Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle patričných ustanovení oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia pre odberné miesta :

Smolník, č.d. 382, 387 – 394

11. september 2014 od 7.30 hod. do 17.30 hod, 18. september 2014 od 7.00 hod.do 18.30 hod., 19. september 2014 od 6.40 hod. do 18.30 hod.

UPOZORNENIE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, pracovisko Gelnica OZNAMUJE, že Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej na účely prídavku na dieťa na školský rok 2014/2015 pre študentov stredných alebo vysokých škôl (ročník 1998 a staršie) nebude ÚPSVaR Spišská Nová Ves, pracovisko Gelnica zasielať oprávneným osobám na adresu trvalého bydliska.

Potvrdenie si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Smolníku, alebo si ho môžete vytlačiť z priloženej prílohy :

Potvrdenie

 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ – 17.08.2014

Uznesenie č. 18/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 19/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Ing. Tomáš Klouček, Matej Bajs

Uznesenie č. 20/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Ing. Ján Fritsch, Ing. Jozef Valko

Uznesenie č. 21/2014

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 22/2014

Obecné zastupiteľstvo v Smolníku v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje výkon funkcie starostu obce Smolník pre nové volebné obdobie r. 2014 – 2018 v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu

Uznesenie č. 23/2014

Obecné zastupiteľstvo v Smolníku určuje v súlade s § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo v Smolníku bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obce

Uznesenie č. 24/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 zo dňa 14.08.2014

Uznesenie č. 25/2014

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o opravu miestnej komunikácie „Za Alžbetou“, podanú obyvateľmi obce zo dňa 15.08.2014. Obec Smolník bude realizovať opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií v prípade dostatku finančných prostriedkov na uvedené investície

Uznesenie č. 26/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Radoslava Trnčáka, bytom Krosnianska 15, Košice o dlhodobý prenájom časti pozemku č. 279/3 vedeného na LV č. 425, v k. ú. Smolník o rozlohe 40 m². Výška nájmu je stanovená na 0,20 €/m²/rok na dobu 10 rokov v zmysle zákona o nájme § 9, písmeno f.

Uznesenie č. 27/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Edity Kapušanskej a Ing. Vladimíra Kapušanského, bytom Žižkova 25, Košice o prenájom parcely č. 804/1 o výmere 257 m² v k. ú. Smolník na dobu 10 rokov. Výška nájmu je stanovená na 0,20 €/m²/rok na dobu 10 rokov v zmysle zákona o nájme § 9, písmeno f.

Uznesenie č. 28/2014

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list od TJ Baník Smolník zo dňa 8.8.2014. Obec Smolník uvoľní finančnú dotáciu schválenú OZ dňa 20.12.2013 v prípade, ak TJ Baník Smolník predloží na OcÚ všetky potrebné písomné náležitosti potrebné k čerpaniu dotácie z rozpočtu obce v zmysle platného VZN.

V Smolníku, 25.08.2014

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce Smolník

OZNAM – zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Spoločnosť H+EKO uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov dňa 19.08.2014 (utorok) od 9.30 hod.  Predmetom zberu sú staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče.  Žiadame občanov, aby nefunkčné elektrospotrebiče pripravili na viditeľnom mieste pred svojim bydliskom, prípadne sa nahlásili na Obecnom úrade. V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov

OZNAM – Zasadnutie OZ – 17.08.2014

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 17.08.2014 so začiatkom o 14.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  4. Určenie výkonu funkcie starostu obce Smolník pre nové volebné obdobie r. 2014 – 2018
  5. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov
  6. Žiadosti a rôzne
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce