Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VSD Košice a.s. oznamuje, že pre odberné miesto  Smolník

č. d. 175, 176,183,201,202,212-324,532,551,653 bude v termíne  18. november 2014 od 7.40 hod. do 16.00 hod.

č. d. 24-34,47-101,117-127,129-140,143,557,646,370-377  bude v termíne 19.november 2014  od 7.30 hod. do 16.00 hod.

č. d. 128,446-458,474,477-522,526  bude v termíne 20.november 2014  od 7.40 hod. do 16.00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VSD Košice a.s. oznamuje, že pre odberné miesto  Smolník, č. d. 382, 387 – 394 bude v termíne  14. október 2014 od 8.00 hod. do 14.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác  na zariadení vysokého napätia.

OZNAM

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o oznamuje občanom, že dňa 07.10.2014 uskutoční v našej obci výkup papiera.  Výkup sa uskutoční :   od 15.20 hod. do 15.50 hod. pri Obecnom úrade. Predmetom zberu sú : noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 €, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový !

Informácia pre všetkých členov TJ Baník Smolník

Dňa 20.12.2013 uznesením č. 82/2013 Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Smolník na rok 2014, ktorého súčasťou sú aj dotácie, ako nenárokovateľná čiastka za účelom podporiť konkrétne projekty občianskych združení (nie financovať ich chod). Dotácie sa poskytujú po splnení podmienok ustanovených vo VZN na základe predložených konkrétnych projektov na zrealizovanie aktivít od jednotlivých žiadateľov v danom kalendárnom roku, ktoré je nevyhnutné do konca kalendárneho roka aj zúčtovať. Aj v tomto kalendárnom roku boli poskytnuté dotácie OZ pôsobiacich na území obce a taktiež bola opakovane prehodnotená žiadosť na poskytnutie dotácie od predsedu TJ Baník Smolník, ktorá bola doručená na zabezpečenie a nákup cien na stolnotenisový turnaj, podľa priloženého štrukturovaného rozpočtu vo výške 2.300,– €.  Táto suma sa javí ako neprimeraná na zabezpečenie jednej akcie, preto sme poskytli na túto akciu dotáciu vo výške 300,– €.   TJ Baník Smolník má aj iné oddiely, tieto majú predsa tiež právo realizovať projekty a čerpať dotačné finančné prostriedky, avšak pre pokrytie ich potrieb nebola zo strany predsedu združenia TJ Baník Smolník podaná žiadna konkrétna žiadosť.

Prílohy:

  1. žiadosť o poskytnutie dotácie
  2. popis projektu
  3. projekt- štrukturovaný rozpočet

TJ-Žiadosť o poskytnutie dotácie

Odhlásenie družstiev stolnotenisového oddielu

Uznesením OZ dňa 20.12.2013 bola na rozvoj športu v obci schválená dotácia 2 300,00 eur. Na zastupiteľstve sa zúčastnil predseda TJ Baník Smolník, ktorý od prezentoval v predloženom projekte rozvoj športu v obci jednotlivých oddielov. Tento projekt bol poslancami schválený a bola odsúhlasená vyššia čiastka.
Po informovaní sa predsedu na obecnom úrade, kedy bude dotácia zaslaná, dostal odpoveď, že musí predložiť projekt, hoci projekt bol na verejnom zasadnutí prezentovaný a schválený. Toto sa opakovalo po každej informácií o financiách. Predseda TJ doplnil, resp. ho opravil, čo pri ďalšej informácií zase nebolo v poriadku.
Predmetom Zmluvy č.4/2014 zo dňa 26.9.2014 (po niekoľkých urgenciách vzhľadom nato, že dotáciu treba zúčtovať do 30.12.2014) je poskytnutie dotácie na stolnotenisový turnaj pre stolnotenisový oddiel. Ostatné oddiely sú z poskytnutej dotácie vynechané , hoci projekt bol zameraný na rozvoj športu v obci.
Máme, za to, že ide o účelovú diskrimináciu a šikanu zo strany starostky obce, aby TJ bola zlikvidovaná. Zrejme o šport v obci a reprezentáciu obce v športe nie je zo strany vedenia obce záujem. Akú športovú akciu zorganizovala obec, ak zo schválených 2 300,– eur na rozvoj športu zostalo pre TJ len 300,– eur, alebo bol schválený presun financií na akcie, ktoré sú dôležité len pre VÁS?
Vzhľadom na to, že TJ rátala zo schválenou čiastkou sme nútení odhlásiť všetky naše družstvá zo všetkých súťaží a oznámiť to Východoslovenskému stolnotenisovému zväzu v Košiciach a Oblastnému stolnotenisovému zväzu v Spišskej Novej Vsi, že pre nepoukázanie schválenej dotácie zo strany obce pre nezáujem o šport, nemôžeme sa súťaží zúčastniť, ktorých sa zúčastňujeme skoro 50 rokov v našej obci.

Ing. Jozef Tokarčík – predseda TJ Baník Smolník