Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného 14.08.2015

Uznesenie č. 45/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania

Uznesenie č. 46/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia

Uznesenie č. 47/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu : Norbert Gallov, Ing. Ľubomír Chromý

Uznesenie č. 48/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice : Ing. Antonín Cicoň, Alfréd Horváth

Pokračovať na Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného 14.08.2015

Deň plný prekvapení 2015

V sobotu 08. augusta 2015 sa na Jazere Úhorná opäť po roku konal DEŇ PLNÝ PREKVAPENÍ, ktorý je určený hlavne všetkým deťom. Krásne počasie, trampolína, nafukovacie atrakcie, hry, súťaže, pohybové aktivity, maľovanie na tvár, korálkovanie, kúzelník – to všetko boli aktivity, ktoré mali u detí veľký úspech. Klub vzduchovkárov Slovakia a SAFTA pripravili pre deti, ktoré mali záujem o streľbu zo vzduchovky súťaž, tí najšikovnejší boli odmenení diplomom a medailou. Deti si na záver akcie mohli napísať na nafúkané balóny svoje tajné priania a všetci sme ich za spoločného odpočítavania poslali na ďalekú cestu – až k slniečku, ktoré nám celý deň “statočne” hrialo …  Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcii –  spokojné a usmievavé tváre našich najmenších boli jasným dôkazom toho, že sa tento deň skutočne vydaril.

Zasadnutie OZ – 14.08.2015

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 14.08.2015 so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

 1. Otvorenie – návrh programu
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015
 5.  Dotácie z rozpočtu obce občianskym združeniam obce Smolník
 6.  Energetický audit budov vo vlastníctve obce Smolník
 7.  Obchodná spoločnosť Lesy Smolník s.r.o. – organizačné záležitosti
 8.  Poľovný revír č. II s názvom “Smolník II”
 9.  Žiadosti a rôzne
 10.  Diskusia
 11.  Záver

 

 

                                                    Radoslav Dlugoš

                                                     starosta obce Smolník