Uznesenia zo zasadnutia OZ v Smolníku – 26.06.2015

Uznesenie č. 27/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 28/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 29/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Norbert Gallov, Ing. Ľubomír Chromý

Uznesenie č. 30/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Ján Hvišč, Imrich Džurňák

Pokračovať na Uznesenia zo zasadnutia OZ v Smolníku – 26.06.2015

OZNAM – ZASADNUTIE OZ

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 26.06.2015 so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
 5. Záverečný účet obce Smolník za rok 2014
 6. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2015
 7. Správa audítora za rok 2014
 8. Zrušenie VZN č. 41/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie na území obce Smolník
 9. VZN č. 42/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou v čase jej nedostatku na území obce Smolník
 10. Doplnok č. 3 k VZN č. 30/2007 – Trhový poriadok
 11. Prevádzkový poriadok Zberného dvora obce Smolník
 12. Žiadosti a rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

                                                                                             Radoslav Dlugoš

                                                                                      starosta obce Smolník

Pozvánka – Ručné zvonenie na Železnej ceste

Pozývame Vás na premiéru filmu „Ručné zvonenie na Železnej ceste“ 11. júna 2015 o 10:00 hod. v KINE MIER v Spišskej Novej Vsi. 

Na pôde Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi, vznikol jedinečný dokument, ktorý sa venuje problematike zvonenia. Dokumentárny film „Ručné zvonenie na Železnej ceste“ sa snažil cez filmovú kameru,prostredníctvom „oral history“, zachytiť príbehy zvonárov v obciach Poráč, Štós, Gemerská Poloma, Gelnica a Smolník.

 Vstup voľný

rucnezvonenie2015_premiera_SNV

 

Obvodové kolo DHZ

Územný výbor DPO Spišská Nová Ves/Gelnica, obec Smolník a DHZ Smolník zorganizovali dňa 31. mája 2015 Obvodové kolo DHZ na miestnom futbalovom ihrisku. Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev : Smolník, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom., Helcmanovce, Prakovce, Gelnica, Jaklovce, Margecany, Kluknava, Richnava, Krompachy, Matejovce nad Hornádom, ktoré boli rozdelené do 3 okrskov.  DHZ Smolník, Smolnícka Huta, Helcmanovce a Mníšek nad Hnilcom sú V. okrsku, víťazom obvodového kola sa stal DHZ Smolnícka Huta, DHZ Smolník skončil na štvrtom mieste.