OZNAM

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 15.12.2014 so začiatkom o 11.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,  prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
 8. Voľba návrhovej komisie
 9. Určenie platu starostu obce
 10. Návrh na sobášiacich
 11. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostky obce
 12. Rôzne
 13. Záver

 

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce

 

Svätý Mikuláš v našej obci

V piatok 5. decembra 2014 nás opäť po roku navštívil Svätý Mikuláš spolu s “pomocníkmi” – čertom a anjelmi.   Mikuláš zapálil pred Obecným úradom krásny Vianočný stromček za spoločného odpočítavania všetkých prítomných a potom už len počúval básničky a pesničky, ktoré mu za sladkú odmenu predniesli naši najmenší …

Prajeme všetkým pokojné a šťastné Adventné obdobie.

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VSD Košice a.s. oznamuje, že pre odberné miesto  Smolník

č. d. 175, 176,183,201,202,212-324,532,551,653 bude v termíne  18. november 2014 od 7.40 hod. do 16.00 hod.

č. d. 24-34,47-101,117-127,129-140,143,557,646,370-377  bude v termíne 19.november 2014  od 7.30 hod. do 16.00 hod.

č. d. 128,446-458,474,477-522,526  bude v termíne 20.november 2014  od 7.40 hod. do 16.00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

V mesiaci októbri obec už tradične organizuje pre svojich starších spoluobčanov posedenie pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším – tohto roku sa slávnostné posedenie konalo 28. októbra v Reštaurácii Alžbetin dom. Po slávnostnom príhovore starostka obce PhDr. Margita Brutovská odovzdala kytičku kvetov našej najstaršej spoluobčianke, pani Márii Staroveckej, ktorá sa v uplynulých dňoch dožila krásneho životného jubilea 95 rokov. Kultúrny program si pripravili deti zo ZŠ s MŠ, členovia SZZP a KNS, ktorí svojim programom a peknými piesňami potešili všetkých prítomných.  Prajeme všetkým našim starším spoluobčanom veľa pokojných dní, ktoré budú naplnené zdravím, šťastím a láskou v kruhu najmilších.