OZNAM – zber nefunkčných elektrospotrebičov

Spoločnosť H+EKO uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov dňa 10.4.2014 (štvrtok) od 10.30 hod.  Predmetom zberu sú staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče.  Žiadame občanov, aby nefunkčné elektrospotrebiče pripravili na viditeľnom mieste pred svojim bydliskom, prípadne sa nahlásili na Obecnom úrade. V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov

Uznesenia zo zasadnutia OZ – 14.03.2014

Uznesenie č. 1/2014

Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Ing. Antonín Cicoň, Imrich Džurňák

Uznesenie č. 3/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Ing. Ján Fritsch, Vladimír Horňák

Uznesenie č. 4/2014

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 5/2014

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2013

Uznesenie č. 6/2014

Obecné zastupiteľstva schvaľuje plat starostky obce PhDr. Margity Brutovskej podľa Prílohy č.1

V Smolníku, 20.03.2014

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce Smolník

Fašiangová zabíjačka 2014

V sobotu 01. marca 2014 sme v našej obci už po druhýkrát v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o, Reštauráciou Alžbetin dom a PZ Smolník II zorganizovali Fašiangovú zabíjačku. Minuloročnú Fašiangovú zabíjačku sprevádzalo množstvo problémov : snehová kalamita, výpadok elektrického prúdu… Tohto roku nám počasie vyšlo a môžeme spokojne konštatovať, že počet návštevníkov nás utvrdil v tom, že aj v našej obci je o takého akcie záujem a všetci si radi pochutnáme na zabíjačkových špecialitách.

OZNAM – výkup papiera

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. oznamuje občanom,
že dňa 26.03.2014 uskutoční v našej obci výkup papiera.
Výkup sa uskutoční:
od 15:50 do 16:20 hod. – pri Obecnom úrade
Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.
Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby.
Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.
Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!
UPOZORNENIE:
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme mokrý papier a papier v igelitových vreciach!

POULIČNÉ ZBERY PAPIERA
Ponúkaný tovar:
Peniaze: 1 kg = 0,03 EUR
Toaletný papier: 5 kg = 1 kotúčik toaletného papiera
Kuchynské utierky: 15 kg = 2 rolky kuchynských utierok
Hygienické vreckovky: 2 kg = 1 balíček hygienických vreckoviek

OZNAM

Obec Smolník zabezpečila kontajnery na uloženie opotrebovaného šatstva, obuvi a hračiek. Tieto veci budú využité na účely charity. Preto žiadame občanov, aby žiadny iný druh odpadu do týchto kontajnerov nevkladali. Kontajnery sú umiestnené  na námestí oproti predajni Mach a sú zabezpečené kamerovým systémom

Výsledky 43. ročníka Vianočného stolnotenisového turnaja

Dňa 28.decembra 2013 usporiadal stolnotenisový klub pri TJ Baník Smolník 43. ročník Vianočný stolnotenisový turnaj za účastí 40 mužov, 5 žien a 4 žiakov s týmito výsledkami :

A) Dvojhra neregistrovaní muži do 50 rokov :

1. Norbert Gross

2. Peter Oller

3. Martin Hudák

B) Dvojhra neregistrovaní muži  nad 50 rokov :

1. Jozef Džerenga

2. Milan Širila

3. Juraj Štofira

C) Dvojhra registrovaní muži :

1. Jozef Tokarčík ml.

2. Marcel Lapšanský

3. Juraj Muličák

D) Dvojhra žiaci :

1. Jakub Pohly

2. Patrik Čižmár

3. Aleš Kipikaša

E) Dvojhra ženy :

1. Miriama Ollerová

2. Viktória Grossová

3. Janka Pohlyová

F) Štvorhra :

1. Juraj Muličák – Miroslav Stopko

2. Norbert Gross – Peter Oller

3. Jozef Tokarčík ml. – Martin Hudák

Chcel by som sa poďakovať všetkým zúčastneným športovcom ako aj nešportovcom, ktorí sa zúčastnili na tomto turnaji a nakoniec hlavne sponzorom bez ktorých by nemohol byť usporiadaný tento Vianočný stolnotenisový turnaj. Sponzori turnaja :

1. STOPING, s.r.o.– Ing. Viktor Stopko

2. Ján Dvonč

3. Peter Oller

4. Anna Matysová

5. Základná  škola s materskou školou Smolník – Mgr. Mikuláš Barna – riaditeľ ZŠ s MŠ

6. Obecný úrad Smolník – PhDr. Margita Brutovská – starostka obce

 

Ing. Jozef Tokarčík

predseda STO

OZNAM – Zasadnutie OZ – 14.03.2014

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 14.03.2014  so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  4. Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2013
  5. Realizácia aktuálnych projektov v obci Smolník
  6. Organizačné záležitosti obce
  7. Žiadosti a rôzne
  8. Diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver

 

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce