OZNAM – ZASADNUTIE OZ – 08.04.2015

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 08.04.2015 so začiatkom o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

  Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Odvolanie štatutárnych orgánov v spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o.
  5. Udelenie poverenia obecného zastupiteľstva na podpisovanie dokumentov týkajúcich sa zmeny zapísaných údajov o spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. a na podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v Obchodnom registri
  6. Žiadosti a rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

                           Radoslav Dlugoš

                           starosta obce Smolník

 

 

OZNAM – Gymnázium Gelnica

Riaditeľstvo Gymnázia v Gelnici oznamuje rodičom, že v školskom roku 2015/2016 znovu otvára okrem štvorročného štúdia aj 1 triedu osemročného štúdia, ktorá je určená pre žiakov končiacich 5. ročník základnej školy. Prihlášky do Prímy osemročného štúdia potvrdené detským lekárom je potrebné doručiť do 20. apríla 2015. Bližšie informácie môžete získať osobne na Gymnáziu Gelnica, na t. č. 4821296 alebo na stránke školy www.gymgl.sk

Výstava ručných prác

Klub tvorivých a akčných žien, ktoré sa pravidelne stretávajú v penzióne MACH v spolupráci so ZŠ s MŠ v Smolníku a ZO SZZP pripravili pre širokú verejnosť výstavu ručných prác v Reštaurácii Alžbetin Dom, ktorá sa uskutočnila v piatok 20.3. a v sobotu 21.3.2015. Návštevníci mohli na výstave vidieť krásne ručné práce rôzneho druhu. Kto mal záujem, z vystavovaných ručných prác si mohol aj niečo zakúpiť.  Je skutočne úžasné, že aj v dnešnej pretechnizovanej dobe ktorú žijeme,  máme medzi sebou také “šikovné ruky” ….

POZVÁNKA – Výročné členské schôdze občianskych združení obce

Výbor ZO SZZP v Smolníku pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 17.3.2015 o 14.30 hod.       Miesto konania : Alžbetin dom

Na VČS sa bude vyberať poplatok vo výške 3,– € na členské známky.

Výbor ZO SZZP Smolník

 


 ZO DHZ v Smolníku pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 21.03.2015(sobota) o 14.00 hodine v Poľovníckom salóniku Reštaurácie Alžbetin dom. Žiadame členov, aby prišli v požiarnických uniformách a priniesli si so sebou členské preukazy a finančné prostriedky na členský príspevok 3,– € .

 Marián Starovecký, veliteľ DHZ Smolník

 

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Smolník oznamuje, že v dňoch od 02.03. 2015 do 13.03.2015 prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016. Zápis je možné urobiť denne od 8.00 do 16.00 hodiny u zástupkyne materskej školy.

Podmienky prijatia :

- vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do MŠ (žiadosť dostanete u zástupkyne MŠ)

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Mgr. Martina Horváthová

zástupkyňa MŠ