PRIPOJME SA – CHRÁŇME VODNÉ ZDROJE

Asociácia vodárenských spoločností pripravila iniciatívu s environmentálnou výzvou pre obyvateľov Slovenska ku ochrane spodných vôd s názvom Pripojme sa! Všetkých 16 združených vodárenských spoločností v AVS jednotne verejnosť vyzýva ku ochrane životného prostredia, predovšetkým podzemných vôd ale i ku zodpovednosti obyvateľstva v súvislosti s dodržiavaním legislatívy týkajúcej sa odvádzania odpadových vôd.

Zjednodušene povedané, informačná kampaň upozorňuje majiteľov nehnuteľností na Slovensku, že najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka nehnuteľnosti je pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu..

Pokračovať na PRIPOJME SA – CHRÁŇME VODNÉ ZDROJE

OZNAM – FARSKÝ ÚRAD

Farský úrad v Smolníku oznamuje, že po konzultácii s Biskupským úradom budú zmeny vo Svätých omšiach z dôvodu hospitalizácie p. farára.

ŠTVRTOK, 01.10.2015 – Ruženec 17.00 hod.

PIATOK, 02.10.2015 –     Svätá omša – 7.00 hod.

SOBOTA, 03.10.2015 –   Svätá omša nebude

NEDEĽA, 04.10.2015 –     Svätá omša – 10.30 hod.

V prípade pohrebu sa treba obrátiť na Dekanský úrad v Gelnici, alebo na Farský úrad v Švedlári.

Uznesenia zo zasadnutia OZ – 25.09.2015

Uznesenie č. 60/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 61/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 62/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Imrich Džurňák, Ján Hvišč

Uznesenie č. 63/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Norbert Gallov, Ing. Ľubomír Chromý

Uznesenie č. 64/2015

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v súlade s § 18 a, ods. 2 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Pokračovať na Uznesenia zo zasadnutia OZ – 25.09.2015

Pozvánka – KNS

Karpatskonemecký spolok na Slovensku, miestna skupina Smolník  srdečne pozýva svojich členov, ako aj širokú verejnosť na projekt “Oživenie baníckych tradícií a kultúry nemeckej menšiny v Smolníku“, ktorý sa uskutoční dňa 11.10.2015 o 14.30 hod. v Reštaurácii Alžbetin Dom. Tešíme sa na stretnutie s Vami

                                                                                                   Podujatie finančne podporila Obec Smolník

                                                                                                                    Otomár Vasilco, predseda MS Smolník

OZNAM – Voľba na funkciu hlavného kontrolóra obce Smolník

Obec Smolník so sídlom Obecný úrad, č. s. 1, 055 66 Smolník

O Z N A M

Starosta obce Smolník v súlade s § 18 a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje

VOĽBU na funkciu hlavného kontrolóra obce Smolník, pracovný úväzok 0,25

Od uchádzačov požadujeme predložiť:

 • Prihlášku do výberového konania
 • Profesný životopis
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Smolník
 • Informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

 

Dátum uzávierky prijímania prihlášok do výberového konania je 02.11.2015 na adrese Obecný úrad, č. s. 1, 055 66 Smolník.

Prihlášky s prílohami zasielajte poštou, alebo osobne do podateľne obce v zalepenej obálke.

Obálku označte „Voľba hlavného kontrolóra obce Smolník – neotvárať!“

Adresa na doručovanie prihlášok :   Obec Smolník                                                                                                                                                         Radoslav Dlugoš, starosta obce, 055 66 Smolník

 

V Smolníku, 28.9.2015

                                                                                                                                    Radoslav Dlugoš v. r.                                                                                                                                                              starosta obce

OZNAM – Zasadnutie OZ

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 25.09.2015 so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Smolník, podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby a náležitosti prihlášky, dĺžka pracovného času
 5. Žiadosti a rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

                                                                                                                                     Radoslav Dlugoš

                                                                                                                              starosta obce Smolník