Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm.t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám VSD Košice a.s. oznamuje, že pre odberné miesto

v úseku od č.d.36 po č.d.39, č.d. 42, č.d. 360, č.d. 361, č.d. 548, č.d.605                           23. apríl 2015 od 8.30 hod. do 17.30 hod.

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

VEĽKONOČNÉ PRIANIE

Vážení spoluobčania, milí návštevníci našej obce !

Dovoľte mi, aby som Vám všetkým poprial krásne, pokojné a požehnané Veľkonočné sviatky. Prajem Vám, aby ste nadchádzajúce dni prežili v zdraví, šťastí, spokojnosti v kruhu rodín, priateľov a známych. Nech Vám prichádzajúca jar a slniečko – aj napriek počasiu, ktoré nám práve v týchto dňoch ukazuje svoju silu, prináša radosť, energiu a optimizmus nielen v tieto sviatočné dni, ale počas celého roka.

                                                                                                                  Radoslav Dlugoš                                                                                                                           starosta obce Smolník

OZNAM – ZASADNUTIE OZ – 08.04.2015

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.04.2015 so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

  Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Odvolanie štatutárnych orgánov v spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o.
  5. Udelenie poverenia obecného zastupiteľstva na podpisovanie dokumentov týkajúcich sa zmeny zapísaných údajov o spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. a na podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v Obchodnom registri
  6. Žiadosti a rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

                           Radoslav Dlugoš

                           starosta obce Smolník

 

 

OZNAM – Gymnázium Gelnica

Riaditeľstvo Gymnázia v Gelnici oznamuje rodičom, že v školskom roku 2015/2016 znovu otvára okrem štvorročného štúdia aj 1 triedu osemročného štúdia, ktorá je určená pre žiakov končiacich 5. ročník základnej školy. Prihlášky do Prímy osemročného štúdia potvrdené detským lekárom je potrebné doručiť do 20. apríla 2015. Bližšie informácie môžete získať osobne na Gymnáziu Gelnica, na t. č. 4821296 alebo na stránke školy www.gymgl.sk