Stanovisko starostu obce Smolník

V prvom rade chcem vyjadriť rodine pozostalých hlbokú sústrasť. Sme veľmi smutní z týchto hrozných udalostí, na ktoré v Smolníku nie sme zvyknutí. Ubezpečujem našich obyvateľov aj návštevníkov, že urobíme všetko pre to, aby sa niečo podobné v Smolníku neopakovalo. Nemáme čarovný prsteň, aby sme šmahom ruky vyriešili problém, s ktorým si nevie poradiť celé Slovensko. Od decembra minulého roka, kedy som prevzal vedenie obce intenzívne hľadáme riešenie s rómskou komunitou, ktorá v minulosti prišla kvôli požiaru o strechu nad hlavou. V rámci toho plánujeme realizovať opatrenia, ktoré kolegovia zo SIETE predstavili v Košiciach v prípade osady Mašličkovo. Mám na mysli vzájomnú spoluprácu rómov, policajtov, terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych zdravotných špecialistov a pedagógov, ktorí vyučujú problémovú mládež. Vďaka ich spolupráci získame aktuálne informácie priamo z terénu a dokážeme rýchlejšie reagovať na možné sociálne hrozby.
Chcem však zdôrazniť, že samotná obec na to všetko nestačí. Ak si túto myšlienku neosvoja ostatní kompetentní, bude naše úsilie zbytočné. Apelujem na Vás vážení občania zapojte sa do riešenia týchto problémov…..                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                             Radoslav Dlugoš – starosta obce Smolník

Uznesenia zo zasadnutia OZ – 18.11.2015

Uznesenie č. 68/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 69/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 70/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Ing. Ľubomír Chromý, Imrich Džurňák

Uznesenie č. 71/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Ing. Antonín Cicoň, Norbert Gallov

Pokračovať na Uznesenia zo zasadnutia OZ – 18.11.2015

Ponuka práce

Súkromná bezpečnostná služba BONUL, s.r.o. Košice prijme do pracovného pomeru pracovníkov na stráženie objektu bývalej Tabakovej továrne v Smolníku. Záujemcovia musia vlastniť preukaz odbornej spôsobilosti. Termín nástupu 01.12.2015, pracovná zmluva. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0903280003.

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm.t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto Smolník :  v úseku od č.d. 239 po č.d. 245 bude v termíne 20. november 2015 od 8.20 hod. do 15.30 hod. a celá časť Mýto a časť Kotlina č.d. : 396, 382, 395, 387, 394  bude v termíne 27. november 2015 od 7.30 hod. do 16.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho a vysokého napätia.

Rozhodnutie na výrub stromu

Obec Smolník

Obecný úrad 055 66 Smolník 1

 

Číslo 404/2015-R                                                                                       Smolník, 5.11.2015

R o z h o d n u t i e

Obec Smolník ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) a § 82 ods. 3 zákona č.543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na základe žiadosti SVB Smolník Partizánska 531 o výrub drevín zo dňa 9.10.2015 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva

s ú h l a s

na výrub stromu :

1 ks smrek obyčajný, Piciea abies, obvod kmeňa 110 cm,

nachádzajúci sa pri bytovom dome č.s. 531, parcela CKN 1477/3 v katastrálnom území obce Smolník. Pokračovať na Rozhodnutie na výrub stromu

OZNAM – Zasadnutie OZ

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 18.11.2015 so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2015
 5. Organizačné záležitosti obce Smolník – aktuálne projekty
 6. MAS Hnilec – stratégia
 7. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ Smolník
 8. Personálne zabezpečenie ZŠ s MŠ Smolník
 9. Voľba hlavného kontrolóra obce Smolník
 10. Žiadosti a rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Radoslav Dlugoš v.r.

starosta obce Smolník