to všetko i vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie, toto splnomocnenie dávam i v rozsahu práv a povinností podľa Občiansko – súdneho poriadku, Správneho poriadku a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Najmä ho splnomocňujeme na zastupovanie :vo všetkých veciach týkajúcich usporiadania právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v užívaní, správe, alebo nájme splnomocniteľa v katastrálnom území Smolník, ktoré vlastnícky prináležia splnomocniteľovi, a tiež nehnuteľnosti, ktoré sú v užívaní, správe, nájme organizácie lesného hospodárstva : Lesy Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica, IČO : 36038351, prípadne v užívaní, správe, alebo nájme iných právnických resp. fyzických osôb, a to bez právneho dôvodu. Tiež menovaného advokáta splnomocňujem na nahliadanie do archívnych listín súvisiacich s uvedenými nehnuteľnosťami, ako aj na vyhotovenie fotokópií týchto listín. Splnomocnenec je oprávnený substitučne splnomocniť iného advokáta, advokátskeho koncipienta alebo tretiu osobu v rozsahu jemu udelenej plnej moci.

Uznesenie č. 36/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje politickú reklamu v miestnom rozhlase podľa prílohy

Príloha : Každý politický subjekt a nezávislý kandidát môže v čase volebnej kampane využiť na svoju propagáciu a kampaň, formou relácie, obecný rozhlas a to v úradných hodinách Obecného úradu v Smolníku, po ohlásení a dohode s Obecným úradom v Smolníku. Za obsah a formu relácií vysielaných v rámci kampane zodpovedá politický subjekt, nezávislý kandidát, pričom musia byť rešpektované platné zákonné ustanovenia, zásady rovnosti, slušnosti a korektnosti kampane. Vysielateľ zabezpečí zreteľné označenie a oddelenie vysielania v rámci kampane od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platenú politickú reklamu. Náklady na kampaň v obecnom rozhlase uhrádzajú politické strany a nezávislí kandidáti obci v zmysle schváleného cenníka poplatkov. Obec je povinná zabezpečiť pre všetky politické strany a nezávislých kandidátov podmienky na odvysielanie relácie v rozsahu v akom ich uvedené subjekty predložia a v poradí v akom boli predložené. Vysielanie iných relácií v obecnom rozhlase, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo neprospech politickej strany alebo nezávislého kandidáta, je počas kampane zakázané.

    V Smolníku, 18.09.2014

                                                                                      PhDr. Margita Brutovská

                                                                                      starostka obce Smolník

Banícky deň 2014

Obci Smolník záleží na zachovávaní tradícií a už niekoľkoročné organizovanie Baníckeho dňa je toho nepopierateľným dôkazom. Sobota 13. septembra 2014 bola v našej obci opäť slávnostná. Banícky deň organizovaný obcou Smolník, pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, v spolupráci s občianskymi združeniami a sympatizantmi sa začal už tradične pietnou spomienkou na miestnom cintoríne. Alegorického sprievodu obcou sa zúčastnili aj prakovské mažoretky zo Súkromnej základnej umeleckej školy. Veľmi si vážime, že nás aj tohto roku svojou návštevou poctili členovia Baníckych spolkov a cechov zo Spišskej Novej Vsi, Rudnian, Sloviniek, Rožňavy, tiež zástupcovia mesta Gelnica a Ing. Kováč a Ing. Molčik z vedenia ZBSC Slovenska. Tohto roku bolo počasie upršané, vlastne ako celé uplynulé leto, ale počas sprievodu a kultúrneho programu si dali “dažďové kvapky krátku pauzu”. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program v ktorom sa nám predstavili úžasné prakovské mažoretky (ináč majsterky Európy a sveta… ), členovia KNS a SZZP v Smolníku, naši ukrajinskí spoluobčania, Seľanka a KANDRÁČOVCI, ktorí boli skutočne úžasní. Aj keď sa počas ich vystúpenia “dažďové kvapky vrátili z pauzy”, nálada bola fantastická a počet návštevníkov nášho Baníckeho dňa nás utvrdil v tom, že organizovanie práve takýchto akcií má zmysel. O ozvučenie počas celého dňa, ako aj o dobrú náladu až do neskorých večerných hodín sa postarala skupina Motýľ. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, že Banícky deň bol opäť dňom, na ktorý budeme určite radi spomínať. V priložených fotografiách si môžete vychutnať  “banícku atmosféru”.