Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VSD Košice a.s. oznamuje, že pre odberné miesto  Smolník

v úseku od č.d 40 po č.d.42  bude v termíne  16. február 2015 od 8.10 hod. do 16.30 hod.

v úseku od č.d 40 po č.d.42  bude v termíne  17. február 2015 od 8.00 hod. do 16.30 hod.

v úseku od č. d. 36 po č.d. 39, č.d. 42, v úseku od č.d. 3 po č.d. 9, v úseku od č.d. 360 po č.d. 368, č.d. 114, č.d. 115, č.d. 548  bude v termíne 18. február 2015  od 7.30 hod. do 16.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR

Vážení spoluobčania !

     Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2015 chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.

      Začiatok nového roka je čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tomto dobrom je potrebné stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

     V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom a tiež v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva predchádzajúceho i tohto volebného obdobia, prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Príjmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov, nech nás v našej dedine nezaťaží nezamestnanosť a nedostatok, nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

                                                                                                                                           Radoslav  Dlugoš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  starosta obce Smolník

Uznesenia zo zasadnutia OZ – 20.12.2014

Uznesenie č. 44/2014

Obecné zastupiteľstva schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 45/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu :

Predseda : Ján Hvišč, členovia : Norbert Gallov, Ing. Ľubomír Chromý a overovateľov zápisnice : Alfréd Horváth, Norbert Gallov

Uznesenie č. 46/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie komisií a ich predsedov :

 • Komisia pre ochranu verejného záujmu              Predseda : Ing. Antonín Cicoň
 • Finančná komisia, komisia pre rozpočet a správu majetku obce                                                                                                  Predseda : Norbert Gallov
 • Komisia pre kultúru, športové aktivity, vzdelávanie a zbor občianskych záležitostí

                                                                                                            Predseda : Ján Hvišč

 • Komisia pre územné plánovanie a výstavbu      Predseda : Ing. Ľubomír Chromý
 • Komisia verejného poriadku a riešenia priestupkov    Predseda : Imrich Džurňák
 • Komisia pre cestovný ruch v obci                             Predseda : Alfréd Horváth

Uznesenie č. 47/2014

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie starostu obce Smolník o zástupcovi starostu obce Smolník, za ktorého bol vymenovaný Norbert Gallov

Uznesenie č. 48/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 10 % z hrubého mesačného platu starostu obce

Uznesenie č. 49/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odvolanie z funkcie konateľa v spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o., IČO : 36696510, so sídlom : Smolník č. 11, 055 66 Smolník PhDr. Margitu Brutovskú ku dňu 20.12.2014

Uznesenie č. 50/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostu obce Radoslava Dlugoša za nového konateľa spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o., IČO 36696510, so sídlom : Smolník č. 11, 055 66 Smolník ku dňu 20.12.2014

Uznesenie č. 51/2014

Obecné zastupiteľstvo poveruje Radoslava Dlugoša ako nového konateľa spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o., IČO 36696510, so sídlom : Smolník č. 11, 055 66 Smolník na podpisovanie dokumentov, ktoré budú prílohou k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v Obchodnom registri, ako aj na samotné podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do Obchodného registra

 

V Smolník, 29.12.2014

 

Radoslav Dlugoš

starosta obce Smolník

VIANOČNÉ PRIANIE

Vážení a milí spoluobčania,

    VIANOCE – je to čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Spoločne prežité chvíle pohody, radosti a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme priať.

Vianočný čas je obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité, aby sa naše dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov.

Prajem Vám milí spoluobčania, ako aj návštevníkom našej krásnej obce príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych, božie požehnanie, vnútornú silu, veľa ľudskej iskry, lásky na rozdávanie a aby sa vám splnili Vaše sny a priania.

Radoslav Dlugoš, starosta obce Smolník

Vianočný stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový klub pri TJ Baník Smolník pozýva širokú verejnosť na Vianočný stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 27.decembra 2014 (sobota) zo začiatkom o 9:00 hod. v telocvični ZŠ Smolník. Bufet a občerstvenie bude zabezpečené. Hrá sa v týchto kategóriách :

 1. Dvojhra neregistrovaných mužov nad 50 rokov
 2. Dvojhra neregistrovaných mužov do 50 rokov
 3. Dvojhra žien a dievčat
 4. Dvojhra žiakov
 5. Dvojhra registrovaných hráčov
 6. Štvorhra

Časový harmonogram:

8:00 – Prezentácia
8:45 – Žrebovanie
9:00 – Otvorenie a začiatok Vianočného stolnotenisového turnaja

Ceny:
ceny obdržia hráči vo všetkých kategóriach umiestnených na 1. až 3. mieste

Štartovné 0,50 €

Na Vašu účasť sa teší pripravovaný výbor.

Ing. Jozef Tokarčík
predseda stolnotenisového klubu

Uznesenia zo zasadnutia 15.12.2014

Uznesenie č. 37/2014

Obecné zastupiteľstvo v Smolníku

A . b e r i e   n a   v e d o m i e

 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 2. vystúpenie novozvoleného starostu
 3. k o n š t a t u j e, ž e
 4. zvolený poslanec Radoslav Dlugoš sa vzdal poslaneckého mandátu
 5. novozvolený starosta obce Radoslav Dlugoš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 6. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

PhDr. Margita Brutovská, Ing. Antonín Cicoň, Imrich Džurňák, Norbert Gallov, Alfréd Horváth, Ján Hvišč, Ing. Ľubomír Chromý

Uznesenie č. 38/2014

Obecné zastupiteľstvo v Smolníku konštatuje, že na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva bola ako zapisovateľka určená p. Henrieta Čečová

Uznesenie č. 39/2014

Obecné zastupiteľstva schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 40/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

návrhovú komisiu :

Predseda : Norbert Gallov, členovia : Ján Hvišč, Alfréd Horváth

volebnú komisiu :

Predseda : Ing. Ľubomír Chromý, členovia : Alfréd Horváth, Ján Hvišč

Uznesenie č. 41/2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolník v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi obce Smolník, Radoslavovi Dlugošovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to :

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2013 a násobku (podľa § 4 ods. 1.) s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu

Uznesenie č. 42/2014

Obecné zastupiteľstvo v Smolníku schvaľuje sobášiacich : Radoslav Dlugoš, Norbert Gallov, Ján Hvišč

Uznesenie č. 43/2014

Obecné zastupiteľstvo v Smolníku schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostke obce PhDr. Margite Brutovskej za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 v rozsahu 25 dní, spolu 25 dní

V Smolníku, 19.12.2014

Radoslav Dlugoš

starosta obce Smolník

OZNAM – Zasadnutie OZ

V Smolníku, dňa  16.12.2014

Pozvánka

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

 zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolník na termín

20. december 2014  o 10:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu obce Smolník

s nasledovným programom:

 1.     Otvorenie zasadnutia.
 2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3.     Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4.     Schválenie návrhovej komisie.
 5.     Schválenie komisii obecného zastupiteľstva.
 6.     Oznámenie starostu o určení zástupcu starostu.
 7.     Schválenie platu zástupcu starostu.
 8.     Odvolanie štatutárnych orgánov spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o.
 9.     Vymenovanie nových štatutárnych orgánov spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o.
 10.     Udelenie poverenia obecného zastupiteľstva na podpisovanie dokumentov   týkajúcich sa zmeny zapísaných údajov o spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. a na podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných  údajov v Obchodnom registri
 11. Rôzne.
 12. Záver.

                                                                                          Radoslav Dlugoš

                                                                                       starosta obce Smolník