Uznesenia zo zasadnutia OZ – 15.09.2014

Uznesenie č. 29/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 30/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Ing. Ján Fritsch, Vladimír Horňák

Uznesenie č. 31/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Ing. Antonín Cicoň, Imrich Džurňák

Uznesenie č. 32/2014

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 33/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje firme UNITRIX žiadosť o zavedenie optického káblu v obci Smolník

Uznesenie č. 34/2013

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Príkaz starostky obce zo dňa 15.09.2014 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014

Uznesenie č. 35/2014

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Plnomocenstvo pre JUDr. Romana Jablanovského, advokáta, so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, aby nás obhajoval, resp. vo všetkých právnych veciach zastupoval, aby vykonával všetky úkony, prijímal doručované písomnosti, podával návrhy, žiadosti, uzavieral zmiery, uznával uplatnené nároky, vzdával sa nárokov, podával opravné prostriedky, vzdával sa ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov prijímal, ich plnenie potvrdzoval, menoval rozhodcu a uzatváral rozhodcovské zmluvy, a to všetko i vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie, toto splnomocnenie dávam i v rozsahu práv a povinností podľa Občiansko – súdneho poriadku, Správneho poriadku a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Najmä ho splnomocňujeme na zastupovanie :vo všetkých veciach týkajúcich usporiadania právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v užívaní, správe, alebo nájme splnomocniteľa v katastrálnom území Smolník, ktoré vlastnícky prináležia splnomocniteľovi, a tiež nehnuteľnosti, ktoré sú v užívaní, správe, nájme organizácie lesného hospodárstva : Lesy Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica, IČO : 36038351, prípadne v užívaní, správe, alebo nájme iných právnických resp. fyzických osôb, a to bez právneho dôvodu. Tiež menovaného advokáta splnomocňujem na nahliadanie do archívnych listín súvisiacich s uvedenými nehnuteľnosťami, ako aj na vyhotovenie fotokópií týchto listín. Splnomocnenec je oprávnený substitučne splnomocniť iného advokáta, advokátskeho koncipienta alebo tretiu osobu v rozsahu jemu udelenej plnej moci.

Uznesenie č. 36/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje politickú reklamu v miestnom rozhlase podľa prílohy

Príloha : Každý politický subjekt a nezávislý kandidát môže v čase volebnej kampane využiť na svoju propagáciu a kampaň, formou relácie, obecný rozhlas a to v úradných hodinách Obecného úradu v Smolníku, po ohlásení a dohode s Obecným úradom v Smolníku. Za obsah a formu relácií vysielaných v rámci kampane zodpovedá politický subjekt, nezávislý kandidát, pričom musia byť rešpektované platné zákonné ustanovenia, zásady rovnosti, slušnosti a korektnosti kampane. Vysielateľ zabezpečí zreteľné označenie a oddelenie vysielania v rámci kampane od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platenú politickú reklamu. Náklady na kampaň v obecnom rozhlase uhrádzajú politické strany a nezávislí kandidáti obci v zmysle schváleného cenníka poplatkov. Obec je povinná zabezpečiť pre všetky politické strany a nezávislých kandidátov podmienky na odvysielanie relácie v rozsahu v akom ich uvedené subjekty predložia a v poradí v akom boli predložené. Vysielanie iných relácií v obecnom rozhlase, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo neprospech politickej strany alebo nezávislého kandidáta, je počas kampane zakázané.

    V Smolníku, 18.09.2014

                                                                                      PhDr. Margita Brutovská

                                                                                      starostka obce Smolník

Banícky deň 2014

Obci Smolník záleží na zachovávaní tradícií a už niekoľkoročné organizovanie Baníckeho dňa je toho nepopierateľným dôkazom. Sobota 13. septembra 2014 bola v našej obci opäť slávnostná. Banícky deň organizovaný obcou Smolník, pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, v spolupráci s občianskymi združeniami a sympatizantmi sa začal už tradične pietnou spomienkou na miestnom cintoríne. Alegorického sprievodu obcou sa zúčastnili aj prakovské mažoretky zo Súkromnej základnej umeleckej školy. Veľmi si vážime, že nás aj tohto roku svojou návštevou poctili členovia Baníckych spolkov a cechov zo Spišskej Novej Vsi, Rudnian, Sloviniek, Rožňavy, tiež zástupcovia mesta Gelnica a Ing. Kováč a Ing. Molčik z vedenia ZBSC Slovenska. Tohto roku bolo počasie upršané, vlastne ako celé uplynulé leto, ale počas sprievodu a kultúrneho programu si dali “dažďové kvapky krátku pauzu”. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program v ktorom sa nám predstavili úžasné prakovské mažoretky (ináč majsterky Európy a sveta… ), členovia KNS a SZZP v Smolníku, naši ukrajinskí spoluobčania, Seľanka a KANDRÁČOVCI, ktorí boli skutočne úžasní. Aj keď sa počas ich vystúpenia “dažďové kvapky vrátili z pauzy”, nálada bola fantastická a počet návštevníkov nášho Baníckeho dňa nás utvrdil v tom, že organizovanie práve takýchto akcií má zmysel. O ozvučenie počas celého dňa, ako aj o dobrú náladu až do neskorých večerných hodín sa postarala skupina Motýľ. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, že Banícky deň bol opäť dňom, na ktorý budeme určite radi spomínať. V priložených fotografiách si môžete vychutnať  “banícku atmosféru”.

Oznam

Súkromný podnikateľ ponúka prácu pre zámočníkov v Nemecku (hľadá 3 pracovníkov). Požiadavky : základy NJ, možnosť pracovať aj počas víkendov, ubytovanie a cesta zdarma, pracovať môžete ako zamestnanci, prípadne možnosť pracovať aj na živnosť. Platové podmienky : cca 1.600,– € brutto. Bližšie informácie na t.č. 0915942314, p. Gedeon Miroslav.  Nástup : 19.09.2014

Oznam – Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.09.2014

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 15.09.2014 so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  4. Prerokovanie žiadosti firmy UNITRIX o zavedenie optického káblu v obci Smolník
  5. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014
  6. Prerokovanie Plnomocenstva, ako prílohy k žiadosti o nahliadanie do archívnych listín a vyhotovenie fotokópií listín
  7. Žiadosti a rôzne
  8. Diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce Smolník

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle patričných ustanovení oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia pre odberné miesta :

Smolník, č.d. 382, 387 – 394

11. september 2014 od 7.30 hod. do 17.30 hod, 18. september 2014 od 7.00 hod.do 18.30 hod., 19. september 2014 od 6.40 hod. do 18.30 hod.

UPOZORNENIE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, pracovisko Gelnica OZNAMUJE, že Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej na účely prídavku na dieťa na školský rok 2014/2015 pre študentov stredných alebo vysokých škôl (ročník 1998 a staršie) nebude ÚPSVaR Spišská Nová Ves, pracovisko Gelnica zasielať oprávneným osobám na adresu trvalého bydliska.

Potvrdenie si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Smolníku, alebo si ho môžete vytlačiť z priloženej prílohy :

Potvrdenie